Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

Helsingin yliopisto 15.3.2018

Lauri Hellsten

twitter: laurihellsten

lauri.k.hellsten@gmail.com

Espoon yhteislyseon lukio

 • Nykytilanne
 • Arviointi
 • LOPS
 • Yksilöllinen oppiminen
 • Videot ja materiaalit
 • Opiskelijapalaute

"Varsin moni oppilas - yli neljännes - ei osoita osaamisen muutosta yläluokilla."

-Jari Metsämuuronen

Tutkimus: Arviointi on suhteellista

žTutkimuksessaan Sirkku Kupiainen (2014)

 • "pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Tutkimuksessaan Jari Metsämuuronen (2017)

 • "Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista parhaimpia tuloksia saavissa oppilaitoksissa kuin heikoimpia tuloksia saaneissa oppilaitoksissa. "

 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto 20.10.2017

 • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
   
 • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

 • Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
   
 • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Tutkimustietoa

 • Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Hodgson & Pang, 2012)

 • Matematiikasta pitäminen ja matematiikkaan liittyvä pystyvyyden tunne laskee vahvasti peruskoulun aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013) 

 • Monet nuoret vierastavat matematiikkaa sisältäviä opintoja, vaikka siihen ei osaamisen puolesta ole syytä (Tuohilampi & Hannula, 2013)

 • Osaaminen vaikuttaa myös matematiikasta pitämiseen (Hannula, Bofah, Tuohilampi, Metsämuuronen 2014)

 • Peruskoulun loppupuolella asennetekijöiden vaikutus vahvistuu (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004)

 • Tasoryhmittelyn vaikutus oppimistuloksiin pieni (Hattie 2009)

LOPS2015

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. ”

3.1 Oppimiskäsitys

    "Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan."

Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

LOPS 2015

6.1   Arvioinnin tavoitteet

" Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä."

- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä.."

- Lukion opetussuunnitelman perusteet2016

Näkökulmia itsearviointiin

Itsearvioinnin ja itsesäätelyn taitoihin liittyy yhteys, koska itsearviointi edistää opiskelijoiden sitoutumista itsesäätelyn ydinprosesseihin mm. tavoitteellisuus ja reflektointi.


Opiskelijat, jotka käyttivät ennalta annettuja kriteereitä arvioimaan omaa osaamistaan olivat itseohjautuneempia, kuin opiskelijat jotka eivät olleet.

 

Brown and Harris (2013)

Itsearviointi auttaa opiskelijoita peilaamaan osaamistaan verrattuna oppimistavoitteisiinsa sekä suunnittelemaan opiskeluaan.

Ross (2006)

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan opiskelijan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota.

5.6 Matematiikka, arviointi

Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Sillä autetaan opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisujen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden muodostamisprosessissa ja ohjataan oman työn arvioimiseen.

5.6 Matematiikka, arviointi

Edellinen oppiaihe opiskellaan 
hallitsemaan (mastery) ennen
seuraavan aiheen opiskelua

Mastery learning

 • Onko pistareiden, välitestien tai kurssikokeiden pakko aina vaikuttaa arvosanaan?
 • Onko oppilastöitä tai muiden opettajan keräämien palautettavien suoritteiden pakko aina vaikuttaa arvosanaan?
 • Mitä ikinä oppilas tekee tai jättää tekemättä (on ajoissa/myöhästelee, istuu hiljaa tai viittaa ahkerasti, on aina paikalla tai lintsaa), niin onko sen pakko aina vaikuttaa arvosanaan?

Kurssi-/jaksoarvosanan muodostuminen

vastaus: ei

Osio 3: kirjallinen opettajan tarkastama "koe"

 • Oppilaat tekivät kaksi tehtävää, jotka he palauttivat opettajan tarkastettavaksi.
 • Opettaja antoi palautteen tehtävistä, mutta ei huomioinut niitä kurssiarvioinnissa.

käytännön esimerkki kurssiarvioinnista

FY5 -kurssi, Martinlaakson lukio, kevät 2015


Koepäivän toiminta:

 • Osio 1: Ryhmäkeskustelutehtävä (45 min)
 • Osio 2: Kirjallinen itsearvioitava "koe" (90 min)
 • Osio 3: Kirjallinen opettajan arvioima "koe", joka ei vaikuta kurssiarvosanaan (90 min)
 • Henkilökohtainen arviointikeskustelu, jossa arvosana sovitaan suullisesti (5 min/oppilas)

#YOOJOO

 

 • Opettaja ei lähtökohtaisesta opeta koko opiskelijaryhmää samanaikaisesti, vaan yksilöä tai pienryhmää.

 • Opettaja ei aikatauluta opetusta, vaan opiskelija pystyy valitsemaan itselleen sopivan opiskelutahdin.

 • Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Mastery learning -periaatetta sovelletaan siten, että

#YOOJOO 

Teoria pähkinänkuoressa

 

 • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

 • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

 

 • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

 • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

Yksilöllinen oppiminen

 

 • Opettaja ei lähtökohtaisesta opeta koko opiskelijaryhmää samanaikaisesti, vaan yksilöä tai pienryhmää.
 • Opettaja ei aikatauluta opetusta, vaan opiskelija pystyy valitsemaan itselleen sopivan opiskelutahdin.

 

Mastery learning -periaattetta sovelletaan siten, että

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

Itsearviointitestit toteutettu Polku-verkkopalvelulla polku.opetus.tv
(testien läpipääsyrajana 80-90%)

Mastery learning ja ohjattu itsearviointi -käytännön esimerkki

Henkilökohtainen arviointikeskustelu

 • Arviointikeskustelussa pohditaan yhdessä oppilaan vahvuuksia ja heikkouksia, tavoitteita ja toimintaa suhteessa niihin, sekä oppimista yleisesti.
   
 • Arviointikeskustelun päätteeksi sovitaan opiskelijan kanssa kurssiarvosana. Hän voi käyttää pistareita, kokeita, palautettuja töitä tai muuta toimintaansa arvosanansa perusteena.

Mastery learning ja ohjattu itsearviointi -käytännön esimerkki

MAY1-kurssin

Osaamisen tarkistuslista opiskelijalle

"TVT:n opetuskäyttö muuttaa osaltaan opettajan roolia; opettaja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän oppimisen ohjaaja perinteisen tiedon jakajan sijaan. Se aika, joka on varattu oppilaan ja opettajan oikeaan kohtaamiseen, on liian arvokasta käytettäväksi pelkästään tiedon jakamiseen. Tämä edellyttää opettajalta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja osaamista, mikä puolestaan tuo paineita opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen."

Opetushallituksen tilannekatsaus vuodelta 2011

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

Esim. FY5 & Itsearviointi

Kokeile

MAA6: Tehdyt tehtävät

Kesällä 2014 Pekka Peura, Janne Cederberg ja Lauri Hellsten perustivat Polku-palvelun Mastery learning - opetusmallin ja opiskelijan oman osaamisen arvioinnin tueksi

Materiaalia löytyy yläkouluun sekä lukioon ja tekijöitä on nykyisin 11. 

Testikysymyksistä materiaali on laajentunut teoriasisältöihin, joita tukemaan on tuotettu esimerkiksi erilaisia simulaatioita.

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

1836 videota

O365

Google

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Google docs

Ryhmän muistiinpanot

Sähköinen oppikirja

FY1 lv. 2017 - 2018

Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

2014 - 2016, yht. 8 jaksoa, n = 283

MAY1 2017-2018

Ennen lukiota vihasin matikkaa, mutta lukioon tullessani siitä tuli ainakin tähän mennessä yksi lempiaineista, sillä opiskelu oli rentoa ja opiskella sai omaan tahtiinsa, eikä tosiaan tarvinnut stressata koko aikaa ettei pysy perässä. Helpompia juttuja pystyi tehdä kotona ja vaikeampia koulussa. Ainoa risu ehkä oli se, että vaikka ryhmätyö oli mukavaa, välillä minulta ainakin kysyttiin koko ajan apua enkä päässyt itse etenemään tehtävissä.

Omaan tahtiin opiskelu ei välttämättä toimi hyvin koko luokan kanssa. Se on ehkä paras tapa opiskella niille oppilaille, jotka ovat hyviä matematiikassa. Kuitenkin tämä tapa opiskella ei toimi niin hyvin oppilaiden kanssa, jotka ovat huonompia matematiikassa. Tämän takia opettajan kaikille määrämä opiskelutahti ja opettajajohtoinen opiskelu toimisivat paremmin koko luokan opiskelua miettien.

Kurssipalautteita

"Olisi kiva jos olisi joku malli aikataulu. Jos haluaa laskea kaikki tehtävät ni kannattaa laskea kotona tähän tehtävään asti tyylisesti."

"Tämä opetustyyli olisi mahtava jos asia jota opetellaan olisi helppo ja sen ymmärtäisi täysin."

Kurssipalautteita

"Tällä kurssilla ollut opetustapa oli mielestäni hyvä, mutta siihen voisi lisätä enemmän opettajajohtoista opetusta ja ehkä joku ryhmän yhteinen rytmi olisi hyvä olla, mutta että kuitenkin saisi tehdä aikalailla omaan tahtiin."

"Mä itse opin parhaita muistiinpanoja kirjottamalla niin musta ois kiva jos voitais edes jotain muistiinpanoja ottaa uusista jutuista"

Kurssipalautteita

"Motivaationa oppimiseen on se, että itse oppisi jotain, eikä se että saisi opettajan tyytyväiseksi tämän vetämän tunnin aikana."

"Kurssi on ollut mukava ja täytyy sanoa, että olen kiitollinen siitä, että sain apua aina kuin tarvitsin ja kuten kenties muut opettajat, jäljessä oleville ja "laiskottelijoille" ei huudettu tai oltu vihaisia, ja se tekee mielestäni etenkin luokan ilmapiiristä innostavamman, kuin vastaavanlaisessa tilanteessa. :)"

"Tunnit ovat rentoja ja niille on aina kiva tulla. En olisi koskaan uskonut, että viihdyn matikan tunneilla."

Kysymyksiä? Ajatuksia?