Text

Les persones

People

Las personas

Personal docent i investigador (PDI) 

Personal docente e investigador

Teaching and research staff

273

Estudiants matriculats segon quadrimestre

Estudiantes matriculados segundo cuatrimestre

Students enrolled for the second semester

1797

Estudiants matriculats primer quadrimestre 

Estudiantes matriculados primer cuatrimestre 

Students enrolled for the first semester

1944

8

Departaments

Departamentos

Departments

AC, CS, EIO, ESAII, ESSI, FEN, MAII, OE

Secció d'Anglès

Sección de Inglés

English Section

+1

Arquitectura de Computadors

Arquitectura de Computadores

Computer Architecture

AC

Departaments

CS

EIO

ESAII

ESSI

FEN

MAII

OE

Ciències de la Computació

Ciencias de la Computación

Computer Science

Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació

Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información

Service and Information System Engineering

Física i Enginyeria Nuclear

Física e Ingeniería Nuclear

Physical and Nuclear Engineering

Matemàtica Aplicada II 

Matemática Aplicada II

Applied Mathematics II

Organització d'Empreses

Organización de Empresas

Managment

Estadística i Investigació Operativa

Estadística e Investigación Operativa

Statistics and Operations Research

Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Automatic Control

Departamentos

Departments

Personal d'administració i serveis

Personal de administración y servicios

Administrative and Service staff

64

22 Administració/Administración/Administration

27 inLab FIB

49

3

Estudiants de suport al PAS

Estudiantes de ayuda al PAS

Students to help the administrative staff

12

Equip Deganal

Equipo Decanal

Dean's Team

Persones

Personas

People

La docència

La docencia

Teaching

Grau

Grado

Bachelor Degree

1

Màsters

Másters

Master

2

Erasmus Mundus Master

EMDMKM, EMIT4BI

Titulacions en extinció

Titulaciones en extinción

Fading out degrees

6

GEI

MEI, MAI, MIRI

EI, ETG, ETS, MCANS, MTI, EMDC

Assignatures impartides el primer quadrimestre  

Asignaturas impartidas durante el primer cuatrimestre

First semester subjects

138

Assignatures impartides el segon quadrimestre 

Asignaturas impartidas durante el segundo cuatrimestre

Second semester subjects

128

3

GEI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

Titulats

Titulados

Graduates

163

144

Treballs final de Carrera presentats

Trabajos final de carrera presentados

Final projects submitted

Grau en Enginyeria Informàtica s'imparteix des de setembre de 2010 (240 crèdits)

Grado en Ingeniería Informática, se imparte desde septiembre de 2010 (240 créditos)

Bachelor Degree in Informatics Engineering are taught from September 2010 (240 credits)

8%

Dones accedeixen

Mujeres acceden

Women access

142

Estudiants aptes de Fase Inicial

Estudiantes aptos de Fase Inicial

Students passed the Early Stage

411

Nous estudiants

Nuevos estudiantes

New students

MEI

2 mòduls/módulos/ modules

 • Direcció i Gestió/Dirección y gestión/Direction and management
 • Tecnologies Informàtiques/Tecnologias informáticas/Information Technologies

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

3a edició del Màster en Enginyeria Informàtica, Màster professionalitzador

3ª edición del Máster en Ingeniería Informática, Máster profesionalizador

3rd edition of the Master in Informatics Engineering, professional master

Titulats

Titulados

Graduates

9

9

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

MIRI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

3a edició del Màster in Innovation and Research in Informatics

3ª edición del Máster in Innovation and Research in Informatics

3rd edition of the Master in Innovation and Research in Informatics

Titulats

Titulados

Graduates

26

25

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

6 Specialisations

 • Advanced Computing
 • Gràfics Computer Graphics and Virtual Reality
 • Computer Networks and Distributed Systems
 • Data Mining and Business Intelligence
 • High Performance Computing
 • Service Engineering

Màster orientat a la recerca i a la innovació

Máster orientado a la investigación y la innovación

Research and innovation oriented master

MAI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

Titulats

Titulados

Graduates

15

3a edició del Interuniversity Master in Artificial Intelligence

3a edición del Interuniversity Master in Artificial Intelligence

3rd edition of the Interuniversity Master in Artificial Intelligence

13

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

Màster orientat exclusivament a l'àmbit de la Intel·ligència Artificial

Máster orientado exclusivamente al ámbito de la Inteligencia Artificial

Master oriented exclusively to the field of Artificial Intelligence

 

 • MultiAgent Systems
 • Human-Computer Interaction
 • Advanced Computational Intelligence
 • Knowledge Engineering and Machine Learning
 • Modelling, Reasoning and Problem Solving
 • Probabilistic Graphical Models (PGM), UBVision, Perception and Robotics
 • Object Recognition (OR), UBProfessional Practice

7 Intensifications

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus Master in Data Mining and Knowledge Management

Erasmus Mundus Master in Information Technology for Business Intelligence

estudiants nous 

estudiantes nuevos

new students

titulats

titulados

graduated

6 

6 

6 

IT4BI

DMKM

0

Titulacions en extinció. Màsters

Titulaciones en extinción. Másters

Fading out degrees. Masters

Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes

Máster en Arquitectura de Computadores, Redes y Sistemas

Master in Computer Architecture, Networks and Systems

3

Matriculats

Matriculados

Registered

Titulats

Titulados

Graduated

3

Màster en Tecnologies de la informació

Máster en Tecnologías de la Información

Master in Information Technology

7

4

Erasmus Mundus Master in Distributed Computing

12

4

MTI

MCANS

EMDC

0

Titulacions en extinció. Enginyeries

Titulaciones en extinción. Ingenierías

Fading out degrees. Engineerings

29

Titulats

Titulados

Graduated

184

64

38

31

Matriculats

Matriculados

Registered

 

25

Enginyeria Informàtica

Ingeniería Informática

Degree in Informatics Engineering

Enginyeria Tècnica en informàtica de Gestió

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Diploma in Computer Software

EI

ETIG

ETIS

Enginyeria Tècnica en informàtica de Sistemas

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Diploma in Computer Systems

1

Internacionalització

Internacionalitzación

Internationalization

nou sistema de beques/nuevo sistema de becas /new scholarship system

- la beca/la beca/ the scholarship: Erasmus +

- la beca/la beca/ the scholarship: Erasmus.es

106

incoming students

37

outgoing students

2

outgoing PAS

3

outgoing PDI

1

incoming PDI

5

en Doble Titulació

en Doble Titulación

Double Degree

33

amb suport econòmic

con ayuda económica

with grant

program LLP-Erasmus

program Erasmus+ (vigent fins al 2021/vigente hasta el 2021 /will run until 2021)

159

Universitats Partner

Universidades Partner

Partner Universities

Els recursos

Los recursos

The ressources

21

aules informàtica

aulas informáticas

IT classrooms

373

equips informàtics

equipos informáticos

computer equipment

2

aules de treball en grup

aulas de trabajo en grupo

classrooms for group work

343 PC

30 iMac

esdeveniments gravats

eventos grabados

recorded event

190

apps publicades

apps publicadas

apps published

23

projectes amb un impacte social i amb les empreses 

proyectos con un impacto social y con las empresas

projects with a social impact and projects with companies

20

projectes que impacten la comunitat UPC

proyectos que impactan la comunidad UPC

Projects with an impact on the UPC community

10

Tercer any del Programa Talent per al desenvolupament del talent dels estudiants

Tercer año del Programa Talento para el desarrollo del talento de los estudiantes

Third year of the Talent Program to develop the students' talent 

120

PC per a la Gestió i Administració

PC para la gestión y administración

PCs for management and administration

6

estudiants titulats amb acreditació Talent

estudiantes titulados con acreditación Talent

Talent accredited graduate students

63

estudiants tutoritzats al programa Talent

estudiantes tutorizados en el programa Talent

tutored students in the program Talent

15

Professors col·laboradors

Profesores colaboradores

Collaborating professors

1

Director inLab

Director inLab

inLab Director

PDI

16

Laboratoris Docents departaments

Laboratorios Docentes departamentos

Departments' Learning Laboratories

Laboratoris docents

Laboratorios docentes

Learning laboratories

6

2

Departament d'AC

Departamento de AC

AC Department

3

Departament d'ESAII

Departamento de ESAII

ESAII Department

1

Departament de FEN

Departamento de FEN

FEN Department

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

A1S101 

50

D6003 - D6003B

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

24

C5S202 - C5S203

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

32

Biblioteca CN-BRGF

BRGF CN Library

159

12

Exposicions i activitats

Exposiciones y actividades

Exhibitions and activities

Increment de fons per a departaments amb docència a la FIB 

Incremento de fondo para departamentos con docencia en la FIB 

Increase of the library fund for departments teaching at the FIB 

llibres

libros

books 

Habilitació d'espais d'ús exclusius per a grups de doctorand 

Habilitación de espacios de uso exclusivo para grupos de doctorando

Spaces enabled  exclusively for PhD groups

Sessions en habilitats informacionals a

Sesiones en habilidades informacionales a

Information skills sessions to

11

601

estudiants

estudiantes

students

Accions de millora dels serveis de la Biblioteca Digital

Acciones de mejora de los servicios de la Biblioteca Digital

Actions to improve the services of the Digital Library

Recursos econòmics

Recursos económicos

Economic ressources

Text

Projecció socia

Proyección social

Social outreach

Aliances/ Alianzas / Partnerships

Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) creada com un espai de trobada de xarxa per a start-ups, pimes, grans empreses i altres entitats

Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) creada como un espacio de encuentro y de red para start-ups, pymes, grandes empresas y otras entidades

Innovative Business Association (AEI) created as a meeting place and a network for start-ups, SMEs, large companies, and other organizations

CODDII, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática

Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII)

Conference of Directors and Deans of Engineering (CODDII)

Membre de diverses xarxes

Miembro de diversas redes

Member of several networks

Associació dels departaments d’informàtica i dels laboratoris d’investigació a Europa i a les àrees veïnes

Asociación de los departamentos de informática y de los laboratorios de investigación en Europa y en las áreas vecinas

Association of computer science departments and research laboratories in Europe and the neighboring areas

Promoció dels estudis

Promoción de los estudios

Promotion of studies

Jornades de portes obertes 

Jornadas de puertas abiertas

Open days

 

4

400

Assistents

Asistentes

Attendees

 

Xerrades informatives 

Charlas informativas 

Informative talks

350

Assistents

Asistentes

Attendees

7

600

60

Consultes

Consultas

Consultations

 

Taller: "Els robots al teu servei"​

Taller: "Los robots a tu servicio"

Workshop: "Robots at your service"

570

26

Sessions

Sesiones

Sessions

Participants

Participantes

Participants

Activitats per a secundària

Actividades para secundaria

Secondary activities

Jornada de Secundària en la diada d'en Ramon Llull​

Jornada de Secundaria en el día de Ramon Llull

Secondary school day

32

Professors de secundària

Profesores de secundaria

High school teachers

26 novembre 2014

26 de noviembre 2014

Novembre 26, 2014

34

Instituts

Institutos

High schools

5a edició Taller: "Explorant la informàtica"

5ª edición Taller: "Explorando la informática"

5th edition Workshop: "Exploring Informatics"

28

Assistents

Asistentes

Attendees

 

Proves Castor

Pruebas Castor

Castor test

Juny 2010, creació del museu

Junio 2010, creación del museo

June 2010, creation of the museum 

visites de centres de secundària de tot Catalunya

visitas de centros de secundaria de toda Cataluña

visits from secondary schools from all over Catalonia

1800

52

estudiants

estudiantes

students

nou material

nuevo material 

new equipments

instal·lació de pantalles per mostrar funcionament de diferents equips

instalación de pantallas para mostrar el funcionamiento de diferentes equipos

installation of screens to show the functionning of different equipments

acord de cessió de material amb el Cosmocaixa de Barcelona

acuerdo de cesión de material con el Cosmocaixa de Barcelona

equipments transfer agreement with Cosmocaixa in Barcelona

empreses que concentren el 26% del convenis

empresas que concentran el 26% de los convenios

companies that have participated in 26% of the agreements

Convenis  de  Cooperació Educativa 

L’objectiu dels Convenis de Cooperació Educativa (CCE) és completar la formació rebuda a la universitat amb l’experiència professional en l’àmbit de la informàtica.

El objetivo de los Convenios de Cooperación Educativa (CCE) es completar la formación recibida en la universidad con la experiencia profesional en el ámbito de la informática.

The aim of Educational Cooperation Agreements (CCE) is to complete the training at the University with professional experience in the field of computing.

EVERIS
WORLDLINE IBERIA
OMITSIS
UPCNET
SOFT FOR YOU
NAMASTECH
UPC-INLAB
GYD IBÉRICA

8

empreses han participat en els CCE

empresas han participado en los CCE

companies that have participated in the CCE

165

convenis signats, 92 amb compromís de realizar el PFC

Convenios firmados, 92 con compromiso de realizar el PFC

agreements signed, 92 of them with commitment to perform the Final Project

416

10,3 %

promig d'ofertes rebudes mensualment

promedio de ofertas recibidas mensualmente

average of  offers received monthly

42

20 %

preu/hora de compensació dels convenis

precio / hora de compensación de los convenios

price / compensation hour of the agreements

8,12

1 %

9 %

L’objectiu d’aquests seminaris és complementar la formació dels estudiants amb aspectes d’interès per a les empreses contractants dels nostres titulats, en els camps que els hi són propis com a futurs professionals.

El objetivo de estos seminarios es complementar la formación de los estudiantes con aspectos de interés para las empresas contratantes de nuestros titulados, en los campos que les son propios como futuros profesionales.

The aim of these seminars is to complement the students' training with matters of interest to the companies that contract our graduates in the fields appropriate to them as professionals.

Seminaris Empresa

seminaris

seminarios

seminars

 

alumnes matriculats

alumnos matriculados

students enrolled 

10

empreses

empresas

companies

9

Seminarios Empresa/Company Seminars

XVIII

173

places ofertades

plazas ofertadas

available places

200

2 al 13 de febrer de 2015 

2 al 13 de febrero de 2015

2 to 13 February 2015

 

Acte Acadèmic

Acto Académico

Academic Ceremony

27 de novembre de 2014

27 de noviembre de 2014

November 27, 2014

Conferenciant

Conferenciante 

Speaker

Horacio Martos

Conferència: "El joc d'emprendre"

Conferencia: "El juego de emprender"

Lecture: "The Start-up game"

Persones vinculades a la FIB 25 anys

Personas vinculadas a la FIB 25 años

Persons linked to the FIB for 25 years

28

Premis als millors expedients de cada titulació

Premios a los mejores expedientes de cada titulación

Awards for the best records of each degree

Acreditacions del Programa talent inLab

Acreditaciones del Programa talent inLab

Certifications for inLab talent Program

Diploma d’Emprenedor de l’Any 2014

Diploma de Emprendedor del Año 2014

Diploma Entrepreneur of the Year 2014

Premi FIB Alumni al millor Projecte Final de Carrera

Premio FIB Alumni al mejor Proyecto Fin de Carrera

FIB Alumni Award to the Best Final Project

Associacions

Asociaciones

Associations

13

Facultat d'Informàtica de Barcelona

UPC - BarcelonaTech