O v SOLIDe

Milan Herda, 04 / 2023

SOLID princípy v JavaScripte

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Open-Closed Principle
 • Výhody Open-Closed Principle
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

SOLID

Nie je iba pre OOP

Princípy sú všeobecne použiteľné

Open-Closed Principle

OCP

Open-Closed Principle

OCP

Jednotka kódu by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny.

Jednotka kódu by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny.

Trieda by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny.

Objekt by mal byť otvorený pre rozširovanie a zároveň uzatvorený pre zmeny.

Modul by mal byť otvorený pre rozširovanie a zároveň uzatvorený pre zmeny.

Funkcia by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny.

Jednotka kódu by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny.

Mali by sme byť schopní rozšíriť správanie aj bez potreby modifikácie kódu.

Výhody dodržiavania

Open-Closed Principle

 • možnosť zmeniť správanie časti kódu aj bez jej úpravy
 • bezpečnejšie úpravy (lebo nemeníme kód)

Symptómy porušenia princípu

 • v kóde sú podmienky pre určenie stratégie (typicky napr. switch)
 • podobné podmienky sa opakujú na viacerých miestach v kóde
 • kód obsahuje hardkódovaný názov súboru, emailovú adresu alebo inú skalárnu hodnotu
 • trieda obsahuje natvrdo nakódované názvy iných tried (v poli, podmienkach, stringoch)
 • vo vnútri triedy sa vytvárajú objekty pomocou new

Ako refaktorovať

 • zabezpečiť spĺňanie Single Responsibility Principle
 • identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
 • oddeliť špecifické a všeobecné úlohy
 • špecifické časti preniesť von
 • prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"
function mountApp(
  initialData: {
    commanders: Character[];
    ambassadors: Character[];
  }
) {
  ReactDOM.createRoot(
    document.getElementById('root') as HTMLElement
  ).render(
    <App initialData={initialData} />
  );
}
function mountApp(
  initialData: {
    commanders: Character[];
    ambassadors: Character[];
  }
) {
  ReactDOM.createRoot(
    document.getElementById('root') as HTMLElement
  ).render(
    <App initialData={initialData} />
  );
}

Zmeňte element, do ktorého sa rendruje.

Nie je to možné bez modifikácie funkcie.

Refactoring time!

Stiahnite si zdrojáky

Krok 1: Zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu

Funkcia už spĺňa SRP

Krok 2: Identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy

ID elementu je špecifická časť

A vlastne aj element samotný je špecifická časť

Krok 3: Oddeliť špecifické a všeobecné úlohy

Element nebude získavaný vo vnútri funkcie

Krok 4: Špecifické časti preniesť von

Element sa získa mimo tela funkcie a funkcia ho len použije

Krok 5: Prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"

Element sa do funkcie dostane ako argument pri volaní

function mountApp(
  rootElement: HTMLElement,
  initialData: { commanders: Character[]; ambassadors: Character[] }
) {
  ReactDOM.createRoot(rootElement).render(
    <App initialData={initialData} />
  );
}

src/services/ui/mountApp.tsx

mountApp(
  document.getElementById('root') as HTMLElement,
  await getSortedCharacters()
);

src/main.tsx

Príklad 2

import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters();

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters() {
  const result = await fetch('/api/list.json');

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

Zmeňte URL, z ktorej sa načítava zoznam postáv.

Chceme rozšíriť funkciu o možnosť

načítavať zoznam postáv z inej URL

Nie je to možné bez zmeny jej kódu.

Funkcia tak nespĺňa Open-Closed Principle

Poďme ju zrefaktorovať.

 1. Zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu
  • Funkcia už spĺňa
 2. Identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
  • hardkódovaná URL je špecifická
 3. Oddeliť špecifické a všeobecné časti
  • vložíme URL do premennej
 4. Špecifické časti preniesť von
  • premenná z URL sa stane parametrom funkcie
 5. Prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"
  • pri volaní funkcie nastavíme URL

Naprogramujte to sami

import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters('/api/list.json');

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters(url: string) {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

Hotovo

Naozaj?

import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters('/api/list.json');

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters(url: string) {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

 • spĺňa teraz getSortedCharacters OCP?
  • nie
 • a má vôbec getFilteredCharacters niečo vedieť o nejakej URL?
  • nemá

Krátke a jednoduché riešenie

 • aby funkcia spĺňala OCP, tak nám stačí urobiť minimálne množstvo krokov
 • nemusíme hneď využiť všetky možnosti, ktoré refaktoringom získame
 • nemusíme vymýšľať novú architektúru aplikácie
 • je úplne dostačujúce, pokiaľ máme k dispozícii potenciál

V našom prípade stačí dať parametru defaultnú hodnotu.

import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters();

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters(url = '/api/list.json') {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

Hotovo

Dlhšie a komplikovanejšie riešenia

 • URL bude uložená v enume, konštante alebo zozname URL v nejakom konfiguračnom súbore
 • alebo: modul bude mať privátnu premennú držiacu URL a poskytne metódu na jej nastavenie zvonka
 • alebo: funkcia si URL vypýta z nejakého "registra" (pozor na vznik veľkého Service Locator-a)
// config/api.ts
export enum ApiUrl {
  LoadCharacters = '/api/list.json',
}

// src/services/character/characterRepository.ts
import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';
import ApiUrl from '@local/config/api';

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters();

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters() {
  const result = await fetch(ApiUrl.LoadCharacters);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

// src/services/character/characterRepository.ts
import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';

let loadCharactersUrl = '/api/list.json';

export function setLoadCharactersUrl(url) {
  loadCharactersUrl = url;
}

export async function getSortedCharacters() {
  const characters = await loadCharacters();

  return sortCharactersByRole(characters);
}

async function loadCharacters() {
  const result = await fetch(loadCharactersUrl);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

// src/services/api/urlRegistry

const registry: Record<string, string> = {};

export function setUrl(name, url) {
  registry[name] = url;
};

export function getUrl(name) {
  if (registry[name] === undefined) {
    throw new Error(`Unknown URL '${name}'`);  
  }
 
  return registry[name];
}

// // src/services/character/characterRepository.ts
import type { Character } from '@local/types';
import { sortCharactersByRole } from './sortCharactersByRole';
import { getUrl } from '@local/services/api/urlRegistry';

// ...

async function loadCharacters() {
  const result = await fetch(getUrl('loadCharactersUrl'));

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

src/services/character/characterRepository.ts

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

async function loadCharacters(url = '/api/list.json') {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

async function loadJson(url = '/api/list.json') {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

async function loadJson(url) {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<Character[]>;
}

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

async function loadJson<T>(url) {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<T>;
}

Aplikovaním SOLID princípov môžeme

odkryť nečakané abstrakcie

async function loadJson<T>(url) {
  const result = await fetch(url);

  return (await result.json()) as Promise<T>;
}

async function loadCharacters(url = '/api/list.json') {
  return await loadJson<Character[]>(url);
}

Hotovo

Príklad 3

import { Character } from '@local/types';

export function sortCharactersByRole(characters: Character[]) {
  const commanders: Character[] = [];
  const ambassadors: Character[] = [];

  characters.forEach((character: Character) => {
    if (character.role === RoleName.Commander) {
      commanders.push(character);
    } else if (character.role === RoleName.Ambassador) {
      ambassadors.push(character);
    }
  });

  return {
    commanders,
    ambassadors,
  };
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

Pod kľúč "aides" pridajte sortovanie podľa role "diplomatic-attache"

import { Character } from '@local/types';

export function sortCharactersByRole(characters: Character[]) {
  const commanders: Character[] = [];
  const ambassadors: Character[] = [];
  const aides: Character[] = [];

  characters.forEach((character: Character) => {
    if (character.role === 'commander') {
      commanders.push(character);
    } else if (character.role === 'ambassador') {
      ambassadors.push(character);
    } else if (character.role === 'diplomatic-attache') {
      aides.push(character);
    }
  });

  return {
    commanders,
    ambassadors,
    aides,
  };
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

Síce sme funkciu rozšírili o možnosť triedenia podľa novej role,

ale iba tak, že sme zmenili jej kód.

Funkcia tak nespĺňa Open-Closed Principle.

Poďme ju zrefaktorovať.

 1. Zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu
  • povedzme, že spĺňa
 2. Identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
  • špecifické sú názvy rolí a sortovacie kľúče
 3. Oddeliť špecifické a všeobecné časti
  • špecifické časti dáme do samostatnej "mapovacej" premennej
import { Character } from '@local/types';

export function sortCharactersByRole(characters: Character[]) {
  const sortedCharacters: Record<string, Character[]> = {};

  const roleToSortKey: Record<RoleName, string> = {
    [RoleName.Commander]: 'commanders',
    [RoleName.Ambassador]: 'ambassadors',
    [RoleName.DiplomaticAttache]: 'aides',
  };

  characters.forEach((character: Character) => {
    const sortKey = roleToSortKey[character.role];

    if (!sortKey) {
      return;
    }

    if (sortedCharacters[sortKey] === undefined) {
      sortedCharacters[sortKey] = [];
    }

    sortedCharacters[sortKey].push(character);
  });

  return sortedCharacters;
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

 1. Zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu
  • Povedzme, že spĺňa
 2. Identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
  • špecifické sú názvy rolí a sortovacie kľúče
 3. Oddeliť špecifické a všeobecné časti
  • špecifické časti dáme do samostatnej "mapovacej" premennej
 4. Špecifické časti preniesť von
  • premennú vytiahneme von z funkcie
import { Character } from '@local/types';

const roleToSortKey: Record<RoleName, string> = {
  [RoleName.Commander]: 'commanders',
  [RoleName.Ambassador]: 'ambassadors',
  [RoleName.DiplomaticAttache]: 'aides',
};

export function sortCharactersByRole(characters: Character[]) {
  const sortedCharacters: Record<string, Character[]> = {};

  characters.forEach((character: Character) => {
    const sortKey = roleToSortKey[character.role];

    if (!sortKey) {
      return;
    }

    if (sortedCharacters[sortKey] === undefined) {
      sortedCharacters[sortKey] = [];
    }

    sortedCharacters[sortKey].push(character);
  });

  return sortedCharacters;
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

 1. Zabezpečiť spĺňanie Single-Responsibility princípu
  • Povedzme, že spĺňa
 2. Identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
  • špecifické sú názvy rolí a sortovacie kľúče
 3. Oddeliť špecifické a všeobecné časti
  • špecifické časti dáme do samostatnej "mapovacej" premennej
 4. Špecifické časti preniesť von
  • premennú vytiahneme von z funkcie
 5. Prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"
  • pri volaní funkcie nastavíme parameter so špecifikáciou mapovania
  • alebo: poskytneme setter pre premennú
  • alebo: mapovacia premenná pôjde do konfiguračného súboru
  • ...
import { Character } from '@local/types';

const defaultRoleToSortKey: Record<RoleName, string> = {
  [RoleName.Commander]: 'commanders',
  [RoleName.Ambassador]: 'ambassadors',
  [RoleName.DiplomaticAttache]: 'aides',
};

export function sortCharactersByRole(
  characters: Character[],
  roleToSortKey = defaultRoleToSortKey
) {
  const sortedCharacters: Record<string, Character[]> = {};

  characters.forEach((character: Character) => {
    const sortKey = roleToSortKey[character.role];

    if (!sortKey) {
      return;
    }

    if (sortedCharacters[sortKey] === undefined) {
      sortedCharacters[sortKey] = [];
    }

    sortedCharacters[sortKey].push(character);
  });

  return sortedCharacters;
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

Hotovo

Naozaj?

Koľko má teraz funkcia zodpovedností?

import { Character } from '@local/types';

const defaultRoleToSortKey: Record<RoleName, string> = {
  [RoleName.Commander]: 'commanders',
  [RoleName.Ambassador]: 'ambassadors',
  [RoleName.DiplomaticAttache]: 'aides',
};

export function sortCharactersByRole(
  characters: Character[],
  roleToSortKey = defaultRoleToSortKey
) {
  const sortedCharacters: Record<string, Character[]> = {};

  characters.forEach((character: Character) => {
    const sortKey = roleToSortKey[character.role];

    if (!sortKey) {
      return;
    }

    if (sortedCharacters[sortKey] === undefined) {
      sortedCharacters[sortKey] = [];
    }

    sortedCharacters[sortKey].push(character);
  });

  return sortedCharacters;
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

 • získavanie sortovacieho kľúča
 • pridávanie postáv do správneho poľa
 • triedenie postáv

Refaktorujte, aby sme spĺňali Single Responsibility Principle

 • extrahovať špecifické úlohy do pomocných funkcií
 • identifikovať skrytých kolaborantov
 • preniesť kód skrytých kolaborantov do samostatných modulov
const defaultRoleToSortKey: Record<RoleName, string> = { ... };

export function getKeyByRole(role: RoleName) {
  return sortKeyByRole[role];
}

export function addToSortedCharacters(
  character: Character,
  sortedCharacters: Record<string, Character[]>,
  sortKey: string
) {
  if (sortedCharacters[sortKey]) {
    sortedCharacters[sortKey].push(character);
  } else {
    sortedCharacters[sortKey] = [character];
  }
}

export function sortCharactersByRole(
  characters: Character[],
  roleToSortKey = defaultRoleToSortKey
) {
  const sortedCharacters: Record<string, Character[]> = {};

  characters.forEach((character: Character) => {
    const sortKey = getKeyByRole(character.role);

    if (sortKey) {
      addToSortedCharacters(character, sortedCharacters, sortKey);  
    }
  });

  return sortedCharacters;
}

src/services/character/sortCharactersByRole.ts

Hotovo

Opakovanie

Jednotka kódu by mala byť otvorená pre rozširovanie a zároveň uzatvorená pre zmeny

Mali by sme byť schopní rozšíriť správanie jednotky aj bez potreby modifikácie jej kódu

Výhody dodržiavania

Open-Closed Principle

 • možnosť zmeniť správanie jednotky kódu aj bez jej úpravy
 • bezpečnejšie úpravy (lebo nemeníme kód)

Symptómy porušenia princípu

 • v kóde sú podmienky pre určenie stratégie (typicky napr. switch)
 • podobné podmienky sa opakujú na viacerých miestach v kóde
 • kód obsahuje hardkódovaný názov súboru, emailovú adresu alebo inú skalárnu hodnotu
 • trieda obsahuje natvrdo nakódované názvy iných tried (v poli, podmienkach, stringoch)
 • vo vnútri triedy sa vytvárajú objekty pomocou new

Ako refaktorovať

 • zabezpečiť spĺňanie Single Responsibility Principle
 • identifikovať všeobecné a špecifické časti úlohy
 • oddeliť špecifické a všeobecné úlohy
 • špecifické časti preniesť von
 • prepojiť všeobecnú a špecifickú časť pomocou "konfigurácie"

Ďakujem za pozornosť