LIKABEHANDLING

 

MÅNGFALD & RESPEKT

Vad är mångfald?

"ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp."

- Wikipedia

"en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället."

-NSO

För att förstå likabehandling behöver vi förstå mångfald.

I naturen är mångfald viktigt för att stärka och upprätthålla ekosystemen. Ju mer variation det finns inom en art

desto mer motståndskraftig är den mot olika hot.

Människan är en art som är speciellt bra på att anpassa sig efter förutsättningarna.

Form och funktion - Evolution!

Vi människor är egentligen mer lika varandra än olika.

Vi vill ändå gärna dela in olika människor i olika grupper.

Det är naturligt för vår hjärna att fungera så.

Men varför?

"Lika barn leka bäst"

"... men olika barn kommer på nya lekar."

Respekt

Definition

"Gatans respekt"

Respektera auktoriteter

Respektera människans okränkbara värde

 

Respekt kräver ödmjukhet och förståelse

vi människor är ganska lika varandra.

Men våra olikheter är något bra som berikar oss. Mångfalden är viktig att se och värna om.

Så...

mångfald och respekt

handlar om att se och respektera att vi alla är olika och att alla har samma värde även om man avviker från normen.

Men vad är en norm?

Chef

Sjuksköterska

Politiker

Polis

Invandrare

Att tillhöra normen medför privilegier.

De som inte tillhör normen är avvikande, "det andra", det onormala.

 

Egna privilegier kan vara svåra att se eftersom det är

avsaknaden av privilegiet som syns och känns. 

Norm

- det som är det vanliga, default eller standard.

Vithetsnorm

Mansnorm

Heteronorm

Friskhetsnorm

Smalhetsnorm

Olika men lika mycket värda

Diskrimineringslagen 2008:567

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De mänskliga rättigheterna

Ett samhälle är inte en statisk konstruktion. Det förändras och utvecklas och vi måste tillsammans hålla andemeningen i de mänskliga rättigheterna vid liv varje dag.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Sorteringsövningar

- Upp och hoppa!

Låt oss se hur lika eller olika vi är i personalstyrkan...

Jag har sett alla säsonger av

Game of Thrones

Ja

Nej

Jag är en "kattmänniska".

Jag är en "hundmänniska".

Jag har sovit mer än sju timmar i natt.

Ja

Nej

Jag har varit olyckligt kär.

Ja

Nej

Jag talar så här många språk:

1 - 2 språk

3 - 4 språk

5+ språk

Vi sorterar oss efter längd.

Längst

Kortast

Vi sorterar oss efter ålder.

Yngst

Äldst

Kön, könsidentitet och sexuell lägning

Vad är skillnaden på sexuell läggning och könsidentitet?

"Men hen betyder ju höna!"

Vad är skillnaden på genus och kön?

Etnicitet

Alla människor på jorden har samma ursprung. Går vi tillbaka tillräckligt många generationer så är vi alla släkt med varandra. Forskare menar att de första människorna utvecklades på den kontinent vi nu kallar Afrika, "mänsklighetens vagga".

Icke- afrikanska människor

består till 4% av

Neanderthal-DNA

Rasideologi och rasifiering

Sverige låg i framkant i den rasbiologiska forskningen innan andra världskriget. Hitler inspirerades av rasbiologin och hyllade den "ariska rasen". Idag är forskare överrens om att det inte existerar några mänskliga raser, bara olika etniska ursprung. Ordet rasifiering beskriver hur människor av olika etniska ursprung ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung.

Vad är en svensk egentligen?

Får man tro på vad man vill?

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att alla har

rätt att tro på vad de vill och utöva den tron.

I dag finns 22 aktiva trossamfund i Sverige, varav majoriteten

av utövarna är kristna och ortodoxa kristna (mer än 6 miljoner).

Trots det anses Sverige som ett sekulärt land.

 

 

Olika religioner eller olika kulturella synsätt?

 

Vad beror på religion och vad är yttringar av kultur? Kan man skilja på dem?

 

Religion eller terrorism

Kristen eller terrorist?

Funkofobi

Samhället ska vara tillgängligt för alla på lika villkor.

Det kan innebära att anpassa fysiska lokaler så

att alla kan använda dem, att göra information

tillgänglig så att även döva, blinda och de med

mentala funktionsvariationer kan ta del av den. 

Människor med funktionsvariationer ska även ha tillgång till de hjälpmedel de behöver för att delta i samhället på samma sätt som "abled bodied" personer.

Ålderdiskriminering

"Ålderism": stereotypa och föråldrade uppfattningar om vissa åldersgrupper. Ett ökande problem på arbetsplatser. 

 

Leder till att det bildas klyftor mellan yngre och äldre arbetstagare och att arbetsmarknaden blir orörlig. 

mindre digitalt kunniga

mindre nyfikna

svagare drivkrafter

svårt att lära sig nytt

mindre lojala

bryter regler

behöver mer stöd

lata

Det mest jämlika landet i världen!

 

Men...

"Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män."

Källa: SCB 2018

Enligt Världsbanken är Sverige ett av bara 6 länder i världen som är ekonomiskt jämställt. 

Sverige har en uttalat feministisk regering.

Sverige har en gemensam värdegrund

= Lagar och mänskliga rättigheter. 

Intersektionalitet

När olika diskrimineringsgrunder möter varandra kan det vara svårt att förenkla och få syn på vilket förtryck det rör sig om. Intersektionalitet handlar om att studera skärningen mellan olika maktrelationer baserade på etnicitet, kön, klass, sexuell läggningen, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom.

Genom att addera diskrimineringsgrunder och privilegier kan man synliggöra makt och förtryck.

Alla har fått lika mycket hjälp

Alla har fått hjälp utifrån sina individuella behov

Ingen behöver hjälp eftersom problemet undanröjts = strukturellt likabehandlingsarbete

Rep

res

ent

ati

on

är

viktigt

Vad händer med oss när det vi ser inte motsvarar verkligheten?

 

Normer förstärks och blir svårare att bryta.

 

"Man kan inte bli det

man inte kan se"

Representation

  • LGBT-identified characters = 1.1 % of all speaking characters.
  • Characters with disabilities = 2.7 % of all speaking roles.
men
women
Källa: Hollywood sticks to the script 2016

Representation i svensk media då?

När media misslyckas med att spegla samhället som det faktiskt ser ut riskerar man att bekräfta och reproducera ett skevt maktförhållande mellan människor av olika kön och bakgrund. 

Det är viktigt att vara medveten om sina egna privilegier för att kunna förstå andra människors verklighet.

Att se sina egna privilegier kräver ett aktivt arbete. Precis som att människorna med flest privilegier i filmen står med ryggen åt dem med färre privilegier så fungerar det även i verkligheten. Om du inte ser "problemet" framför dig är det lätt att tänka att det inte existerar.

 

Det är vår skyldighet att vända oss

om och se våra medmänniskor.

Skolans likabehandlingsplan

Bessemerskolan utbildar alla elever i likabehandling och skolans värdegrund.

Varje program har en egen likabehandlingsplan som systematiskt följs upp och utvärderas årligen.

Målet med skolans likabehandlingsplaner är att ingen individ eller grupp på skolan ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Exempel på framgångsfaktorer i likabehandlingsarbetet är; ett normkritiskt förhållningssätt, att hela verksamheten är delaktig (inklusive barn och elever), att aktivt och löpande arbeta med likabehandlingsplanen och att planerna grundas i verksamhetens situation här och nu.

 

Att arbeta med inkludering genom att se olikheter som en tillgång och bejaka mångfald är andra viktiga faktorer.

Skolverket om likabehandlingsarbete

Låt oss titta närmre på diskrimineringsgrunderna