HT 1

Tehtävä 1.

Tutki lukion opetussuunnitelman perusteista (luonnos 22.9.2015), miten lyhyen ja pitkän matematiikan yleiset tavoitteet eroavat toisistaan. Kirjoita ylos huomiosi ja pohdintasi.

Tehtävä 2.

Tutki lukion opetussuunnitelman perusteista (2003 ja 2015) miten lukion matematiikan kurssikohtaiset sisällot ja tavoitteet tulevat muuttumaan. Kirjoita ylos huomiosi ja pohdintasi

 

Keskustelkaa havainnoistanne ja kirjatkaa ylös mielestänne keskeisimmät

  • eroavaisuudet (T1)
  • muutokset (T2)

Onko nähtävissä mitään "yleistä linjaa"?

Koonnut Setälä M. & Hellsten L.

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia.

Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.

Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

 

 

Teemaopinnot

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija

  • rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia
  • hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
  • hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja 
  • hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta
  • soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa 
  • työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä

Arviointi


Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. 

 

Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen.

 

Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. 

Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tiedonalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa.

 

Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia ajattelumalleja ja -tapoja ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen kulloisenkin kokonaisuuden mukaisesti.

 

Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön.

 

Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä.

 

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankkittu osaaminen.

Monitieteinen ajattelu (TO1)

Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)

Osaaminen arjessa (TO3)

Kurssin nimi? Sisällöt? Oppiaineet?

Oppiainerajat ylittäviä esimerkkejä

Ongelmia ja ilmiöitä MAB1, FY1 

Makro- ja mikrotalous YH2, MAB7

 Luonnontieteellinen yhteistyökurssi

Tiedekurssi

Science and technology

Valtakunnallisten kurssien integrointi

Koulukohtaiset soveltavat/syventävät kurssit

Matemaattiset apuneuvot fysiikassa

Science and culture