Näkökulmia arviointiin lukiomatematiikassa

LOPS2019

 

Tutkimus: Arviointi on suhteellista

žTutkimuksessaan Sirkku Kupiainen (2014)

 • "pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Tutkimuksessaan Jari Metsämuuronen (2017)

 • "Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista parhaimpia tuloksia saavissa oppilaitoksissa kuin heikoimpia tuloksia saaneissa oppilaitoksissa. "

 

 

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Lukiolaki 17 §

 "Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin."

Lukiolaki

"Lukiokoulutuksessa arvioinnilla on kaksi keskeistä tehtävää:

1) Oppimista tukeva ja ohjaava opintojakson aikainen palaute (formatiivinen arviointi), jolla kuvataan opiskelijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin...." 

LOPS 2021

5.1   Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät lukiokoulutuksessa

"2) Osaamisen ja opitun arviointi (summatiivinen arviointi) tekee näkyväksi, kuinka hyvin osaamiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Osaamisen arviointi perustuu todennettuun näyttöön siitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet...."

"Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta."

 

"Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. "

LOPS 2021

5.2   Opintojakson arviointi

LOPS 2021

6.6 Laaja-alainen osaaminen matematiikassa

 1. hyvinvointiosaaminen
 2. vuorovaikutusosaaminen
 3. monitieteinen ja luova osaaminen
 4. yhteiskunnallinen osaaminen
 5. eettisyys ja ympäristöosaaminen
 6. globaali- ja kulttuuriosaaminen

"Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana kunkin opintojakson formatiivista ja summatiivista arviointia." (5.2.6)

LOPS 2021

6.6 Arviointi

"Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien valintaan, matemaattisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoihin, päätelmien perustelemiseen ja analysoimiseen sekä ohjelmistojen valintaan ja käyttöön."

"Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien ja teknisten apuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen." (LOPS2015)

 

 • antaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta suhteessa tavoitteisiin (osaamisen arviointi)
 • ohjata opiskelijan oppimista ja kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen (oppimisen arviointi)

Arvioinnin tavoitteet

Onko seuraavat kalvot turhia?

 

Yksi toimiva keino vahvistaa oppilaiden kognitiivisia taitoja on kohdentaa arviointia monipuolisesti oppimisprosessiin ja erityisesti ohjata oppilaita työskentelynsä ja ajattelunsa tiedostamiseen ja arviointiin.

Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen et al.

 • Opiskelijat ottavat aktiivisen roolin omassa opiskelussaan.

 • Opiskelijoiden opiskelua tuetaan.

 • Palaute kulkee opettajan ja opiskelijoiden välillä, jolloin kaikilla on realistinen kuva siitä, mitä opiskelijat osaavat.

 

Tehostettu kisällioppiminen

Matematiikkaa ei opi kuuntelemalla eikä lukemalla, vaan ainoastaan tekemällä.

Tehostettu kisällioppiminen

 • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

 • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

Martinlaakson lukio, Pekka Peura

www.maot.fi

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

Tutkimustietoa

 • Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Hodgson & Pang, 2012)

 • Matematiikasta pitäminen ja matematiikkaan liittyvä pystyvyyden tunne laskee vahvasti peruskoulun aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013) 

 • Monet nuoret vierastavat matematiikkaa sisältäviä opintoja, vaikka siihen ei osaamisen puolesta ole syytä (Tuohilampi & Hannula, 2013)

 • Osaaminen vaikuttaa myös matematiikasta pitämiseen (Hannula, Bofah, Tuohilampi, Metsämuuronen 2014)

 • Peruskoulun loppupuolella asennetekijöiden vaikutus vahvistuu (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004)

 • Tasoryhmittelyn vaikutus oppimistuloksiin pieni (Hattie 2009)