GeoDjango

 kiedy GIS spotyka Django

Krzysztof Żuraw

Dlaczego GeoDjango?

Python

Wspiera standard OGC

Django ORM

Wymagania

Postgres + PostGIS

GEOS

GDAL

PROJ 4

Dane

www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html
$ ogrinfo -so PRG_jednostki_administracyjne_v10/województwa.shp województwa
# INFO: Open of `PRG_jednostki_administracyjne_v10/województwa.shp'
#   using driver `ESRI Shapefile' successful.

# Layer name: województwa
# Geometry: 3D Polygon
# Feature Count: 16
# Extent: (171677.555190, 133223.725152) - (861895.746988, 774923.747473)
# Layer SRS WKT:
# PROJCS["ETRS89 / Poland CS92",
#  GEOGCS["ETRS89",
#    DATUM["European Terrestrial Reference System 1989",
#      SPHEROID["GRS 1980",6378137.0,298.257222101],
#      TOWGS84[0,0,0]],
#    PRIMEM["Greenwich",0.0],
#    UNIT["Decimal Degree",0.017453292519943295]],
#  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
#  PARAMETER["latitude_of_origin",0.0],
#  PARAMETER["central_meridian",18.999999999999982],
#  PARAMETER["scale_factor",0.9993],
#  PARAMETER["false_easting",500000.0],
#  PARAMETER["false_northing",-5300000.0],
#  UNIT["Meter",1.0],
  AUTHORITY["EPSG","2180"]]

Aktualnie stosowane układy współrzędnych w Polsce

 

 • 1992 (EPSG: 2180)
 • 2000 (EPSG od 2176 do 2179)

Inne potrzebne układy

 • WGS 84 (EPSG: 4326)
 • Google Mercator (EPSG: 3857)

models.py

# This is an auto-generated Django model module created by ogrinspect.
from django.contrib.gis.db import models

class Wojewodztwo(models.Model):
  # ... rest of fields here
  jpt_nazwa_field = models.CharField(max_length=255)
  # ... rest of fields here

  geom = models.MultiPolygonField(srid=2180)
  objects = models.GeoManager()

  def __str__(self):
    return self.jpt_nazwa

# Auto-generated `LayerMapping` dictionary for wojewodztwo model
wojewodztwo_mapping = {
  # ... 
  'jpt_nazwa_field' : 'jpt_nazwa_',
  # ...
  'geom' : 'MULTIPOLYGON',
}
$ ./manage.py ogrinspect data/PRG_jednostki_administracyjne_v10/województwa.shp województwa \
 --srid=2180 --mapping --multi > poland/models.py

load.py

import os
from django.contrib.gis.utils import LayerMapping
from .models import Wojewodztwo

wojewodztwo_mapping = {
  # ...
  'jpt_nazwa_field' : 'jpt_nazwa_',
  # ...
  'geom' : 'MULTIPOLYGON',
}


wojewodztwo_shp = os.path.abspath(os.path.join('data', 
                        'PRG_jednostki_administracyjne_v10', 
                        'województwa.shp'))


def run(verbose=True):
  lm = LayerMapping(Wojewodztwo, wojewodztwo_shp, wojewodztwo_mapping,
           transform=False, encoding='iso-8859-1')

  lm.save(strict=True, verbose=verbose)

models. py cdn.

class Point(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=200)
  geom = models.PointField('longitude/latitude', blank=True, null=True)
  objects = models.GeoManager()

load.py

from django.contrib.gis import geos

def point_run():
  with open(point_csv) as point_file:
    for line in point_file:
      name, lon, lat = line.split(',')
      point = "POINT(%s %s)" % (lat.strip(), lon.strip())
      Point.objects.create(name=name, geom=geos.fromstr(point))

admin.py

from django.contrib.gis import admin
from .models import Wojewodztwo, Point

admin.site.register(Wojewodztwo, admin.GeoModelAdmin)
admin.site.register(Point, admin.GeoModelAdmin)

Django ORM

>>> from poland.models import Wojewodztwo, Point
>>> dolnoslaskie = Wojewodztwo.objects.get(jpt_nazwa_field='dolnoslaskie')
>>> wroclaw_point = Point.objects.get(name='Wrocław')
>>> dolnoslaskie.geom.contains(wroclaw_point.geom)
False
>>> dolnoslaskie.geom.srid
2180
>>> wroclaw_point.geom.srid
4326
>>> wroclaw_point.geom.transform(2180)
>>> dolnoslaskie.geom.contains(wroclaw_point.geom)
True
>>> opolskie = Wojewodztwo.objects.get(jpt_nazwa_field='opolskie')
>>> dolnoslaskie.geom.touches(opolskie.geom)
True
>>> krakow_point = Point.objects.get(name='Kraków')
>>> wroclaw_point.geom.distance(krakow_point.geom)
236870.07759711944 # m
>>> qs = Point.objects.all().gml()
>>> qs[4].gml
'<gml:Point srsName="EPSG:4326"><gml:coordinates>17.0230635,51.1071531
</gml:coordinates></gml:Point>'
>>> qs = Point.objects.all().geojson()
>>> qs[4].geojson
  '{"type":"Point","coordinates":[17.0230635,51.1071531]}'

Django ORM cdn.

GeoJSON

{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "EPSG:4326"
    }
  },
  "features": [
    {
      "properties": {
        "name": "Rzesz\\u00f3w"
      },
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "coordinates": [
          22.006124806535,
          50.04015435
        ],
        "type": "Point"
      }
    },
...

views.py

from django.http import HttpResponse
from django.core.serializers import serialize
from .models import Point, Wojewodztwo

def points_view(request):
  points_as_geojson = serialize('geojson', Point.objects.all())
  return HttpResponse(points_as_geojson, content_type='json')

def wojewodztwa_view(request):
  wojewodztwa_as_geojson = serialize('geojson', Wojewodztwo.objects.all())
  return HttpResponse(wojewodztwa_as_geojson, content_type='json')

Leaflet.js

django-leaflet

+

index.html

{% load leaflet_tags %}
<head>
  {% leaflet_js %}
  {% leaflet_css %}
</head>
</body>
  {% leaflet_map "yourmap" %}
</body>
{% load leaflet_tags %}
{% load static %}
<head>
  <style media="screen">
    #yourmap { width:100%; height:100% }
  </style>
  {% leaflet_js %}
  {% leaflet_css %}
  <script src="{% static 'js/leaflet.ajax.min.js' %}"></script>
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/spin.js/2.3.2/spin.min.js'></script>
  <script src="{% static 'js/leaflet.spin.js' %}"></script>
</head>
</body>
  <script type="text/javascript">
    function map_init_basic (map, options) {
      var geojsonPointLayer = new L.GeoJSON.AJAX("{% url 'points' %}", {
        onEachFeature:function(feature, layer) {
           layer.bindPopup(feature.properties.name.toString());
         }
       });
      geojsonPointLayer.addTo(map);
      var geojsonWojewodztwaLayer = new L.GeoJSON.AJAX("{% url 'wojewodztwa' %}");
      geojsonWojewodztwaLayer.addTo(map);
    }
  </script>
  {% leaflet_map "yourmap" callback="window.map_init_basic" %}
</body>
from django.contrib import admin
from .models import Wojewodztwo, Point
from leaflet.admin import LeafletGeoAdmin

admin.site.register(Wojewodztwo, LeafletGeoAdmin)
admin.site.register(Point, LeafletGeoAdmin)

Dziękuję za uwagę

krzysztofzuraw.github.io

Geodjango- kiedy GIS spotyka Django

By Krzysztof Żuraw

Geodjango- kiedy GIS spotyka Django

 • 1,522
Loading comments...

More from Krzysztof Żuraw