Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri

-Arviointi ja itsearviointi tavoitteellisen oppimisen tukena

Marja Tamm

projektipäällikkö,

Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto

 

Lauri Hellsten

lehtori, Espoon yhteislyseon lukio

sisällöntuottaja & kouluttaja mm., Eduhakkerit, Opetus.tv, Kisällioppiminen, Suomen GeoGebra-verkosto, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

 

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Lukiolaki 17 §

    "Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan."

Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

LOPS 2015

6.1   Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

“Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

LOPS 2015

6.2 Kurssisuoritusten arviointi

Osaamisen arviointi

Määrittää arvosanan, jonka tavoitteita ovat

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointi perusteisiin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) ja työskentely arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi

Tukea oppimisprosessia ja oppimaan oppimista:

 • Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa oppimistaan
 • Kehittää kykyä itsearviointiin ja vertaisarviointiin
 • Tukee opiskelutaitojen kehittymistä
 • Oppimisprosessi arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

   

 • Diagnostinen: Oppijan valmiuksien kartoitus / Oppimisen ja opetuksen suunnittelun tukeminen.

 • Formatiivinen: Oppimista ohjaavaa ja motivoivaa.

 • Summatiivinen: Osaamisen mittaaminen / Tietojen ja taitojen kartoitus.

Arviointi opetuksessa

Diagnostinen

Formatiivinen

Summatiivinen

Arviointi opetuksessa

Projektityö

Alkutesti

Vihkotehtävät

Kurssikoe

Välikoe /

testi/ sanakoe

Esitys

Itsearviointi

Arviointi-

keskustelu

Esimerkkejä, mutta miten luokittelisit nämä? 

Diagnostinen

Formatiivinen

Summatiivinen

Mitä muita
tapoja käytät?

Diagnostinen arviointi

Opetuksen suunnittelu, eriyttäminen ja kehittäminen

Formatiivinen arviointi

Oppimisen tukeminen, itsearviointitaitojen kehittäminen, oppimisprosessien kehittäminen

Summatiivinen arviointi

Osaamisen osoittaminen: tiedot, taidot ja työskentely

Ajattelutaidot

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Oheislukemisto: Halinen et al. (2016) s. 64;

Ouakrim-Soivio (2016) s. 67

UUDEN OPPIMINEN"

SINNIKKYYTTÄ !

vaatii 

Tavoitteet oppimisessa

LOPS

Kirjat ja

materiaalit

Opettaja

Yhteis-

kunta

Vanhemmat

Kaverit

OPO

Opiskelijan

omat tavoitteet?

Opiskelija

Kuka/mikä asettaa

 tavoitteet?

Miksi opiskelen?

Mitä haluan oppia

ja miksi?

 

YO-koe

Itsearviointitaitojen ja itseohjautuvuuden tukeminen

 

"Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin."

Kurssikirjasta: Halinen et al. 2016 s.276

 

Vertaisoppiminen

 

"Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja.

Ne eivät ole tämän päivän vahvuuksia Suomessa. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin."

Elinkeinoelämän keskusliitto, Oivallus, 2011

 

LOPS2016

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. ”

3.1 Oppimiskäsitys

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

 

 

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta.

3.1 Oppimiskäsitys

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;
Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

 

Arvioinnista

Askeleet sähköisyyteen

Pieniä askeleita, suuria harppauksia

USKALLANKO JAKAA OSAAMISTANI?

Mahdollistavatko rakenteet yhteistyön?

Kuka auttaa opettajaa?

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

Vertaisoppiminen

 

"Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja.

Ne eivät ole tämän päivän vahvuuksia Suomessa. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin."

Elinkeinoelämän keskusliitto, Oivallus, 2011

 

Suhteellinen arviointi

Määrittää arvosanan, joka on

 • Luotettava
 • Tasapuolinen
 • Yhdenvertainen
 • Vertailtavuus
 • Perustuu yhdessä sovittuihin arviointi kriteereihin
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) arvioinnin kohteena

Kriteeriperusteinen arviointi

Määrittää arvosanan, joka on

 • Suhteutettu ryhmän osaamistason mukaan
 • Esim. Gaussin käyrä
 • Vertaa opiskelijoita saman ryhmän muihin opiskelijoihin
 • Saattaa asettaa opiskelijat kilpailuasemaan
 • Tiedot ja taidot (osaaminen) arvioinnin kohteena

Arviointi opetuksessa

Eric Mazur:

Assessment: The Silent Killer of Learning

Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa

moodle.helsinki.fi

 

 Ensimmäisessa osassa tarkastelemme arviointia kurssikokonaisuuden näkökulmasta sekä rakennamme arviointitehtävästä analyysin ajattelutaitojen näkökulmasta.

 • Miten ohjaat opiskelijaa arvioinnilla ja millaisia tehtäviä annat opiskelijoille?
 • Miten tämä tukee oppijan oppimista, tavoitteen asettamista ja kurssille asetettujen tavoitteiden saavuttamista?

 

 

Etätehtävä 1: Oman arvioinnin kehittämissuunnitelma, osa 1:

Kurssiarvioinnin kokonaiskuva & tehtävien laadinta

ajattelutaitojen mukaan

Seuraavassa päivässä pääsemme opiskelijan itsearviointitaitojen tukemiseen sekä vertaisarvioinnin hyödyntämiseen oppimisen tukema erilaisissa ympäristöissä.

moodle.helsinki.fi

Kiitos.

 

Yhteistyössä: