Text

Les persones

People

Las personas

Personal docent i investigador (PDI) 

Personal docente e investigador

Teaching and research staff

290

Estudiants matriculats segon quadrimestre

Estudiantes matriculados segundo cuatrimestre

Students enrolled for the second semester

1851

Estudiants matriculats primer quadrimestre 

Estudiantes matriculados primer cuatrimestre 

Students enrolled for the first semester

1994

8

Departaments

Departamentos

Departments

AC, CS, EIO, ESAII, ESSI, FIS, MAT, OE

Secció d'Anglès

Sección de Inglés

English Section

+1

Arquitectura de Computadors

Arquitectura de Computadores

Computer Architecture

AC

Departaments

CS

EIO

ESAII

ESSI

FIS

MAT

OE

Ciències de la Computació

Ciencias de la Computación

Computer Science

Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació

Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información

Service and Information System Engineering

Física

Física

Physics

Matemàtiques

Matemáticas

Mathematics

Organització d'Empreses

Organización de Empresas

Managment

Estadística i Investigació Operativa

Estadística e Investigación Operativa

Statistics and Operations Research

Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Automatic Control

Departamentos

Departments

Personal d'administració i serveis

Personal de administración y servicios

Administrative and Service staff

67

24 Administració/Administración/Administration

28 inLab FIB

52

3

Estudiants de suport al PAS

Estudiantes de ayuda al PAS

Students to help the administrative staff

12

Equip Deganal

Equipo Decanal

Dean's Team

Persones

Personas

People

La docència

La docencia

Teaching

Grau

Grado

Bachelor Degree

1

Màsters

Másters

Master

2

Erasmus Mundus Master

EMDMKM, EMIT4BI

Titulacions en extinció

Titulaciones en extinción

Fading out degrees

2

GEI

MEI, MAI, MIRI

EI, EMDC

Assignatures impartides el primer quadrimestre  

Asignaturas impartidas durante el primer cuatrimestre

First semester subjects

127

Assignatures impartides el segon quadrimestre 

Asignaturas impartidas durante el segundo cuatrimestre

Second semester subjects

123

3

GEI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

Titulats

Titulados

Graduates

167

160

Treballs final de Carrera presentats

Trabajos final de carrera presentados

Final projects submitted

Grau en Enginyeria Informàtica s'imparteix des de setembre de 2010 (240 crèdits)

Grado en Ingeniería Informática, se imparte desde septiembre de 2010 (240 créditos)

Bachelor Degree in Informatics Engineering are taught from September 2010 (240 credits)

9%

Dones accedeixen

Mujeres acceden

Women access

155

Estudiants aptes de Fase Inicial

Estudiantes aptos de Fase Inicial

Students passed the Early Stage

445

Nous estudiants

Nuevos estudiantes

New students

MEI

2 mòduls/módulos/ modules

 • Direcció i Gestió/Dirección y gestión/Direction and management
 • Tecnologies Informàtiques/Tecnologias informáticas/Information Technologies

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

4a edició del Màster en Enginyeria Informàtica, Màster professionalitzador

4ª edición del Máster en Ingeniería Informática, Máster profesionalizador

4th edition of the Master in Informatics Engineering, professional master

Titulats

Titulados

Graduates

10

10

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

MIRI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

4a edició del Màster in Innovation and Research in Informatics

4ª edición del Máster in Innovation and Research in Informatics

4th edition of the Master in Innovation and Research in Informatics

Titulats

Titulados

Graduates

39

47

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

6 Specialisations

 • Advanced Computing
 • Gràfics Computer Graphics and Virtual Reality
 • Computer Networks and Distributed Systems
 • Data Mining and Business Intelligence
 • High Performance Computing
 • Service Engineering

Màster orientat a la recerca i a la innovació

Máster orientado a la investigación y la innovación

Research and innovation oriented master

MAI

Pla d'estudis

Plan de estudios

Curriculum

Titulats

Titulados

Graduates

13

4a edició del Interuniversity Master in Artificial Intelligence

4a edición del Interuniversity Master in Artificial Intelligence

4th edition of the Interuniversity Master in Artificial Intelligence

17

Projectes presentats

Proyectos presentados

Final projects submitted

Màster orientat exclusivament a l'àmbit de la Intel·ligència Artificial

Máster orientado exclusivamente al ámbito de la Inteligencia Artificial

Master oriented exclusively to the field of Artificial Intelligence

 

 • MultiAgent Systems
 • Human-Computer Interaction
 • Advanced Computational Intelligence
 • Knowledge Engineering and Machine Learning
 • Modelling, Reasoning and Problem Solving
 • Probabilistic Graphical Models (PGM), UBVision, Perception and Robotics
 • Object Recognition (OR), UBProfessional Practice

7 Intensifications

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus Master in Information Technology for Business Intelligence

7

estudiants nous 

estudiantes nuevos

new students

titulats

titulados

graduated

6 

IT4BI

0

Titulacions en extinció. Màsters

Titulaciones en extinción. Másters

Fading out degrees. Masters

Matriculats

Matriculados

Registered

Titulats

Titulados

Graduated

Erasmus Mundus Master in Distributed Computing

5

4

EMDC

0

DMKM

Erasmus Mundus Master in Data Mining and Knowledge Management

5

5

Titulacions en extinció. Enginyeries

Titulaciones en extinción. Ingenierías

Fading out degrees. Engineerings

Titulats

Titulados

Graduated

152

105

Matriculats

Matriculados

Registered

 

Enginyeria Informàtica

Ingeniería Informática

Degree in Informatics Engineering

EI

1

Internacionalització

Internacionalitzación

Internationalization

participació en

participación en 

involvement in

119

incoming students

59

outgoing students

5

en pràctiques

en prácticas

in internship

3

en Doble Titulació

en Doble Titulación

Double Degree

54

amb suport econòmic

con ayuda económica

with grant

program Erasmus+ (vigent fins al 2021/vigente hasta el 2021 /will run until 2021)

160

Universitats Partner

Universidades Partner

Partner Universities

4

outgoing PDI

CISCO International Internship Program

col·laboració amb

colaboración con

collaboration with

Els recursos

Los recursos

The ressources

21

aules informàtica

aulas informáticas

IT classrooms

375

equips informàtics

equipos informáticos

computer equipment

2

aules de treball en grup

aulas de trabajo en grupo

classrooms for group work

345 PC

30 iMac

esdeveniments gravats

eventos grabados

recorded event

94

apps publicades

apps publicadas

apps published

23

projectes amb un impacte social i amb les empreses 

proyectos con un impacto social y con las empresas

projects with a social impact and projects with companies

24

projectes que impacten la comunitat UPC

proyectos que impactan la comunidad UPC

Projects with an impact on the UPC community

7

Tercer any del Programa Talent per al desenvolupament del talent dels estudiants

Tercer año del Programa Talento para el desarrollo del talento de los estudiantes

Third year of the Talent Program to develop the students' talent 

120

PC per a la Gestió i Administració

PC para la gestión y administración

PCs for management and administration

6

estudiants titulats amb acreditació Talent

estudiantes titulados con acreditación Talent

Talent accredited graduate students

65

estudiants tutoritzats al programa Talent

estudiantes tutorizados en el programa Talent

tutored students in the program Talent

15

Professors col·laboradors

Profesores colaboradores

Collaborating professors

1

Director inLab

Director inLab

inLab Director

PDI

16

Laboratoris Docents departaments

Laboratorios Docentes departamentos

Departments' Learning Laboratories

Laboratoris docents

Laboratorios docentes

Learning laboratories

6

2

Departament d'AC

Departamento de AC

AC Department

3

Departament d'ESAII

Departamento de ESAII

ESAII Department

1

Departament de FIS

Departamento de FIS

FIS Department

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

A1S101 

50

D6003 - D6003B

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

24

C5S202 - C5S203

llocs de treball

puestos de trabajo

workplaces

32

Biblioteca CN-BRGF

BRGF CN Library

159

10

Exposicions i activitats

Exposiciones y actividades

Exhibitions and activities

Increment de fons per a departaments amb docència a la FIB 

Incremento de fondo para departamentos con docencia en la FIB 

Increase of the library fund for departments teaching at the FIB 

llibres

libros

books 

Habilitació d'espais d'ús exclusius per a grups de doctorand 

Habilitación de espacios de uso exclusivo para grupos de doctorando

Spaces enabled  exclusively for PhD groups

Sessions en habilitats informacionals a

Sesiones en habilidades informacionales a

Information skills sessions to

14

604

estudiants

estudiantes

students

Accions de millora dels serveis de la Biblioteca Digital

Acciones de mejora de los servicios de la Biblioteca Digital

Actions to improve the services of the Digital Library

Recursos econòmics

Recursos económicos

Economic ressources

Text

Projecció socia

Proyección social

Social outreach

Aliances/ Alianzas / Partnerships

Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) creada com un espai de trobada de xarxa per a start-ups, pimes, grans empreses i altres entitats

Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) creada como un espacio de encuentro y de red para start-ups, pymes, grandes empresas y otras entidades

Innovative Business Association (AEI) created as a meeting place and a network for start-ups, SMEs, large companies, and other organizations

CODDII, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática

Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII)

Conference of Directors and Deans of Engineering (CODDII)

Membre de diverses xarxes

Miembro de diversas redes

Member of several networks

Associació dels departaments d’informàtica i dels laboratoris d’investigació a Europa i a les àrees veïnes

Asociación de los departamentos de informática y de los laboratorios de investigación en Europa y en las áreas vecinas

Association of computer science departments and research laboratories in Europe and the neighboring areas

Aliances/ Alianzas / Partnerships

La FIB és ambassador del IOT Solutions World Congress des del seu inici.

La FIB es ambassador del IOT Solutions World Congress desde su inicio.

FIB is ambassador of the IOT Solutions World Congress from the beginning.

Partner

Ambassador

Bioinformatics Barcelona Association (BIB), associació sense ànim de lucre per satisfer la necessitat de generar sinergies entre la biologia i la informàtica, en l'àmbit de l'educació, de la recerca i de la transferència de tecnologia.

Bioinformatics Barcelona Association (BIB), asociación sin ánimo de lucro para satisfacer la necesidad de generar sinergias entre la biología y la informática, en el ámbito de la educación, de la investigación y de la transferencia de tecnología

Bioinformatics Barcelona Association (BIB), non-profit association established to meet the need for generating synergies between biology and computer science, in the field of education, research and technology transfer.

Promoció dels estudis

Promoción de los estudios

Promotion of studies

Jornades de portes obertes

Jornadas de puertas abiertas

Open days

4

400

Assistents

Asistentes

Attendees

 

Xerrades informatives 

Charlas informativas 

Informative talks

400

Assistents

Asistentes

Attendees

7

600

60

Consultes

Consultas

Consultations

 

Taller: "Els robots al teu servei"​

Taller: "Los robots a tu servicio"

Workshop: "Robots at your service"

520

24

Sessions

Sesiones

Sessions

Participants

Participantes

Participants

50

Assistents

Asistentes

Attendees

 

Activitats per a secundària

Actividades para secundaria

Secondary activities

Jornada de Secundària en la diada d'en Ramon Llull​

Jornada de Secundaria en el día de Ramon Llull

High school day

30

Professors de secundària

Profesores de secundaria

High school teachers

25 novembre 2015

25 de noviembre 2015

Novembre 25, 2015

32

6a edició Taller: "Explorant la informàtica"

6ª edición Taller: "Explorando la informática"

6th edition Workshop: "Exploring Informatics"

Assistents

Asistentes

Attendees

 

Juny 2010, creació del museu

Junio 2010, creación del museo

June 2010, creation of the museum 

visites de centres de secundària de tot Catalunya

visitas de centros de secundaria de toda Cataluña

visits from high schools from all over Catalonia

1900

52

estudiants

estudiantes

students

empreses que més convenis concentren

empresas que más convenios concentran

companies that have participated in more of the agreements

Convenis  de  Cooperació Educativa 

L’objectiu dels Convenis de Cooperació Educativa (CCE) és completar la formació rebuda a la universitat amb l’experiència professional en l’àmbit de la informàtica.

El objetivo de los Convenios de Cooperación Educativa (CCE) es completar la formación recibida en la universidad con la experiencia profesional en el ámbito de la informática.

The aim of Educational Cooperation Agreements (CCE) is to complete the training at the University with professional experience in the field of computing.

EVERIS SPAIN
UPCNET
WORDLINE/ATOS
HEWLETT PACKARD
LEAP IN VALUE
OMITSIS
OPEN TRENDS SOLUTIONS
BELLAHORA
CONSULTIA IT

9

empreses han participat en els CCE

empresas han participado en los CCE

companies that have participated in the CCE

174

convenis signats

Convenios firmados

agreements signed

423

4 %

promig d'ofertes rebudes mensualment

promedio de ofertas recibidas mensualmente

average of  offers received monthly

44

5 %

preu/hora de compensació dels convenis

precio / hora de compensación de los convenios

price / compensation hour of the agreements

8,40

3 %

5 %

L’objectiu d’aquests seminaris és complementar la formació dels estudiants amb aspectes d’interès per a les empreses contractants dels nostres titulats, en els camps que els hi són propis com a futurs professionals.

El objetivo de estos seminarios es complementar la formación de los estudiantes con aspectos de interés para las empresas contratantes de nuestros titulados, en los campos que les son propios como futuros profesionales.

The aim of these seminars is to complement the students' training with matters of interest to the companies that contract our graduates in the fields appropriate to them as professionals.

Seminaris Empresa

seminaris

seminarios

seminars

 

alumnes matriculats

alumnos matriculados

students enrolled 

11

empreses

empresas

companies

10

Seminarios Empresa/Company Seminars

XIX

135

places ofertades

plazas ofertadas

available places

200

25 de gener al 5 de febrer de 2016

2 5 de enero al 5 de febrero de 2016

25 January to 5 February 2016

 

Acte Acadèmic

Acto Académico

Academic Ceremony

26 de novembre de 2015

26 de noviembre de 2015

November 26, 2015

Conferenciant

Conferenciante 

Speaker

Elisabet

Roselló

Conferència: "Futurs i codis"

Conferencia: "Futuros y códigos"

Lecture: "Futures and codes"

Persones vinculades a la FIB 25 anys

Personas vinculadas a la FIB 25 años

Persons linked to the FIB for 25 years

11

Premis als millors expedients/titulació

Premios a los mejores expedientes/titulación

Awards for the best records/degree

Acreditacions del Programa talent inLab

Acreditaciones del Programa talent inLab

Certifications for inLab talent Program

 

Diploma d’Emprenedor de l’Any 2015

Diploma de Emprendedor del Año 2015

Diploma Entrepreneur of the Year 2015

 

Premi FIB Alumni al millor Projecte Final de Carrera

Premio FIB Alumni al mejor Proyecto Fin de Carrera

FIB Alumni Award to the Best Final Project

 

Premi everis: millor expedient acadèmic GEI

Premio everis: mejor expediente académico GEI

everis Award: the Best academic record of the GEI

 

Associacions

Asociaciones

Associations

16

Facultat d'Informàtica de Barcelona

UPC - BarcelonaTech