Índex

1. La ciutat de Barcelona: perfil

.població i superfície

.economia divers ificada

.mercat de treball i nivell de formació

.ciutat oberta al món

.referent turístic i ciutat de fires i congressos

.posicionament internacional

.referent de qualitat de vida

2. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Barcelona

1. La ciutat de Barcelona: perfil

.marc competencial

.serveis municipals

.govern municipal i estructura executiva

.recursos humans

.organització territorial

3. Situació econòmica-financera de l'Ajuntament de Barcelona

1. La ciutat de Barcelona: perfil

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE

Una de les principals árees metropolitanes d'Europa

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE 1/4

21%

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓ CATALANA

Presentació Barcelona 2020

Barcelona és una de les ciutats més denses d'Europa

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Mapa Europa

Mapa Cat

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE 2/4

Nucli central

Presentació Barcelona 2020

Població i ocupació: Barcelona està entre les 10 primeres aglomeracions urbanes europees

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Regió Metropolitana de Barcelona

Mapa Cat

Barcelona

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE 3/4

21%

POBLACIÓ ESTRANGERA

Presentació Barcelona 2020

La població

a Barcelona és molt variada ja que hi conviuen

150 nacionalitats"

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE 4/4

Presentació Barcelona 2020

Índex d'envelliment
2000 = 176,0%
2020 = 161,0%

 

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

15%

"Els fluxos migratoris de principis de segle fan un rejoveniment de la població"

ECONOMIA DIVERSIFICADA

Motor econòmic, Ciutat de serveis

Colpejada per la pandèmia i les mesures per frenar-la

ECONOMIA DIVERSIFICADA 1/6

Presentació Barcelona 2020

"El PIB és un 47% superior a la mitjana de Catalunya i la renda per càpita un 22% més elevat"

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Barcelona

31% PIB Catalunya

33% treballadors

AFEGIR ALGO

ECONOMIA DIVERSIFICADA 2/6

Presentació Barcelona 2020

Barcelona, ciutat de serveis

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"El pes de la indústria ha disminuït molt"

2000 = 15%

2020= 6,7%

ECONOMIA DIVERSIFICADA 3/6

Presentació Barcelona 2020

"Els serveis de valor afegit han anat guanyant pes i representen quasi la meitat d'ocupació"

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

ECONOMIA DIVERSIFICADA 4/6

Presentació Barcelona 2020

"El teixit empresarial de la ciutat és de petita i mitjana empresa" 

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"Un 95% de les empreses tenen menys de 10 treballadors"

Estructura molt semblant a la del conjunt de Catalunya

ECONOMIA DIVERSIFICADA 5/6

Presentació Barcelona 2020

Activitats professionals, científiques i tècniques (19,4%)

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Empreses més comunes

Activitats de comerç i reparaciones (16,5%)

ECONOMIA DIVERSIFICADA 6/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"La crisi sanitària i econòmica ha impactat en el món empresarial"

"Ha caigut un -19% el nombre de societats mercantils constituïdes al 2020"

Valor més baix dels darrers 10 anys

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ

Cost laboral competitiu i nivell de formació amb projecció internacional

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ 1/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"Barcelona manté unes taxes d'activitat i ocupació superiors a la mitjana catalana i espanyola"

Disminueixen els treballardos afiliats a la seguretat social al 2020

Es trenca una tendència positiva des de 2013

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ 2/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"L'atur augmenta després de 7 anys de descens"

Finals 2020 = 93.842 persones aturades
+36% que finals 2019

Taxa d'atur = 12,6%
 

"Els contractes laborals disminueixen un 45% i es manté l'elevat pes de la contractació temporal"

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ 3/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"Barcelona és una ciutat competitiva en el context internacional, en termes de salaris i costos laborals"

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ 4/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Capital humà qualificat 

Barcelona

oferta univeristària

escoles de negocis i màsters d'excel·lència reconeguts internacionalment

CIUTAT OBERTA AL MÓN

Primera província exportadora

Que viu les conseqüències de les restriccions de la mobilitat internacional

CIUTAT OBERTA AL MÓN 1/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"Les exportacions cauen en el 2020 (-11,2%) després d'una dècada a l'alça"

"Tot i així, Barcelona representa una cinquena part de les exportacions espanyoles (19,4%)"

Sector químic, Automoció i béns d'equip = 63% de les vendes a l'exterior

"El 58% s'exporta a la UE-27
El 41% de les vendes es concentra a França, Alemanya, Itàlia i Portugal. Regne Unit és el 5è destí"

CIUTAT OBERTA AL MÓN 2/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"12,8 milions de passatgers van passar per l'aeroport de Barcelona el 2020. Molt lluny del màxim històric de 2019"

 

"Els creuers van quedar no operatius a meitat de març de 2020 i el nombre de passatgers ha estat per sota els 200.000"

REFERENT TURÍSTIC I CIUTAT DE FIRES I CONGRESSOS

Atracció de turistes i visitants per motiu de negocis
Que s'ha vist interrompuda per la crisi sanitària

REFERENT TURÍSTIC I CIUTAT DE FIRES I CONGRESSOS 1/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

"Barcelona és una de les principals destinacions de turisme urbà a Europa i un focus d'atenció per motiu d'oci i negocis"

"Les restriccions de mobilitat han reduït a 1,8 milions de visitants (2020), amb un -81% de visites internacionals"

REFERENT TURÍSTIC I CIUTAT DE FIRES I CONGRESSOS 2/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Barcelona era la quarta ciutat del món en celebració de reunions internacionals fins el 2019

El 73% tenien caràcter internacional

POSICIONAMENT INTERNACIONAL

Cada cop més present en rànkings internacionals

POSICIONAMENT INTERNACIONAL 1/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

POSICIONAMENT INTERNACIONAL 2/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

BARCELONA AL MÓN

 • TOP10 ciutats més atractives per a talent digital
 • TOP25 amb millor competitivitat global
 • 8a entre 25 ciutats europees tecnològiques
 • 4a més innovadora d'Europa i 21a del món
 • 43a de 231 ciutats del món amb millor qualitat de vida
 • 14a com a Hub tecnològic d'Europa en relació amb el fons Venture Capital
 • 16a d'Europa en captació d'inversió en start-up tecnològica i 5a en xifra d'operacions
 • 49a entre 109 ciutats Smart Cities

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA

I compromesa amb el medi ambient

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 1/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Barcelona és sinònim de qualitat de vida. Però per què?

 • 39,5% de residus recollits selectivament
 • 4,8km de platges
 • 6,8m2 de verd urbà per habitant en trama urbana
 • 17,3m2 de verd urbà per habitant considerant Collserola (1.680 ha a Barcelona)
 • 82 parcs i jardins públics
 • 235.000 arbres en zona urbana
 • 39 mercats municipals alimentaris i 4 grans mercats no alimentaris
 • 220.441 beneficiaris de la targeta rosa
 • 40 centres de serveis socials (88.375 persones ateses)
 • 92.197 amb servei de teleassistència

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 2/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 3/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 4/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 5/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

La satisfacció de viure-hi ha caigut força durant el 2020

La pandemia i les restriccions han provocat pessimisme i malestar

 2019: 7,9

 2020: 7,3

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA 6/6

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Serveis municipals més valorats

2. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Barcelona

MARC COMPETENCIAL

MARC COMPETENCIAL 1/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

MARC COMPETENCIAL 2/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

SERVEIS MUNICIPALS

SERVEIS MUNICIPALS (OBLIGATORIS) 1/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

SERVEIS MUNICIPALS (TOTALS) 2/2

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA 1/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA 2/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA 3/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA 4/4

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

RECURSOS HUMANS

RECURSOS HUMANS

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

El 49% són dones

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

3. Situació econòmica-financera de l'Ajuntament de Barcelona

Liquidació de pressupost 2020

OBJECTIUS ECONÒMIC-FINANCERS 2012-2020

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

ESTALVI BRUT

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

Objectiu Estalvi Brut > 15%

Ingressos corrents

EVOLUCIÓ CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

PAGAMENT A PROVEÏDORS

Presentació Barcelona 2020

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades

LAURA Prova Presentació Dades BCN

By Storydata

LAURA Prova Presentació Dades BCN

 • 102
Loading comments...

More from Storydata