ul. Grabiszyńska 241 B

53-234, Wrocław

Jesteśmy wrocławską spółką notowaną na rynku głównym GPW. Stworzyliśmy największy w Polsce system księgowości internetowej ifirma.pl. Od 2001 roku w jego rozwój zaangażowani są ludzie z branży księgowej, IT, HR i marketingu.

O firmie

Serwis działa w oparciu o model abonamentowy.

Obecnie firmą kieruje Zarząd w składzie:

Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu,
Agnieszka KozłowskaWiceprezes Zarządu, odpowiada za wewnętrzną organizację spółki.

ifirma.pl

Pozwala prowadzić księgowość mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Oferuje 3 główne produkty: program do księgowości, biuro rachunkowe, program do wystawiania faktur i rachunków. Korzysta z niej ok. 20 000 użytkowników.  

Czym się zajmujemy?

ifirma.pl to również darmowy system CRM oraz program magazynowy. Platforma jest zintegrowana z najpopularniejszymi e-sklepami (Magento, PrestaShop, osCommerce, Open Cart), Allegro oraz urządzeniami fiskalnymi.

Sektor MSP w Polsce

Liczba przedsiębiorstw w Polsce na podstawie raportu GUS „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 2015 r."

Jak sobie radzimy?

Spółka w 2017 roku odnotowała rekordowy zysk netto w wysokości 1 721 tys. zł. Na wynik,
przede wszystkim, miał wpływ stabilny rozwój serwisu internetowego ifirma.pl (w szczególności
usług Biura Rachunkowego ifirma.pl) generującego prawie 85% zysku brutto ze sprzedaży.

 

Przychody serwisu wzrosły o 24% i stanowią ponad 78% całkowitych przychodów Spółki. Prowadzona przez nas polityka stabilnego rozwoju pozwala zwiększać przychód z roku na rok.
W 2016 r. wzrósł on o 18.65%.

Wyniki (w porównaniu z rokiem 2016) przygotowane przez Zarząd, opublikowane w raporcie rocznym SA-R 2017 z 23 marca 2018 r.

Wyniki za rok 2017

Pozycja   2016 2017
Przychody (netto) 12 722 15 201
Koszt sprzedanych produktów 8 007 9 883
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 715 5 318
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 2 735 3 152
Zysk na działalności operacyjnej 1 960 2 078
Zysk brutto 2 050 2 146
Zysk netto 1 645 1 721

W tysiącach złotych.

Porównanie wyników za lata 2016/2017

Porównanie wyników za I kwartał 2016/2017/2018 przygotowane przez Zarząd,

opublikowane w raporcie kwartalnym SA-Q 1/2017 oraz SA-Q 1/2018.

Wyniki kwartalne

Pozycja  I kw. 2016 I kw. 2017 I kw. 2018
Przychody 3 000 3 393 4 053
Koszt sprzedanych produktów 1 869 2 113 2 884
Zysk brutto ze sprzedaży 1 132 1 280 1 170
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 721 746 919
Zysk na działalności operacyjnej 411 529 240
Zysk brutto 430 527 266
Zysk netto 331 437 216

W tysiącach złotych.

Wyniki za ostatnie 5 lat

W tysiącach złotych.

Pozycja 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody (netto) 8 355 9 739 10 614 12 722 15 201
Zysk (netto) 687 862 302 1 645 1 721
EBITDA 955 1 184 913 2 415 2 498
Aktywa 6 106 6 879 7 101 8 635 10 171
Kapitał własny 4 928 5 354 5 628 6 621 7 509
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,135 0,047 0,275 0,27
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,770 0,837 0,888 1,035 1,17

Przychody

Zysk (netto) i EBITDA

Aktywa i kapitał własny

Zysk na akcje (zł)

Wartość księgowa na akcję (zł)

Dywidendy

Dywidenda (zysk/rok obrotowy) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dzień dywidendy 18.05.2012 20.05.2013 02.04.2014 05.05.2015 16.05.2016 15.05.2017 30.05.2018
Dzień wypłaty dywidendy 01.06.2012 03.06.2013 16.06.2014 19.05.2015 01.06.2016 01.06.2017 13.06.2018
Wysokość dywidendy na jedną akcję 0,07 0,04 ​0,07 0,08 0,03 0,06 0,03
Ilość akcji objętych dywidendą 6 160 900 6 160 900 6 235 900 6 310 900 6 400 000 6 400 000 6 400 000
Łączna kwota wypłaconej dywidendy 431 263,00 246 436,00 436 513,00 504 872,00 192 000,00 512 000,00 832 000,00
Zysk netto 688 803,69 414 070,44 686 581,19 862 578,50 301 614,80 1 645 250,19 1 721 000,00
% udziału wypłaconej dywidendy w zysku netto 62,61% 59,52% 63,58% 58,53% 63,66% 31,12% 48,00%

Od 2017 r. Spółka wypłaca dywidendy kwartalnie (zaliczki + dywidenda). 

Polityka dywidendowa

Najważniejsze ustalenia:

 

1. Walne Zgromadzenie zarekomendowało przeznaczanie 30% - 50% zysków spółki na wypłaty dla akcjonariuszy.  

2. Walne Zgromadzenie zarekomendowało dokonywanie wypłat kwartalnie, w formie zaliczek
i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach.

 

Uzasadnienie:

Spółka regularnie dokonuje wypłaty dywidendy, począwszy od roku obrotowego 2011. Mimo tego, nie posiadała dotychczas sformalizowanej Polityki Dywidendowej (PD). Wychodząc naprzeciw sugestiom akcjonariuszy, Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie PD.

Wycena

Spółki wybrane do porównania to: LiveChat, IMS oraz fachowcy.pl. Porównaliśmy cenę rynkową z wartością księgową spółek oraz cenę do akcji.

Kapitalizacja Wartość księgowa Cena akcji Zysk na akcję P/BV P/E
IFIRMA 19,3 mln 7,41 mln 3,02 0,234 2,61 12,93
LiveChat 1,03 mld 43,8 mln 40,10 1,848 21,70 23,59
IMS 121 mln 20,7 mln 3,60 0,235 5,82 15,35
fachowcy.pl 1,41 mln - 11,1 mln 0,01 - 0, 070 - 0,127 - 1,14
WIG informatyka 8,81 mld 8,72 mld 1 950,87 1,56 20,93

Kurs akcji z 23.05.2018 r. zgodny ze stooq.pl.

Kurs akcji za ostatnie 5 lat

Struktura akcjonariatu Spółki

Udział w kapitale

Struktura akcjonariatu Spółki

Udział w WZA

Plany

Naszą przyszłość wiążemy z dalszym rozwojem usług księgowości internetowej. Duży nacisk położymy na zwiększenie zysków pochodzących z działalności Biura Rachunkowego ifirma.pl.


Wzrost sektora MSP daje nam możliwość uzyskania nowych klientów - co jest naszym oczywistym celem. Pomogą nam w tym działania marketingowe (również długoterminowe), które systematycznie prowadzimy.ifirma.pl nie jest projektem zamkniętym. Wciąż się rozwija, a my razem z nią.

Nasze certyfikaty

Po pracy