Universell utforming

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

En nettside er ikke nødvendigvis universelt utformet, selv om den er i tråd med nevnte krav og retningslinjer

  • Brukertest med funksjonshemmede
  • Manuell evaluering og automatisk testing
  • Testing med simulert funksjonshemming
  1. Brukertest med funksjonshemmede
  2. Testing med simulert funksjonshemming
  3. Manuell evaluering og automatisk testing

En kan ikke teste alle WCAG-kriterier automatisk. Faktisk er det særdeles få av de en kan teste automatisk, uten å i tillegg evaluere de manuelt. Jeg mener at det i beste fall kun er fire av de 35 kriteriene, som gjelder i henhold til norsk lov, som fullt ut kan testes automatisk: