LIKABEHANDLING

 

Vad är likabehandling?

"ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp."

- Wikipedia

"en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället."

-NSO

För att förstå likabehandling behöver vi förstå mångfald.

Mångfald

I naturen är mångfald viktigt för att stärka och upprätthålla ekosystemen. Ju mer variation det finns inom en art

desto mer motståndskraftig är den mot olika hot.

Människan är en art som är speciellt bra på att anpassa sig efter förutsättningarna.

Form och funktion - Evolution!

Vi människor är egentligen mer lika varandra än olika.

Vi vill ändå gärna dela in olika människor i olika grupper.

Det är naturligt för vår hjärna att fungera så.

"Lika barn leka bäst"

"... men olika barn kommer på nya lekar."

vi människor är ganska lika varandra.

Men våra olikheter är något bra som berikar oss. Mångfalden är viktig att se och värna om.

Så...

Likabehandling

handlar om rättigheten att behandlas lika som alla andra även om man avviker från normen.

Men vad är en norm?

Chef

Sjuksköterska

Politiker

Polis

Invandrare

Att tillhöra normen medför privilegier.

De som inte tillhör normen är avvikande,

"det andra", det onormala.

Norm

- det som är det vanliga, default eller standard.

Vithetsnorm

Mansnorm

Heteronorm

Friskhetsnorm

Smalhetsnorm

Olika men lika mycket värda

Diskrimineringslagen 2008:567

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De mänskliga rättigheterna

Ett samhälle är inte en statisk konstruktion. Det förändras och utvecklas och vi måste tillsammans hålla andemeningen i de mänskliga rättigheterna vid liv varje dag.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Skolans likabehandlingsplan

Bessemerskolan utbildar alla elever i likabehandling och skolans värdegrund.

Varje program har en egen likabehandlingsplan som systematiskt följs upp och utvärderas årligen.

Målet med skolans likabehandlingsplaner är att ingen individ eller grupp på skolan ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Exempel på framgångsfaktorer i likabehandlingsarbetet är; ett normkritiskt förhållningssätt, att hela verksamheten är delaktig (inklusive barn och elever), att aktivt och löpande arbeta med likabehandlingsplanen och att planerna grundas i verksamhetens situation här och nu.

 

Att arbeta med inkludering genom att se olikheter som en tillgång och bejaka mångfald är andra viktiga faktorer.

Skolverket om likabehandlingsarbete

Sorteringsövningar

- Upp och hoppa!

Låt oss se hur lika eller olika vi är i klassen...

Jag har sett alla säsonger av

Game of Thrones

Ja

Nej

Jag är en "kattmänniska".

Jag är en "hundmänniska".

Jag har sovit mer än sju timmar i natt.

Ja

Nej

Jag har varit olyckligt kär.

Ja

Nej

Jag talar så här många språk:

1 - 2 språk

3 - 4 språk

5+ språk

Vi sorterar oss efter längd.

Längst

Kortast

Vi sorterar oss efter ögonfärg.

Ljusast

Mörkast

Låt oss titta närmre på diskrimineringsgrunderna

Kön, könsidentitet och sexuell lägning

Vad är skillnaden på sexuell läggning och könsidentitet?

"Men hen betyder ju höna!"

Vad är skillnaden på genus och kön?

Etnicitet

Alla människor på jorden har samma ursprung. Går vi tillbaka tillräckligt många generationer så är vi alla släkt med varandra. Forskare menar att de första människorna utvecklades på den kontinent vi nu kallar Afrika, "mänsklighetens vagga".

Icke- afrikanska människor

består till 4% av

Neanderthal-DNA

Rasideologi och rasifiering

Sverige låg i framkant i den rasbiologiska forskningen innan andra världskriget. Hitler inspirerades av rasbiologin och hyllade den "ariska rasen". Idag är forskare överrens om att det inte existerar några mänskliga raser, bara olika etniska ursprung. Ordet rasifiering beskriver hur människor av olika etniska ursprung ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung.

Vad är en svensk egentligen?

Får man tro på vad man vill?

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att alla har rätt att tro på vad de vill och utöva den tron.

I dag finns 22 aktiva trossamfund i Sverige, varav majoriteten av utövarna är kristna och ortodoxa kristna (mer än 6 miljoner).

Trots det anses Sverige som ett sekulärt land.

 

 

Olika religioner eller olika kulturella synsätt?

 

Vad beror på religion och vad är yttringar av kultur? Kan man skilja på dem?

 

Vi måste lära oss att skilja på religiös och terrorist.

Kristen eller terrorist?

Det mest jämlika landet i världen!

 

Eller?

Vad betyder jämlikhet?

 

ålder

"fel" kroppsstorlek

osynliga funktionsnedsättningar

Alla har fått lika mycket hjälp

Alla har fått hjälp utifrån sina individuella behov

Ingen behöver hjälp eftersom problemet undanröjts = strukturellt likabehandlingsarbete

Intersektionalitet

När olika diskrimineringsgrunder möter varandra kan det vara svårt att förenkla och få syn på vilket förtryck det rör sig om. Intersektionalitet handlar om att studera skärningen mellan olika maktrelationer baserade på etnicitet, kön, klass, sexuell läggningen, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom.

Genom att addera diskrimineringsgrunder och privilegier kan man synliggöra makt och förtryck.

Vi tar ett exempel!

Representation är viktigt

Vad händer med oss när det vi ser inte motsvarar verkligheten?

Normer förstärks och blir svårare att bryta.

Det är viktigt att vara medveten om sina egna privilegier för att kunna förstå andra människors verklighet.

Att se sina egna privilegier kräver ett aktivt arbete. Precis som att människorna med flest privilegier i filmen står med ryggen åt dem med färre privilegier så fungerar det även i verkligheten. Om du inte ser "problemet" framför dig är det lätt att tänka att det inte existerar.

 

Det är vår skyldighet att vända oss

om och se våra medmänniskor.

Vilka privilegier har du?

Vi gör ett privilegietest!

Gå in på Bessemerbibliotekets hemsida.

Under informationen om öppettiderna ligger en länk till testet.

Det är helt anonymt och svaren kommer inte att sparas eller läsas av någon.

 

Testet består av 100 påståenden.

Läs varje påstående noga och om det stämmer in på dig kryssar du i rutan.

Fråga om du har svårt att förstå något av påståendena.

Du lever med få privilegier. Livet är inte rättvist eller enkelt och du vet det eftersom du vuxit upp som en person som inte tillhör normen i samhället. Du har fått överkomma många hinder i livet i jämförelse med människor omkring dig som är mer priviligierade. Saker som du får kämpa med och som tar mycket kraft och energi kommer lätt och utan ansträngning för andra. Det är inget du eller någon annan har valt men det är så det ser ut.

Du har många privilegier. Du har ibland fått kämpa och det har inte alltid varit enkelt att vara du. Men i det stora hela har ditt liv varit lättare än de flesta andras på jorden. Det är inget att varken skämmas för eller vara stolt över. Det är inget du eller någon annan har valt. Men det är viktigt att du är medveten om de privilegier du har så att du kan förstå och se dem som har det sämre än du.

Du är en av de mest priviligierade människorna i världen. Vi lever inte i en rättvis eller idealisk värld, men du har haft turen att födas på rätt plats och du har turen att passa in i samhällets normer. Du behöver inte kämpa så hårt för att passa in eller vara rätt, det kommer naturligt för dig. Det är inget att varken skämmas för eller vara stolt över, det betyder bara att de flesta andra på jorden saknar de fördelar du har. Det är viktigt att du är medveten om dina privilegier så att du kan se och förstå dem som har det sämre än du.

Genom att prata om och synliggöra privilegier kan du bidra till att minska utsatthet och orättvisor för de som har färre privilegier än du.

0-49

poäng

50-89

poäng

90-100

poäng

EXIT TICKET:

Jag tyckte att det mest intressanta med dagens föreläsning var...

Rast?

Nätvett

Vi delar ett gemensamt ansvar för hur stämningen är online.

En tumregel kan vara att det som inte är OK IRL inte heller är OK på nätet.

Säg ifrån! - Visa civilkurage och säg ifrån om du ser någon bli trakasserad eller hotad på nätet.

Läs! - Att läsa skönlitteratur gör oss mer empatiska.

Skriv! - Låt det vara en metod för reflektion snarare än reaktion.

Statistik om näthat

Tre av tio tonåringar har utsatts för rasistiska trakasserier på nätet. Förövaren är nästan alltid okänd för offret.

Fyra av tio tjejer har blivit sexuellt ofredade på nätet. Förövaren är nästan alltid känd av offret.

Källa: Friends nätrapport 2016

Vad händer om vissa grupper i samhället tystas?

är grupper som är extra utsatta för hat, hot och trakasserier på nätet.

Nätet är till för alla?

 • Kvinnor och flickor
 • Politiker
 • Journalister

Vad säger lagen?

Din framtida arbetsgivare kommer                     dig!

g

o

o

g

l

a

Vet ni vilka de här är och vad de har gemensamt?

Varför blir klimatet på nätet så hårt?

Forskning visar att avstånd gör oss hårdare och mindre empatiska. Det gäller egentligen i alla situationer där vi inte behöver ha ögonkontakt med den vi kommunicerar med.

Internet är dessutom ett forum som främjar snabb kommunikation, vilket kan vara förödande för dem av oss som reagerar med ilska på provokationer.

Dunbarnumret: 150 personer.

Konfidentialitet

Vi kan tala med till exempel journalister utan att behöva vara rädda för exponering.

Stöd

Vi kan nå ut till andra människor i samma situation som oss själva och bryta isolering eller stigman.

Angivarfrihet

Vi kan rapportera och anmäla kriminella och skadliga aktiviteter på företag eller organisationer utan att behöva vara rädd för att bli hotad eller skadad.

Har du ett nät-alias?

Att vara anonym på nätet kan ha sina fördelar.

Nätet är inte bara hot och hat.

#jagärhär

Nätet räddar liv

Bryter ensamhet

Den arabiska våren

Fri information

Fri utbildning

Nöje och underhållning

Gulliga katter

Tillgänglighet

Tänk efter före. Posta ingenting på nätet när du är upprörd.

 

Kolla upp källan bakom det du vill dela.

Kan du lita på informationen?

 

Att ha yttrandefrihet är INTE samma sak som att få kränka människor.

Vad gör du om du utsätts för näthat eller nätmobbning?

HJÄLP!

Om du blir mobbad eller trakasserad i skolan eller av personer du känner från skolan har skolan ett ansvar att stoppa mobbningen, även om det sker på nätet. Tala med en vuxen du kan lita på i skolan så får du hjälp.

 • Ta skärmdumpar

 • Radera ingenting

 • Kontakta polisen

Hit kan du också vända dig

 • do.se
 • datainspektionen.se
 • umo.se
 • krankt.se
 • friends.se

Copy of deck

By Emma Lindgren

Copy of deck

 • 667
Loading comments...

More from Emma Lindgren