Title Text

RAZVOJ METODOLOGIJE ZA AVTOMATIČNO KLASIFIKACIJO ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ
V UNIVERZALNO DECIMALNO KLASIFIKACIJO – UDK

PODATKOVNO RUDARJENJE =

proces pridobivanja visokokvalitetnih informacij iz teksta


Analiza teksta vključuje

 • iskanje informacij,
 • leksikovno analizo za proučevanje razdelitve frekvence besed,
 • prepoznavanje vzorcev, označevanje,
 • ekstrakcijo informacij, tehnike preiskovanja podatkov, z vključevanjem povezav,
 • vizualizacijo in prediktivno analizo.

PODATKOVNO RUDARJENJE (dLib.si)

 • Knjižno gradivo predstavlja enega od temeljev naše kulturne dediščine
 • Digitalna knjižnica Slovenije vsebuje več kot 840.000 enot publikacij
  70% vseh elektronskih publikacij dostopnih na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si) ni bibliografsko obdelanih
 • Za te publikacije - iskanje mogoče samo po naslovu, številki in polnem besedilu

 • S pomočjo text mininga je moč ustvariti klasifikacijo, fasete oz. filtre,..

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) :

Obsega sistematično ureditev vseh področij človeškega znanja. Celotno človeško vedenje je razporejeno v devet glavnih skupin, ki so označene s številkami od 0 do 9

 

Vanj se lahko vgrajujejo vrstilci za nova znanja. Vrstilci so neodvisni od jezika ali pisave in so sestavljeni iz arabskih številk ter sprejetih znakov

Trenutno preveden v 51 jezikov

 

 

0 Znanost in znanje. Organizacije. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije  1 Filozofija. Psihologija  2 Teologija. Verstva  3 Družbene vede. Politika. Ekonomija. Pravo. Izobraževanje  5 Matematika. Narovoslovje  6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika  7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport  8 Jezik. Književnost  9 Geografija. Biografija. Zgodovina

Primeri gradiva :

 • Laibacher Zeitung (časopis) – 58.500+ številk
 • Ljubljanski Zvon (časnik) – 11.000+ člankov
 • Dom in svet (literarni mesečnik) – 16.000+ člankov

 

UDK= 821.163.6 --> Slovenska književnost

UDK= 008(497.4)"18/19“ --> Jezik, književnost (Slovenija) 18XX-19XX.

 

 

 

ZA VSE TRI „časopise“ velja: zgolj en zapis v knjižničnem katalogu COBISS za vse pripadajoče publikacije časopisa

STRUKTURA PUBLIKACIJ na dLib.si

(časovna komponenta - leto nastanka)

znanstveno časopisje
cca. 70.000 enot

staro časopisje
90% celotnega dLib.si

Primer "starega časopisja" na dLib.si

HIPOTEZA

Ali lahko (s pomočjo metod strojnega učenja) z verjetnostjo vsaj 0.8,

za vsako naključno publikacijo, ki vstopa v sistem, pozitivno potrdimo avtomatsko dodeljen vsaj en primeren UDK vrstilec?

HIPOTEZA

V prvi iteraciji se ukvarjamo z znanstvenimi besedili,

v drugi s starimi članki.

 

POTEK RAZISKAVE po fazah:

 

1) Izbor podatkov ( MSSQL, izbor člankov, URN, naslov, UDK-ji, Full-text)

2) Izvoz podatkov (export metapodatkov in polnega besedila v .json)

3) Priprava podatkov (čiščenje, lematizacija)

4) Pretvorba besedil v vektorje (doc2vec, tfidfVectorizer)

5) Strojno učenje (nadzorovano, nenadzorovano)

6) Analiza rezultatov

 

ČIČENJE BESEDILA, LEMATIZACIJA

čebel, čebela, čebelah, čebelam, čebelama, čebelami, čebele, čebeli, čebelo, bčela, zhbele, zhebela, zhebelle, zhebéla, zhebéle, bzhéla, bčela, bčela, bčele, zhbel, zhbelam, zhbelami, zhbele, zhebelam, zhebelam, zhebéla, zhebéle, zhebęla, zhebęli, čebele, čbela, čbele, čbéla, čbéla, čebel, čebelami, čebele

čebelar, čebelarja, čebelarje, čebelarjem, čebelarjema, čebelarjev, čebelarji, čebelarjih, čebelarju, zhbelar, zhbelarja, zhbelarjam, zhbelarjev, zhbelarji

 • umikanje stop-words
 • lematizacija (korenjenje)
 • uporaba slovarjev (staro besedišče)

Tokenizacija in vektorizacija v tf-idf
(term frequency–inverse document frequency)

https://medium.com/@MSalnikov/text-clustering-with-k-means-and-tf-idf-f099bcf95183

Nenadzorovano učenje
Clustering (k-means)

k-means je iterativni algoritem. Deluje v dveh korakih

 • vsaki točki dodeli gručo (glede na najbližji centroid)
 • premik centroida na povprečje (center) točk v gruči

k=število gruč

https://bigdata-madesimple.com/possibly-the-simplest-way-to-explain-k-means-algorithm/

Nenadzorovano učenje
Clustering (k-means)

70.000 znanstvenih člankov, avtomatsko grupiranih v
UDK na nivoju 1 in UDK na nivoju 2

https://www.nuk.uni-lj.si/d3/hierBOW_complete.html

Nenadzorovano učenje
Clustering (k-means 3d predstavitev)

"čista" skupina: 27 - Krščanstvo

več kot 90% elementov ima UDK skupino 27

gruča (cluster) sili na dva dela
58 - botanika

59 - zoologija

Nadzorovano učenje


Algoritem uči stroj s podanimi pari vhodnih in želenih izhodnih podatkov. Pri tem želene izhodne vrednosti določa učitelj, oz. človek - nadzornik.

Algoritem nadzorovanega učenja analizira podatke o vadbi in izdela sklepano funkcijo, ki jo lahko uporabimo za preslikavo novih primerov. Optimalni scenarij bo omogočil algoritmu, da pravilno določi oznake razredov za nove primerke.

Nadzorovano učenje

podatki: 70.000+ znanstvenih dokumentov

razmerje učna / testna množica: 80% - 20%

 • uporabimo prog. jezik Python, jupyter notebook, knjižnice in funkcije paketa Scikitlearn
 • očistimo besedilo
  (stop words, uporabimo zgolj besede, ki  so v našem slovarju)
 • kreiramo matriko (tfidfVectorizer, fasttext)
 • uporabljeni algoritmi za klasifikacijo:
 1. Support Vector Machines (SVM)
 2. Multilayer Perceptron (MLP)
 3. Logistic Regression
 4. Naive Bayes Classifier

 

Nadzorovano učenje

Support Vector Machine:                natančnost: 0.963, f1: 0.8489

Multilayer Perceptron:                     natančnost: 0.944, f1: 0.8046

Logistic regression:                             natančnost: 0.940, f1: 0.6561

Naive Bayes:                                            natančnost: 0.872, f1: 0.742

Točnost: razmerje med pravilno klasificiranimi primeri in vsemi primeri

Preciznost: razmerje med pravilno klasificiranimi pozitivnimi primeri in vsemi pozitivno klasificiranimi primeri

Priklic: razmerje med pravilno klasificiranimi pozitivnimi primeri in vsemi v resnici pozitivnimi primeri

 

F1: uteženo povprečje preciznosti in priklica

Kontingenčna matrika (na MLP algoritem - izsek)

Nadzorovano učenje - stara besedila

obstoječi model (na 70.000 člankih) bomo uporabili za klasifikacijo

200.000+ starih člankov, besedil

 

ponovimo:

 • članki niso bibliografsko obdelani
 • imajo lahko tudi zgolj en UDK (od nadrejenega zapisa - celotne revije)
 • struktura članka varira
 • dolžina članka varira (od nekaj vrstic - npr. osmrtnica, do novele)
 • jezik besedil je drugačen kot današnji
 • članki so digitalizirani, niso digitalni (napake pri OCR)

Uporabljeni algoritmi:

Support Vector Machines (SVM), Multilayer Perceptron (MLP), Logistic Regression (LOG), Naive Bayes Classifier (NB) in K-nearest neighbors algorithm (k-NN).

Nadzorovano učenje - stara besedila

PRIMER:
TITLE: Turki pred Svetim Tilnom, URN: URN:NBN:SI:doc-GKC44XJL, UDCfull:
050-053.6(497.4)
821.163.6-93

LOG: [('02', 0.2588), ('070', 0.1872), ('027', 0.0485), ('821', 0.0482), ('930', 0.04372932160459208), ('908', 0.0207), ('27', 0.01577), ('81', 0.0149), ('655', 0.0126), ('050', 0.0117)]

SVM: [('070', 0.4878), ('02', 0.3359), ('027', 0.0866), ('929', 0.0128), ('821', 0.0073), ('026', 0.0062), ('025', 0.0052), ('016', 0.0043), ('930', 0.0036), ('002', 0.0035)]

KNN: [('070', 0.5039), ('02', 0.2984), ('027', 0.1976)] in sorodno za ostale algoritme

 
 • izmed 200.000+ publikacij jih sistem avtomatično umesti v isti UDK, kot ga ima nadrejeni zapis - cca. 40.000 člankov
  Izberemo testni nabor (naključno izbrani članki)  - cca. 100 člankov
 • članke posredujemo bibliotekarjem, uporabimo top 4 izračunane UDK

Nadzorovano učenje - stara besedila

še en primer:

 

 • Razstava šolskih glasil
   https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PX196IA1, iz časopisa Naša skupnost (1978),
  UDK – 352 (najnižje ravni uprave. lokalna uprava. občinska, mestna uprava. lokalne oblasti) (497.4Ljubljana Moste-Polje)
  • Computed UDC: 373 - Vzgoja in izobraževanje
  • Computed UDC: 37 - Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo
  • Computed UDC: 821 - Književnost posameznih jezikov in jezikovnih družin

Nadzorovano učenje - stara besedila

Bibliotekar "pobarva / potrdi" predlagani UDK, če je:

 • pravi
 • lahko bi bil pravi
 • je boljši, kot UDK revije (nadrejenega zapisa)

 

PRIMER članka: ELEKTRIČNI ROBOT, Slovenski gospodar, 1938

 

V Preravi na češkoslovaškem so uvedli mehanično napravo, ki avtomatično regulira prižiganje in ugašanje luči.
Robot sestoji iz dveh celic. Prva je v poslopju mestne elektrarne, druga pa na transformatorju, čim se znoči, reagirata obe celici na spremembo svetlobe s tem, da zažarijo povsod električne luči.

 

UDK nadrejenega zapisa: 070 - Časopisi. Tisk. Novinarstvo.

Nadzorovano učenje - stara besedila

Nadzorovano učenje - stara besedila

Med predlaganimi UDK sta:
 

620: Preiskava materiala. Blagoznanstvo. Energetske centrale. Energetika.

621: Splošno o strojništvu. Jedrska tehnika. Elektrotehnika.
Mehanska tehnologija nasploh

Nadzorovano učenje - stara besedila

Primer: Deželni zbor, Slovenski gospodar, 1899

V predzadnji seji je utemeljeval poslanec Hagenhofer svoj predlog za ustanovitev deželne hipotečne banke. Povedal je, da je deželni zbor že od leta 1862 sem mnogokra sklepal o tej zadevi, da je pa stvar vednc obtičala. Skušal je dokazati, da bi dolžnik vknjiženih dolgov gotovo nad 1 milijon gld obresti vsako leto manje plačevali, če imamc tak deželni denarni zavod. Stvar se je izročila posebnemu gospodarskemu odseku, kis« bo izvolil v seji 14. aprila in bo štel lš udov. Nemški naprednjaki in narodnjaki se vložili predlog, da ima ustavoverni odsek obstoječ iz 12 udov, presoditi krivico, ki s« baje Nemcem godi vsled tega, da vlada zda na podlagi znanega § 14 temeljnega zakon* opravlja vse državine posle. V seji 11. aprje Poš vtemeljeval ta predlog ter zopet ii zopet tarnal nad zatiranjem Nemcev v Avstriji. Kdo se mu ne bi smejal? Saj ti ljudje sami sebi ne morejo verjeti, ko kričijo o zatiranji nemštva v Avstriji! V seji 12­ aprila je vtemeljeval poslanec Hagenhofer svoj predlog, naj se odpravijo vse mitnice na nedržavnih cestah in mostih; poslanec Kurz pa predlog o zatiranji škodljivih mrčesov; poslanec Mosdorfer stavi predlog, da prevzame dežela v svojo skrb vse ceste po deželi in poslanec Žička r predlog, da se ima popraviti struga Sotle v okrajih Rogatec, Šmarje, Kozje in Brežice. Vsi štirje predlogi so se izročili odseku za deželno kulturo v presojo. Finančni odsek je v seji 11. aprila sklenil zboljSati plačilo profesorjem na višji deželni realki v Gradcu in na 5razredni gimnaziji v Ptuju. To zboljšanje se ima pričeti s 1. januarjem 1899. Profesorji na državnih gimnazijah zavživajo zboljšanje že od 1. oktobra 1898. Tudi meščanskim učiteljem se je zboljšala plača (po večini glasov) od 1. januvarija t. 1. Ob enem je sklenil finančni odsek deželnemu zboru priporočati predlog, da se višja deželna realka v Gradcu podržavi. Oskrbovalna vsprejetišča prizadevajo deželi leto za letom več stroškov. Že lani je sklenil finančni odsek, naj se odpravijo vsaj nekatera vsprejetišča; a vlada ni pritrdila temu predlogu. Letos se je ta predlog ponovil in se je nasvetovalo marsikaj, da se znižajo ti stroški, ki so preračunjeni za 1. 1899 na 114.000 gold. Ko so se ta vsprejetišča od liberalne nemške | večine deželnega zbora vstanovila, se je reklo: ljudje, ki bodo semkaj zahajali, naj ali delajo kot obrtniki ali pa pomagajo pri poljedelstvu. A liberalci s« se zmotili. Iz teh vsprejetišč ne dobiš lahko kakšnega delavca. Vlada se pa protivi zategavoljo odpravi kakšnega vsprejetišča, ker se boji, da se po tistem kraju začne potem beračenje.

 

UDK nadrejenega zapisa: 070 - Časopisi. Tisk. Novinarstvo.

Nadzorovano učenje - stara besedila

Primer: Deželni zbor, Slovenski gospodar, 1899

Nadzorovano učenje - stara besedila

Primer: 10 let vzpona rent-a-car, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R6FAEDTA, iz časopisa »Dogovori« (Glasilo občine Ljubljana Center, Dogovori,  je izhajalo občasno. Vsebovalo je prilogo Dogovori, Skupščinska priloga.), letnik 2, številka 6/7, leto 1974.

Določeni UDK za celotno publikacijo (knjižnični katalog):

 • 352  Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Občinska, mestna uprava. Lokalne oblasti.
 • (497.4Ljubljana) Slovenija. Republika Slovenija

Izračunani / predlagani UDK vrstilci, ki so se izkazali za primerne (potrdili so jih bibliotekarji, podani po vrstnem redu – najprej najboljši):

 • 656      Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa
 • 658      Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija
 • 001      Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela
 • 629      Tehnika transportnih vozil
 • 331      Delo ali delovna sila. Zaposlitev ali zaposlenost. Služba. Ekonomika dela. Organizacija dela

Nadzorovano učenje - stara besedila

10 let vzpona rent-a car

»Kompasov rent-a-car je za-čel delovati pred 10 leti. Za-četki so bili dokaj skromni, saj je bilo v štirih poslovalni-cah skupno le 85 vozil, delavci pa začetniki na svojem področ-ju, brez znanja in tehnologije. Imeli so nekaj vzorov v tuiri-stični literaturi, vedeli so, kaj je to tent-a-car, jj.aj ve^ ^^ tOi pa ni vedel nihče.

Danes šteje Konipasova te-meljna organizaciaj rent-a-car 634 vozil, ki jih je raoč najeti v 46 poslovalnicah in 100 agen-turah v državi ter 16 agenturah v tujini.

V desetdb. letih razvoja je Kompasav rent-a-car dosegel svetovno pri2Enanje, saj je naj-¦večji licenfini partner Hertza na svetu in edini licenčnl part-ner, ki sme v Hertzovem sve-tovnem sistemu uporabljaiti svoje ime pTed HeTtzovim, kar je posebno določeno v pogodbi, ta pa obenem določa, da sme biti Konipasov znak enake ve-likosti kot Hertzov.«

Zaključek in predlogi za nadalnje delo

 • Bibliotekarji so uspeli za vsak članek (staro besedilo) potrditi / izbrati vsaj enega izmed predlaganih UDK vrstilcev.
   
 • za boljšo potrditev bi potrebovali več dela na strani bibliotekarjev - več pregledanih besedil.
   
 • boljše rezultate (manj različnih predlaganih UDK vrstilcev) bi dobili z večanjem baze znanja - učne množice starih besedil (sedaj znanstveni članki)
   
 • crowdsourcing

 

 

Možna uporaba

 • klasificirati vsa starejša (bibliografsko neobdelena) besedila
   
 • ponuditi bibliotekarju pri klasifikaciji novega dokumenta "drugo mnenje"
   
 • iz klasifikacij tujih publikacij ugotoviti tematiko besedila

Hvala za pozornost.

 

Matjaž Kragelj, NUK

matjaz.kragelj@nuk.uni-lj.si

zbds2019

By Matjaž Kragelj

zbds2019

 • 79
Loading comments...

More from Matjaž Kragelj