Informationssökning

Bessemerbiblioteket

If I have seen further its because I was standing on the shoulders of giants.

 

- Sir Isaac Newton

All forskning bygger på annan forskning och vilar på en idé av transparens och öppenhet.

Det finns därför formalia  och regelverk kring hur man skriver, hur man forskar, hur man hänvisar till källor etc.

Förförståelse

 

Vad vet jag redan?
Hur bygger jag upp min förförståelse?

Sy,ho,fö,eu,de

Synonymer, homonymer, förknippade ord, eufemismer, definition

Sy, Ho, Fö, Eu, De, La, Lä

Hur är det att vara gammal?

Synonymer: gammal, åldring, senior, pensionär, gamling, gubbe/gumma

Homonym: gammal =ålderom gammal=omodern

Antonym = Ung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eufemismer: "på ålderns höst", "till åren komna",  "The Walking dead"

Definition:

Läran om åldrandet - Gerontologi

Åldringsjukvård: geriatrik

Förknippade ord: pension, servicehem, demenssjukvård, matleveranser, etc.

 

Vikta och värdera dina sökord!

Hur säger vi i dagligt tal?

Hur säger forskare?
Journalister?

Experter?

 

Är ordet ålderdomligt eller modernt?
Formellt eller informellt?
Ligger det någon annan värdering i ordet?

 

När du har sökord så kan du börja söka

Kolla en lexikalisk definition i t.ex. Nationalencyklopedin.

 

Kolla en wikipedia-post.

 

Lägg till i din förförståelse: Vad vet jag nu?

Hur struktureras en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är.

En vetenskaplig originalartikel innehåller oftast följande moment:

  • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln
  • Introduktion - bakgrundsinformation, syfte och problemformuleringar
  • Metod - för att läsaren ska kunna följa och upprepa forskningsprocessen
  • Resultat - presentation av forskningsresultatet
  • Diskussion - tolkning och värdering av resultatet. Slutsatser och koppling till tidigare forskning
  • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök i Google scholar på dina sökord.

Referenshanteringsystem

APA – används framförallt inom beteende- och samhällsvetenskaper

Harvard – används inom flera olika discipliner

Oxford – används inom historia, juridik och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många opublicerade källor

 

ISP

deck

By besskirsi

deck

  • 1,168
Loading comments...

More from besskirsi