Ako Milan strávil týždeň bláznivých nápadov

MySQL QueryBuilder pre Profesiu

Motivácia

public function verziaA()
{
  $query = 'select id, title from article where is_published = 1';

  if ($this->shouldDisplayDate) {
    // potrebujem do zoznamu fieldov pridať stĺpec date_published
  }

  return $this->databaseManager->fetchAll($query);
}

public function verziaB()
{
  $fields = ['id', 'title'];

  $query = 'from article where is_published = 1';

  if ($this->shouldDisplayDate) {
    $fields[] = 'date_published';
  }

  return $this->databaseManager->fetchAll(
    'select '
    . implode(', ', $fields) . ' '
    . $query
  );
}

Motivácia 2

public function heredocSyntax()
{
  $query = <<<SQL
select
  id, title
from
  article
where
  is_published = 1
SQL;

  return $this->databaseManager->fetchAll($query);
}

Motivácia 3

public function whereIn($ids)
{
  $query = 'select * from article where id ' . QueryUtils::in($ids);

  return $this->databaseManager->fetchAll($query);
}

Môj cieľ

 1. vytvoriť query builder pre select, insert, update, delete dotazy
 2. urobiť nový spôsob escapovania premenných a pritom ponechať možnosť bindovania
 3. umožniť zadávanie where podmienok pomocou poľa

 

Výsledok 1. cieľa

Máme QueryBuilder pre SELECT

Máme QueryBuilder pre INSERT

Nestihol som UPDATE a DELETE

SelectQueryBuilder

$query = $this->databaseManager->select('a.id, a.title')
  ->select('a.date_published')
  ->from('article')->as('a')
  ->where('a.is_published = 1')
  ->where('a.is_approved = 1')
  ->orderBy('a.date_published desc');

if ($showAuthors) {
  $query->select('u.firstname, u.lastname');
  $query->join('users')->as('u')->on('u.id = a.user_id');
}

$result = $this->databaseManager->fetchAll($query);

InsertQueryBuilder

$query = $this->databaseManager->insertInto('article', [
  'title'  => 'Lorem Ipsum',
  'user_id' => 7,
]);

$this->databaseManager->query($query);

$query = $this->databaseManager->insertInto('article', [
  [
    'title'  => 'Lorem Ipsum',
    'user_id' => 7,
  ],
  [
    'title'  => 'Star Trek Ipsum',
    'user_id' => 42,
  ],
]);

$this->databaseManager->query($query);

InsertQueryBuilder

$query = $this->databaseManager->insertInto('article')
  ->set('title', 'Lorem Ipsum');

$query->set('user_id', 7);

$this->databaseManager->query($query);
$query = $this->databaseManager->insertInto('article', [
  'title' = 'Lorem Ipsum',
  'slug' => 'lorem-ipsum',
]);

$query->onDuplicateKeyUpdate(
  "slug = concat(values(slug), '-', values(id))"
);

InsertQueryBuilder

$query = $this->databaseManager->insertInto('article')
  ->values(['title' => 'Lorem Ipsum']);

if ($insertMore) {
  $query->values(['title' => 'Star Trek Ipsum']);
}
if ($insertEvenMore) {
  $query->values([
    [
      'title'  => 'Star Wars Ipsum',
    ],
    [
      'title'  => 'Firefly Ipsum',
    ],
  ]);
}

$this->databaseManager->query($query);

Výsledok 2. cieľa

Ostalo zachované doterajšie bindovanie premenných

Pridaný nový spôsob escapovania na spôsob printf

Doterajšie bindovanie premenných

$query = $this->databaseManager->select('id, title')
  ->from('article')
  ->where('user_id = :userId')
  ->where('slug = :slug');

$this->databaseManager->fetchAll($query, [
  'userId' => $user->getId(),
  'slug'  => $request->query->get('slug'),
]);

Escapovanie na spôsob printf

$query = $this->databaseManager->select('id, title')
  ->from('article')
  ->where('user_id = %i', $user->getId())
  ->where('slug = %s', $request->query->get('slug'));


$query->where(
  'is_published = %i and published_at >= %dt',
  $isPublished,
  new \DateTime('2018-09-01 00:00:00')
);

$manager->insertInto('article', [
  'title%s'     => $title,
  'user_id%i'    => $userId, 
  'published_at%dt' => new \DateTime(),
]);

Escapovanie na spôsob printf

Existujúce modifikátory:

%i integer
%f float
%s string (berie do úvahy PDO pripojenie, encoding atď)
%d dátum (string alebo DateTime)
%dt dátum a čas (string alebo DateTime)
%sql žiadne escapovanie (vhodné pre neštandardné query)
%% percento (napr. pre like dotazy)

Výsledok 3. cieľa

Prvá skvelá vec:

$query->where([
  'is_published' => 1,
  'user_id%in'  => [4, 5, 6],
]);

// where
//   is_published = 1
//   and user_id in (4, 5, 6)

Výsledok 3. cieľa

Druhá skvelá vec

$query->where('%or', [
  'is_published' => 1,
  'user_id%in'  => [4, 5, 6],
  '%and' => [
    'is_published' => 0,
    'user_id'   => 7,
  ]
]);

// where
//   is_published = 1
//   or user_id in (4, 5, 6)
//   or (is_published = 0 and user_id = 7)

Ani jedna sa mi nepodarila

Zdrojáky

 • samostatná knižnica
 • do Profesie sa nainštaluje cez composer (nestihol som)
 • git repo: https://git.profesia.sk/library/query-builder

Ďakujem za pozornosť