Lukiomatematiikka

Opettaja FM Lauri Hellsten 

lauri.k.hellsten@gmail.com

Kurssin aikataulu

Laskuharjoitukset (max. 12 p)

Kurssisuunnitelma (max. 16 + 4 p)

 • 3 kpl
 • Teemaopintokokonaisuuden suunnittelu
 • ma klo 16-18, to klo 16 - 18
 • Sähköisen matematiikan kokeen suunnittelu

Arviointi

 • Matematiikan arviointikäytänteiden kehittäminen

Ryhmätyö (max. 8 p)

 • Yhteisen opintokonaisuuden toteuttaminen

Arviointi

Kurssipisteet Arvosana
36 5
32 4
28 3
24 2
20 1

Kurssisuunnitelma sisältää

 • lukion opetussuunnitelman sisällön erittelyn.
 • aikataulun jos kurssi opetetaan opettajakeskeisesti
 • suunnitelman opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiselle.
 • arvioinnin perusteet.
 • kurssin työskentelymenetelmät.

Kurssisuunnitelman kommentoinnin pohjana voi käyttää esim.

 • lukiolain luku 4
 • opetussuunnitelman luvut 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1 ja 6.2  
 • opetussuunnitelman antamat sisällöt ja tavoitteet.

 

Kurssisuunnitelma

Kurssisuunnitelma

Esim.

MAA2 (LOPS2016) yksi keskeinen sisältö on polynomifunktio.

 • Miten asiaa käsitellään ja millä tasolla?
 • Mitä esitietoja opiskelija tarvitsee?
 • Mitä tietoja opiskelijalla on aiheesta kurssin jälkeen?

Kurssisuunnitelma

Esim.

MAA2 (LOPS2016) yksi tavoite on:

"osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa." 

 • Mitä ovat tekniset apuvälineet? 
 • Millaisia sovellusongelmia?
 • Miten tavoitteeseen päästään?
 • Mitä taitoja opiskelijalla on kurssin jälkeen?

Lukiolaki

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (2§)

Miten tavoite saavutetaan?

Koulutus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan lähiopetuksena tai etäopetuksena. (12§)

Lukiolaki

Lähiopetus vs. etäopetus?

Opetus on julkista. Perustellusta syystä voidaan oikeutta päästä seuraamaan opetusta rajoittaa. (12§)

Lukiolaki

Luottamus

Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. (14§)

Lukiolaki

Miten arviointi pitäisi toteuttaa?

CC: Ville Aitlahti http://www.matikkamatskut.com/uploads/1/9/1/1/19110239/maa1-opintokorttiv3.pdf

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. (22§)

Lukiolaki

Tasavertaisuus

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (25§)

Lukiolaki

Vastuu

Mikä on lukion tehtävä? 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. 

Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.  

 Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. 

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen.  

2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. 

3.1 Oppimiskäsitys 

Lukioaikana opiskelijan oppimaan oppimisen taidot kehittyvät ja monipuolistuvat. Opiskelija oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan oppijana sekä luottamaan mahdollisuuksiinsa oppia.

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sitoutumisen merkityksen oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen itseohjautuvuuttaan.

Lukio-opetus auttaa opiskelijaa tunnistamaan hänelle sopivia opiskelustrategioita ja kehittymään niissä taitavaksi. Lukioaikana opiskelijalle muodostuu vankka elinikäisen opiskelun taito ja tahto.

Mikä on arvioinnin tehtävä lukiossa?

 Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. 

6.1 ARVIoinnin tavoitteet

Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. 

Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

Aikatauluja

Kaksiosainen YO-koe K2016

Sähköinen YO-koe K2019

Järjestämislupien hakeminen S2015

Sähköinen YO-koe S2016

Uusi LOPS S2016

Matematiikka

Uuden LOPS mukainen YO-koe K2019

Yleinen

Uudet Järjestämisluvat 1/2017

S2019 Uuden POPS käyneet opiskelijat