Quiz 6!

Due Tonight!

1. Explain the Story

2. Discuss the Paper

Let's start the show!

Praveen Ganni Yuva Nagasai Dinesh Kiran Sandilya
Ishan Dubey Aaryaman Sharma Akshay Deshmukh