Ajankohtaisia näkökulmia matematiikan opetukseen

 

Digitaalisten aineistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

 

Tutkimus: Arviointi on suhteellista

žTutkimuksessaan Sirkku Kupiainen (2014)

 • "pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Tutkimuksessaan Jari Metsämuuronen (2017)

 • "Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista parhaimpia tuloksia saavissa oppilaitoksissa kuin heikoimpia tuloksia saaneissa oppilaitoksissa. "

 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto 20.10.2017

 • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
   
 • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

 • Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
   
 • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

 

Matematiikan kehittämisohjelma

Miten matematiikan opetusta voidaan kehittää ja oppimisen edellytyksiä parantaa?
Miksi tämä on tärkeää? Videolla on tiivistelmä Matematiikan kehittämisohjelmasta, jonka ovat laatineet Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja Tekniikan akateemiset TEK.

 

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi vuonna 2017, että pääosa opiskelijoista on valittava korkeakouluihin todistusvalinnalla 2020.

3/2018

#UUSILUKIO

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Lukiolaki 17 §

 • Opiskelijat ottavat aktiivisen roolin omassa opiskelussaan.

 • Opiskelijoiden opiskelua tuetaan.

 • Palaute kulkee opettajan ja opiskelijoiden välillä, jolloin kaikilla on realistinen kuva siitä, mitä opiskelijat osaavat.

 

Tehostettu kisällioppiminen

Matematiikkaa ei opi kuuntelemalla eikä lukemalla, vaan ainoastaan tekemällä.

Tehostettu kisällioppiminen

 • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

 • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

Martinlaakson lukio, Pekka Peura

www.maot.fi

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

Tutkimustietoa

 • Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Hodgson & Pang, 2012)

 • Matematiikasta pitäminen ja matematiikkaan liittyvä pystyvyyden tunne laskee vahvasti peruskoulun aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013) 

 • Monet nuoret vierastavat matematiikkaa sisältäviä opintoja, vaikka siihen ei osaamisen puolesta ole syytä (Tuohilampi & Hannula, 2013)

 • Osaaminen vaikuttaa myös matematiikasta pitämiseen (Hannula, Bofah, Tuohilampi, Metsämuuronen 2014)

 • Peruskoulun loppupuolella asennetekijöiden vaikutus vahvistuu (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004)

 • Tasoryhmittelyn vaikutus oppimistuloksiin pieni (Hattie 2009)

Pohdittavaksi

Mitkä asiat omassa opetuksessa tukevat elinikäistä oppimista, sinnikkyyttä, uskoa omiin kykyihin ja kannustavat kirjoittamaan lyhyen tai pitkän matematiikan?

Kehittämistehtävä

Laadi tai etsi aineisto oppimisen tueksi, jonka tavoitteena on esimerkiksi jokin seuraavista:

 • Opiskelijoiden ongelmanratkaisutaidon kehittäminen
 • Matemaattisen monilukutaidon kehittäminen
 • TVT-taidot
 • Matematiikan kielentäminen


Testaa aineisto käytännössä ja lähetä aineisto tai sen linkki peda.net kansioon ja kirjoita lyhyt kommenttiteksti aineiston toimivuudesta. Kaikki kurssilaiset näkevät kaikkien suoritukset.