Gorzkie Żale -

czyli słów kilka o smaczkach w projektach "greenfield"

Nie tylko SOLID. GRASP - jeszcze jeden sposób na kod wysokiej jakości"

18.15-19:00

Leszek Prabucki

 • Programuje od 2007

 • Prowadzę Software House - Cocoders
 • Współorganizuje PHPersów w Trójmieście i Toruniu
 • Staram się myśleć (o architekturze kodu też)

Żal 1: Encje

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Entity;

/**
 * @Doctrine\ORM\Mapping\Table(name="article")
 * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity(repositoryClass="App\Repository\ArticleRepository")
 * @Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity("slug")
 * @Doctrine\ORM\Mapping\HasLifecycleCallbacks
 */
class Article
{
  /**
   * @var int
   *
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="id", type="integer")
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Id
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  private $id;

  /**
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\NotBlank
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Length(max=255)
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="title", type="string", length=255)
   */
  private $title;

Żal 1: Encje

  /**
   * @Gedmo\Mapping\Annotation\Slug(fields={"title"})
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="slug", type="string", length=255, unique=true)
   */
  private $slug;

  /**
   * @Assert\NotBlank
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="content", type="text")
   */
  private $content;

  /**
   * @Gedmo\Timestampable(on="create")
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="created", type="datetime")
   */
  private $created;

  /**
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="image", type="string", length=255)
   */
  private $image;

  /**
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\ManyToMany(targetEntity="Category", inversedBy="articles", cascade={"persist"})
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\JoinTable(
   *   name="article_category",
   *   joinColumns={@Doctrine\ORM\Mapping\Entity\JoinColumn(name="article_id", referencedColumnName="id", onDelete="CASCADE")},
   *   inverseJoinColumns={@Doctrine\ORM\Mapping\Entity\JoinColumn(name="category_id", referencedColumnName="id", onDelete="CASCADE")}
   * )
   * */
  private $categories;

Żal 1: Encje

  public function __construct()
  {
    $this->categories = new \Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();
  }

  public function getId(): ?int
  {
    return $this->id;
  }
  
  public function getCategories(): \Doctrine\Common\Collections\Collection
  {
    return $this->categories;
  }

  public function setCreated(\DateTime $created)
  {
    $this->created = $created;
  }

  public function getCreated(): ?\DateTime
  {
    return $this->created;
  }

  public function setSlug(string $slug): string
  {
    $this->slug = $slug;
  }

  public function getSlug(): string
  {
    return $this->slug;
  }

Żal 1: Encje - Gdzie problem?

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Tests\Functional;

use App\Entity\Category;
use App\Entity\Article;

class SomeTest extends \Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase
{
  private Article $article;

  public function setUp(): void
  {
    parent::setUp();

    self::bootKernel();
    $em = self::$kernel->getContainer()->get('doctrine')->getManager();
    
    $this->article = new Article();
    // Zgaduj zgadula jakie settery wykonać żeby fixture był poprawny
    
    $em->persist($this->article);
    $em->flush();
  }

}

Żal 1: Encje - Gdzie problem?

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Tests\Functional;

use App\Entity\Category;
use App\Entity\Article;

class SomeTest extends \Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase
{
  // ..
  
  public function testThatSomething(): void
  {
    $article = $this->em->getRepository(Article::class)->find(1);
    
    // przecież można nie? Co może pójść nie tak? enkapsulacja WTF!
    $article->getCategories()->add(new Category());
    
    // ..
  }

}

Żal 1: Encje - Gdzie problem?

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Entity;

// ...
class Article
{
  /**
   * @var string
   *
   * @Gedmo\Mapping\Annotation\Slug(fields={"title"})
   * @ORM\Column(name="slug", type="string", length=255, unique=true)
   */
  private $slug;

  public function setSlug(string $slug): void
  {
    $this->slug = $slug;
  }
}

????

Żal 1: Encje - Propozycja

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Tests\Functional;

class SomeTest extends \Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase
{
  public function setUp(): void
  {
    $clock = new MockedClock();
    $clock->setCurrentTime(new DateTimeImmutable('2019-09-12 10:03'));   
    $slugger = new MockedSlugger();

    $this->article = new Article(
      ArticleId::generateId(),
      'Browar Brodacz jest dobry',
      'Jakiś cały długi tekst o tym że piwo z Browaru Brodacz jest dobre',
      $clock,
      $slugger
    );
    
    $em->persist($this->article);
    $em->flush();
  }

}

Żal 1: Encje - To też nie fajne

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Tests\Functional;

class SomeTest extends \Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase
{
  public function setUp(): void
  {

    $this->article = new Article(
      ArticleId::generateId(),
      'Browar Brodacz jest dobry',
      'Jakiś cały długi tekst o tym że piwo z Browaru Brodacz jest dobre',
      $clock,
      $slugger,
      null,
      null,
      null,
      null
      'image.jpg'
    );
    
    // settery na dane które są OPCJONALNE
    $this->setNewUploadedImage('image.jpg');
    
  }

}

Żal2: HasLifecycleCallbacks i entity listenery

  public function preUpdate(PreUpdateEventArgs $args)
  {
    $entity = $args->getEntity();

    $this->uploadFile($entity);
  }

  private function uploadFile($entity)
  {
    // upload only works for Product entities
    if (!$entity instanceof Product) {
      return;
    }

    $file = $entity->getBrochure();

    // only upload new files
    if ($file instanceof UploadedFile) {
      $fileName = $this->uploader->upload($file);
      $entity->setBrochure($fileName);
    } elseif ($file instanceof File) {
      // prevents the full file path being saved on updates
      // as the path is set on the postLoad listener
      $entity->setBrochure($file->getFilename());
    }
  }

Żal2: HasLifecycleCallbacks i entity listenery - propozycja

use App\Service\FileUploader;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

// ...
public function new(Request $request, FileUploader $fileUploader)
{
  // ...

  if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
    /** @var UploadedFile $brochureFile */
    $brochureFile = $form['brochure']->getData();
    if ($brochureFile) {
      $brochureFileName = $fileUploader->upload($brochureFile);
      $product->setBrochureFilename($brochureFileName);
    }

    // ...
  }

  // ...
}

Żal 3: 1 model do wszystkiego

<?php

$qb = $articleRepository->createQueryBuilder('a');
if ($reqest->query->get('categoryIds', false)) {
  $query
    ->innerJoin('a.categries', 'c')
    ->andWhere('c.id = :categoryId')
    ->setParameter(
      'categoryIds',
      $reqest->query->get('categoryId'),
    )
  ;
}
$results = $qb->getQuery()->execute();

/** @var Serializer $serializer */
return $this->json(
  $results,
  [],
  ['groups' => ['list']]
);

Żal 3: 1 model do wszystkiego

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Entity;

/**
 * @Doctrine\ORM\Mapping\Table(name="article")
 * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity(repositoryClass="App\Repository\ArticleRepository")
 * @Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity("slug")
 * @Doctrine\ORM\Mapping\HasLifecycleCallbacks
 */
class Article
{
  /**
   * @var int
   *
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="id", type="integer")
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Id
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  private $id;

  /**
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\NotBlank
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Length(max=255)
   * @Doctrine\ORM\Mapping\Entity\Column(name="title", type="string", length=255)
   * @Groups({'list', 'other-group'})
   */
  private $title;

Żal 3: 1 model do wszystkiego - propozycja

<?php

namespace App\Query\ArticlePerCategoryListQuery;

class Article implements \JsonSerializable
{
   private string $name;
   private string $id;
   
   public function __construct(string $id, string $name)
   {
     $this->id = $id;
     $this->name = $name;
   }
   
   public function jsonSerialize(): array
   {
     return [
      'id' => $this->id,
      'name' => $this->name
     ];
   }
}

Żal 3: 1 model do wszystkiego - propozycja

<?php

use App\Query\ArticlePerCategoryListQuery as ArticlePerCategoryListQueryInterface;

class ArticlePerCategoryListQuery implements ArticlePerCategoryListQueryInterface
{
   private ConnectionRegistry $connection;
   
   public function __construct(ConnectionRegistry $connectionRegistry)
   {
     $this->connectionRegistry = $connectionRegistry;
   }
   
   public function fetchList(?int $categoryId): array
   {
     $con = $this->connectionRegistry->getConnection();
     
     if ($categoryId) {
       return $con->project(
         'SELECT a.id, a.name FROM articles WHERE category_id = :id ORDER BY created DESC',
         ['id' => $categoryId],
         function (array $result) {
          return new App\Query\RestArticleListQuery\Article(
            $result['id'],
            $result['name']
          );
         }
       );
     }

     // wszystkie
   }
}

Żal 3: 1 model do wszystkiego - propozycja

<?php

$categoryId = $request->query->get('categoryId', null);

return $this->json(
  $articleInCategoryQuery->fetchList($categoryId)
);

Żal 4: Brak testów

Żal 5: Kodzik na ASAPie bez planowania

Żal 6: Brak dokumentacji

Żal 6: Brak dokumentacji ADL i ADR 

propozycja

# 3. Wprowadzamy Elastic Search

Date: 2018-03-01

## Status

Accepted

## Context

Jest potrzeba skutecznego i wydajnego wyszukiwania pełno tekstowego po dokumentach typu 
PDF, wordowych oraz tekstowych.

## Decision

Wdrażamy bazę elastic search jako projekcje eventów z pluginem który pozwala
indeksowanie dokumentów

## Consequences

Przebudowa projekcji może trwać długo ponieważ musimy indeksować dokument,
ale zmiana pomoże nam dobrze wyszukiwać i spełnić potrzebe biznesową.
Utrudnione testowanie integracyjne i funkcjonalne.

Żal 6: Brak dokumentacji README z tym jak instalować czy postawić projekt oraz istotnymi informacjami

Żal 7: Vendor lock

Żal 8: Brak onboardingu i code review

Dzięki!

Trzeba się napić!