Loading deck

 Scala is Love

Камен Коцев

HackConf 2017

Какво прави един език за програмиране хубав?

Има ли най-хубав език за програмиране?

Програмисти обсъждащи езици за програмиране

Езици за програмиране

характеристика

 1. Трябва да могат да се изпълнят
  • процесора да може да ги изпълни
 2. Трябва да са удобни
  • програмистът да може да изрази всичко което иска - с (малко) код
 3. Да "скалират" добре (pun intended)
 4. Да помагат на програмиста
  • да допуска по-малко грешки при писане

1. Трябва да могат да се изпълнят

от процесора

Покрива се от всеки език за програмиране с който бихме работили

2. Трябва да са удобни

за програмиста

Най-често решение:

Процедурно програмиране

Процедурно програмиране

дефиниция

 • Описва инструкции
 • Изпълняват се в определен ред
 • Всяка инструкция променя state-а
 • Изпълнението води до решение на проблема/задачата

Процедурно програмиране

пример

int a = 5;
int b = 7;
int c = 3;
int d = 0;

d = a + b + c;

Процедурно програмиране

пример 2

// Fraction A
int numeratorA = 3
int denominatorA = 4
// Fraction B
int numeratorB = 2
int denominatorB = 5

// Fraction C = A + B => 3/4 + 2/5 = 23/20
int numeratorC =
  numeratorA * denominatorB +
  numeratorB * denominatorA

int denominatorC =
  denominatorA * denominatorB

А ако бяха много дроби?

Проблем:

работата с много на брой примитивни типове е трудна и уязвима на грешки

Решение:

ООП

ООП

характеристика

 • Обединява известни типове данни за да построи нови типове данни
 • Помага работата на програмиста
 • Допускат се значително по-малко грешки при писане
 • Повтаря се значително по-малко код

ООП

пример

class Fraction {
  private int num;
  private int den;
  Fraction(int num, int den) {
    this.num = num; this.den = den;
  }

  public Fraction add(Fraction other) {
    return new Fraction(
      this.num * other.den + this.den * other.num,
      this.den * other.den
    );
  }
}
// ...
// C = A + B
Fraction C = A.add(B)

Процедурно + ООП  ==  <3

Езици за програмиране

характеристика

 1. Трябва да могат да се изпълнят
  • процесора да може да ги изпълни
 2. Трябва да са удобни
  • програмистът да може да изрази всичко което иска - с (малко) код
 3. Да "скалират" добре
 4. Да помагат на програмиста
  • да допуска по-малко грешки при писане

3. Да "скалират" добре

 • Да могат да изпълняват кода бързо
 • Да има начин скоростта на изпълнение да се подобри без да се променя кода

Процесори Intel 1970 - 2010

Не можем да получим повече скорост от един процесор

Ще работим с много процесори!

Асинхронно = Acync

=>

Процедурно/ООП + Async

проблеми

 • shared memory
 • race conditions
 • deadlocks
 • others

Процедурно програмиране

дефиниция (пак)

 • Описва инструкции
 • Изпълняват се в определен ред
 • Всяка инструкция променя state-а
 • Изпълнението води до решение на проблема/задачата

Процедурно/ООП + Async

има ли решения?

 • Locking memory
 • Semaphors
 • Mutexes
 • ... others

Проблем при променянето на стойности?

=>

Няма да променяме стойности!

Immutable

дефиниция

 • стойност, която не може да бъде променяна
 • всяка промяна на стойността води до създаване на копие на стойността с промяната вътре

Има си своята цена, но е решение!

Езици за програмиране

характеристика

 1. Трябва да могат да се изпълнят
  • процесора да може да ги изпълни
 2. Трябва да са удобни
  • програмистът да може да изрази всичко което иска - с (малко) код
 3. Да "скалират" добре
 4. Да помагат на програмиста
  • да допуска по-малко грешки при писане

4. Да помагат на програмиста

да допуска по-малко грешки при писане

Проблемите най-често идват от писането със страничен ефект (Side effect)

Страничен ефект

дефиниция

Страничен ефект

решение

Pure functions - функции без страничен ефект

 

same input => same output

Pure functions

Можем ли да пишем само с pure functions?

Да, но рядко ще ни е полезно

Можем обаче да изнесем страничния ефект извън бизнес логиката

Pure functions

бонус

Тестват се много лесно!

Same input = Same output

Езици за програмиране

характеристика

 1. Трябва да могат да се изпълнят
  • процесора да може да ги изпълни
 2. Трябва да са удобни
  • програмистът да може да изрази всичко което иска - с (малко) код
 3. Да "скалират" добре
 4. Да помагат на програмиста
  • да допуска по-малко грешки при писане

Какво получаваме?

Easy to write

+

Immutable data

+

Pure functions

Какво получаваме?

Easy to

write

immutable

data

Pure

functions

Recursion

Higher order

functions

First-class

functions

Functional programming

Функционално програмиране

 • Immutable data
 • Pure functions
 • Higher order functions
 • Recursion
 • First class functions

Къде е Scala тук?

 1. Scala не е по-добра Java!
 2. Scala не е Haskell on JVM!

Scala е мост между процедурните/ооп парадигми и функционалните парадигми

Дава ни инструментите, които са ни нужни, за да пишем на стила, който ни допада/трябва

Защо обичам да пиша на Scala?

 • Кратък, лесен за четене код
 • Функционален език
 • Лесен синтаксис
 • Свобода в избора на стил
 • Високо И ниско ниво

Да видим малко код!

public class User {
  private Integer id;
  private String name;

  User(Integer id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

public class User {
  private Integer id;
  private String name;

  User(Integer id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

public class User {
  public Integer id;
  public String name;

  User(Integer id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

public class User(Integer id, String name) {
  public Integer id;
  public String name;

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

1. Scala compiler infers types when they are obvious

String a = "Hello!"
a = "Hello!"
val a = "Hello!"
or
val a: String = "Hello!"
public class User(Integer id, String name) {
  public Integer id;
  public String name;

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

2. toString метода зависи само от конструктора и при immutable обекти е ясен

val j = User(1, "John")
print(j) // User(1, John)
val k = User(2, "Kate")
print(k) // User(2, Kate)
public class User(Integer id, String name) {
  public Integer id;
  public String name;

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

3. Ако указваме типа и имената на атрибутите при извикването на конструктора, и обекта ни ще е immutable -> няма смисъл да ги пишем втори път

public class User(Integer id, String name) {
  public Integer id;
  public String name;

  @Override
  public String toString() {
    return "User(" + this.id + ", " + this.name + ")";
  }
}

Защо обичам да пиша на Scala

4. Ако дефинираме immutable обект можем да приемем че ще се използва във всички пакети освен ако не сме казали нещо друго (Ще е public по default)

case class User(id: Int, name: String)

Защо обичам да пиша на Scala

Immutable обект, с който може да се прави pattern matching

Защо обичам да пиша на Scala

public boolean exists(Integer el, List<Integer> list) {
  for(int i=0; i<list.size(); i++) {
    if(list.get(i).equals(el)) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

Защо обичам да пиша на Scala

def exists(x: Int, l: List[Int]): Boolean = {
 if(l.isEmpty)
  false
 else if(l.head == x)
  true
 else
  exists(x, l.tail)
}

Защо обичам да пиша на Scala

def exists(x: Int, l: List[Int]): Boolean = {
 l match {
  case Nil => false
  case head :: tail =>
   if(head == x) true
   else exists(x, tail)
 }
}

Защо обичам да пиша на Scala

def exists(x: Int, l: List[Int]): Boolean = l match {
 case Nil => false
 case head :: tail if head == x => true
 case _ => exists(x, l.tail)
}

Защо обичам да пиша на Scala

def exists(x: Int, l: List[Int]): Boolean = l match {
 case Nil => false
 case `x` :: _ => true
 case _ => exists(x, l.tail)
}

implicits в Scala

демо type conversion

case class Name(value: String)
case class User(id: Int, name: Name)

//...

val u = User(1, Name("John"))

implicits в Scala

демо type conversion

case class Name(value: String)
case class User(id: Int, name: Name)

//...

implicit def stringToName(s: String): Name = Name(s)

val u = User(1, "John") // Ok

implicits в Scala

демо type conversion

implicit def booleanToInt(b: Boolean): Int =
  if(b) 1 else 0

// ... 

def addOne(x: Int): Int = x + 1

// ...

addOne(5) // = 6
addOne(true) // = 2

implicits в Scala

демо

implicit class StringHelpers(x: String) {
 def emphasize: String = s"!!!${x.toUpperCase}!!!"
}

val s = "John"
print(s.emphasize) // !!!JOHN!!!

implicits в Scala

демо

case class User(id: Int, name: String)

val input =
 """ { "id": 5, "name": "Jill"} """

JSON.parse(input).as[User]

Bare with me

implicits в Scala

trait JSValue {
 def as[T](implicit r: JSReads[T]) = r.read(this)
}

case class JSObject(value: Seq[(String, JSValue)]) extends JSValue
case class JSNumber(value: BigDecimal) extends JSValue
case class JSString(value: String) extends JSValue
case class JSBoolean(value: Boolean) extends JSValue
case class JSArray(value: Seq[JSValue]) extends JSValue
case object JSNull extends JSValue

implicits в Scala

trait JSReads[A] {
 def read(js: JSValue): JSResult[A]
}

object JSReads {
 def simpleReads[A](f: PartialFunction[JSValue, A]): JSReads[A] = JSReads[A] {
  f.lift.andThen {
   case Some(x) => JSSuccess(x)
   case None => JSError("Could not parse")
  }
 }

 implicit val intReads: JSReads[Int] =
  simpleReads{ case JSNumber(x) => x.toInt }
 implicit val stringReads: JSReads[String] =
  simpleReads{ case JSString(x) => x }
 implicit val booleanReads: JSReads[Boolean] =
  simpleReads{ case JSBoolean(x) => x }
 implicit val doubleReads: JSReads[Double] =
  simpleReads{ case JSNumber(x) => x.toDouble }
}

implicits в Scala

object JSON {
 def read[T](value: JSValue)(implicit r: JSReads[T]): JSResult[T] =
  r.read(value)

 def parse(json: String): JSValue = {
  json.trim match {
   case x if x.startsWith("[") && x.endsWith("]") =>
    val children = recogniseJson(x.tail.init)
    val res = children.map{case (k,v) => parse(v)}

    JSArray(res)
   case x if x.startsWith("{") && x.endsWith("}") =>
    val children = recogniseJson(x.tail.init)
    val res = children.map{case (k,v) => k -> parse(v)}
    JSObject(res)
   case "null" => JSNull
   case x if x.startsWith("\"") && x.endsWith("\"") => JSString(x.tail.init)
   case x if x.forall(x => x.isDigit || x == '.') => JSNumber(BigDecimal(x))
   case x if x == "true" || x == "false" => JSBoolean(x.toBoolean)
   case x => throw new Exception("WTF is " + x)
  }
 }

  // ...
}

implicits в Scala

object JSON {
 def read[T](value: JSValue)(implicit r: JSReads[T]): JSResult[T] =
  r.read(value)

 def parse(json: String): JSValue = {
  // ... 
 }
}

implicits в Scala

case class User(id: Int, name: String)

object User {
 implicit val read: JSReads[User] = {
  case JSObject(Seq(("id",JSNumber(id)), ("name", JSString(name)))) =>
   JSSuccess(User(id.toInt, name))

  case _ => JSError("Cannot parse to user")
 }
}

implicits в Scala

демо

case class User(id: Int, name: String)

val input =
 """ { "id": 5, "name": "Jill"} """

JSON.parse(input).as[User]

Защо още обичам да пиша на Scala

 • High-order functions
 • Implicits
 • Extractors
 • Type classes
 • Future/Option/Either/Try
 • ...

Благодаря за вниманието

Камен Коцев

HackConf 2017

Въпроси?

Добра литература: