Základy programovania

v JavaScripte

Milan Herda, 02/2020

Lekcia 5

O čom budeme hovoriť

 • Opakovanie
 • Funkcie vracajúce hodnotu
 • Návrat k HTML
 • Krajší dizajn

Opakovanie

Základné stavebné prvky:

 • Funkcie

 • Premenné a argumenty

 • Cykly

 • Podmienky

Funkcie

Rozdeľujú program na menšie časti

Divide and Conquer

Premenné a parametre

Uchovávajú hodnoty

Cykly

Umožňujú opakované vykonávanie

Podmienky

Umožňujú podmienené vykonávanie

Funkcie

Deklarácia (vytvorenie)

Pomenované

Anonymné

function dvojkrok() {
  // ...
}
const dvojkrok = function () {
  // ...
};
function () {
  // ...
}

Funkcia sa len vytvorí, zatiaľ sa jej kód vôbec nevykonáva!

Anonymná uložená do premennej

Funkcie

Volanie (použitie)

Pomenované

Anonymné

dvojkrok()
dvojkrok()
(function () {
  // ...
})()

V tejto chvíli sa začne vykonávať kód funkcie

Anonymná uložená do premennej alebo argumentu

Cvičenie: čo nakreslí tento kód?

const dvojkrok = function () {
  krokDopredu();
  krokDopredu();
};

let pocetKrokov = 0;

polozZnacku;
krokDopredu;
polozZnacku;
dvojKrok
otocDoprava;
dvojKrok
krokDopredu
polozZnacku;

A

B

Funkcie vedia vracať hodnotu

function spocitaj(x, y) {
  return x + y;
}

const vysledok = spocitaj(5, 6);

console.log(vysledok);

Príkaz return okamžite ukončuje vykonávanie tela funkcie

Ak sa za ním nachádza nejaká hodnota, tak táto sa vracia z funkcie von na miesto volania

Vytvorte funkciu, ktorá vráti druhú mocninu svojho argumentu

Tip: druhá mocnina znamená, že číslo vynásobite sebou samým

function druhaMocnina(cislo) {
  // ...
}

const x = druhaMocnina(4);

console.log(x); // 16
function druhaMocnina(cislo) {
  return cislo * cislo;
}

const x = druhaMocnina(4);

console.log(x); // 16

Cvičenie

Vytvorte funkciu max, ktorá vráti ten väčší zo svojich dvoch argumentov

function max(x, y) {
  // ...
}

const vacsie = max(4, 8);

console.log(vacsie); // 8
function max(x, y) {
  if (x > y) {
    return x;
  }

  return y;
}

const vacsie = max(4, 8);

console.log(vacsie); // 8

Vytvorte funkciu jeParne, ktorá zistí, či je daný argument párne číslo

function jeParne(cislo) {
  // ...
}

const vysledok = jeParne(4);

console.log(vysledok);  // true
console.log(jeParne(7)); // false
function jeParne(cislo) {
  if (cislo % 2 === 0) {
    return true;
  }
 
  return false;
}

const vysledok = jeParne(4);

console.log(vysledok);  // true
console.log(jeParne(7)); // false

Vytvorte nový súbor js/math.js a uložte do neho všetky tri nové funkcie

Návrat k HTML

Vytvorte novú HTML stránku (kalkulacka.html) a umiestnite ju hneď vedľa index.html

<!doctype html>
<html lang="sk">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Kalkulačka</title>
</head>
<body>
  <h1>Kalkulačka</h1>
</body>
</html>
 • Otvorte si v editore súbor index.html
 • Doplňte do stránky "menu" a urobte v ňom linku na stránku s kalkulačkou
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Karel</a></li>
    <li><a href="kalkulacka.html">Kalkulačka</a></li>
  </ul>
</nav>
 • Takú istú navigáciu doplňte aj do kalkulacka.html
<!doctype html>
<html lang="sk">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Kalkulačka</title>
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Karel</a></li>
      <li><a href="kalkulacka.html">Kalkulačka</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <h1>Kalkulačka</h1>
</body>
</html>
 • Do kalkulacka.html doplňte formulár s jedným inputom. Pomocou neho budeme rátať druhú mocninu.
<h2>Druhá mocnina</h2>

<form id="form-power">
  <label>Zadaj číslo:</label>
  <input name="number">
  <button type="submit">Vypočítaj</button>
</form>

<h3>Výsledok:</h3>
<div id="result-power"></div>
 • A ešte jeden formulár pre hľadanie väčšieho z dvoch čísel
<h2>Zisti väčšie</h2>

<form id="form-max">
  <label>Zadaj prvé číslo:</label>
  <input name="first_number">
  <label>Zadaj druhé číslo:</label>
  <input name="second_number">
  <button type="submit">Vypočítaj</button>
</form>

<h3>Výsledok:</h3>
<div id="result-max"></div>
 • Nalinkujte math.js
<script src="js/math.js"></script>
 • Doplňte kód
<script>
  const formPower = document.querySelector('#form-power');

  formPower.addEventListener('submit', function (event) {
    //event.preventDefault();
  });
</script>
// v HTML vyhľadáme formulár a požiadame o jeho JS reprezentáciu
const formPower = document.querySelector('#form-power');

// chceme reagovať na to, keď sa klikne na formulárové tlačidlo
formPower.addEventListener('submit', function (event) {
  // ale nechceme formulár odoslať na server
  event.preventDefault();
 
  // tu si môžeme doplniť to, čo chceme robiť
  // My budeme počítať druhú mocninu
});
const formPower = document.querySelector('#form-power');

formPower.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const cislo = formPower.number.value;
  console.log(cislo);
});
const formPower = document.querySelector('#form-power');

formPower.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const cislo = formPower.number.value;
  const vysledok = druhaMocnina(cislo);
 
  console.log(vysledok);
});
const formPower = document.querySelector('#form-power');

formPower.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const cislo = formPower.number.value;
  const vysledok = druhaMocnina(cislo);
  
  console.log(vysledok);
  document.querySelector('#result-power').innerHTML = vysledok;
});

Cvičenie:

Upravte text v #result-power na "Druhá mocnina čísla X je Y", kde X bude zadané číslo a Y vypočítaný výsledok.

const str = 'Druhá mocnina čísla ' + cislo + ' je ' + vysledok;

document.querySelector('#result-power').innerHTML = str;

Cvičenie:

Upravte text v #result-power na "Druhá mocnina čísla X je Y", kde X bude zadané číslo a Y vypočítaný výsledok.

const str = `Druhá mocnina čísla ${cislo} je ${vysledok}`;

document.querySelector('#result-power').innerHTML = str;

Cvičenie:

Inšpirujte sa prvým formulárom a sfunkčnite aj ten druhý

const formMax = document.querySelector('#form-max');

formMax.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const prveCislo = formMax.firstNumber.value;
  const druheCislo = formMax.secondNumber.value;

  const vysledok = max(prveCislo, druheCislo);

  document.querySelector('#result-max').innerHTML = vysledok;
});

Cvičenie:

Inšpirujte sa prvým formulárom a sfunkčnite aj ten druhý

const formMax = document.querySelector('#form-max');

formMax.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const prveCislo = parseInt(formMax.firstNumber.value);
  const druheCislo = parseInt(formMax.secondNumber.value);

  const vysledok = max(prveCislo, druheCislo);

  document.querySelector('#result-max').innerHTML = vysledok;
});

Cvičenie:

V js/sandbox.js urobte funkciu pocetZnaciek, kde:

 • Karel bude kráčať od aktuálnej pozície až kým nenarazí na stenu
 • cestou bude rátať, na koľko položených značiek stúpil
 • výsledok vráti z funkcie ako jej návratovú hodnotu
 • na konci funkcie sa bude nachádzať na mieste, kde začal (čiže ho musíte ešte vrátiť)

Riešenie:

function pocetZnaciek() {
  let najdenychZnaciek = 0;
  let prejdenych = 0;
 
  while (!jePredTebouStena()) {
    if (stojisNaZnacke()) {
      najdenychZnaciek = najdenychZnaciek + 1;
    }
   
    krokDopredu();
    prejdenych = prejdenych + 1;
  }

  celomVzad();
  prejdiNPolicok(prejdenych);
  celomVzad();
 
  return znaciek;
}

Pomocné funkcie k riešeniu:

function celomVzad() {
  otocDolava();
  otocDolava();
}

function prejdiNPolicok(trebaPrejst) {
  while (trebaPrejst > 0 && !jePredTebouStena()) {
    krokDopredu();
    trebaPrejst = trebaPrejst - 1;
  }
}

Cvičenie:

Pridajte na stránku index.html formulár:

 • v ktorom zadáte číslo
 • po stlačení tlačidla Karel nakreslí čiaru takú dlhú, aké číslo ste zadali.

Riešenie

<form id="formKarel">
  <label>Nakresli čiaru dlhú:</label>
  <input name="steps">
  <button type="submit">Nakresli</button>
</form>

<script>
  const formKarel = document.querySelector('#formKarel');
 
  formKarel.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    const dlzka = parseInt(formKarel.steps.value);

    ciaraDlzkyN(dlzka);
  });
</script>

Bonus:

Krajšia stránka

CSS

Dizajn stránky sa rieši pomocou CSS

Rôzne webstránky majú podobné prvky

Je zbytočné na každej webstránke vymýšľať vlastné CSS pre úplne všetko

Bežne sa používajú tzv. CSS frameworky

CSS Framework

Sada CSS pravidiel riešiacich bežné veci

Stiahnete si a môžete používať

Stiahneme si Bulmu

Otvoríme konzolu v adresári, kde je aj index.html

Stiahneme si Bulmu

npm install bulma

cp node_modules/bulma/css/bulma.css static/css/

Otvoríme konzolu v adresári, kde je aj index.html

Nalinkujeme v HTML

<link
  href="./static/css/bulma.css"
  rel="stylesheet"
>

Tesne pred </head>

Upravíme navigáciu

<nav class="navbar is-dark" role="navigation" aria-label="main navigation">
  <div class="navbar-brand">
    <strong class="navbar-item">JS školenie</strong>
  </div>
  <div class="navbar-menu">
    <div class="navbar-start">
      <a class="navbar-item is-active" href="index.html">
        Karel
      </a>
      <a class="navbar-item" href="calc.html">
        Kalkulačka
      </a>
    </div>
  </div>
</nav>

Upravíme formulár

<form id="formKarel">
  <div class="field">
    <label class="label">Nakresli čiaru dlhú:</label>
    <div class="control">
      <input name="steps" class="input">
    </div>
  </div>
  <div class="field is-grouped">
    <div class="control">
      <button type="submit" class="button is-primary">Nakresli</button>
    </div>
  </div>          
</form>

Ďakujem za pozornosť