Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

K

G

B

s

u

l

a

i

k

y

t

i

u

ž

s

i

e

n

g

i

o

ž

v

a

l

parodos peržiūrai spauskite mygtuką į dešinę

y

b

i

r

j

ų

į

r

a

n

g

a

ų

a

g

e

n

t

a

i

Šaltasis karas tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų demokratinių valstybių aktyviai reiškėsi ne tik politikos srityje, ginklavimosi varžybose, bet ir visuomenei nematomoje specialiųjų tarnybų tarpusavio kovoje. Visų konfrontuojančių pusių žvalgybos aktyviai stengėsi išaiškinti varžovų paslaptis ir kartu apsaugoti savąsias. Daug išorės priešų visuomet turėjusiai Sovietų Sąjungai reikėjo patikimos ir efektyvios specialiosios tarnybos, galinčios užtikrinti komunistinio režimo saugumą ir deramai konkuruoti tarptautinėje arenoje. Tokia tarnyba tapo 1954 m. įkurtas Valstybės saugumo komitetas – KGB, savo veiklą perėmęs iš ne kartą reformuotų pirmtakų – VČK, NKGB, MGB.

Represijomis ir bauginimais padėjęs sovietų valdžiai kontroliuoti visuomenę, KGB aktyviai veikė ir vykdydamas žvalgybinę veiklą užsienyje bei kontržvalgybinę veiklą šalies viduje. KGB tapo viena galingiausių ir žinomiausių specialiųjų tarnybų pasaulyje, lygiaverčiai besivaržanti su žymiausiomis specialiosiomis tarnybomis.

SSRS saugumo struktūrų įkūrėjas ir pirmasis vadovas Feliksas Dzeržinskis

Žvalgyba užsienio valstybėse, tiek priešiškose, tiek ir draugiškose, užsiėmė SSRS KGB Pirmoji vyriausioji valdyba – PGU. Ją sudarė daug įvairių padalinių, kurie rūpinosi žvalgybinių operacijų planavimu, techninėmis priemonėmis, agentų darbu, dokumentais, radijo ryšiu, šifravimu, gautų duomenų analize. Atskiri skyriai buvo atsakingi už žvalgybos veiklą tam tikrose užsienio valstybėse ar regionuose, pvz.: 1-asis skyrius – JAV, Kanadoje; 2-asis – Pietų Amerikoje; 3-iasis – Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir t. t. Patys agentai užsienyje galėjo veikti su oficialia priedanga – kaip SSRS pasiuntinybių, konsulatų, tarptautinių organizacijų atstovybių darbuotojai, arba nelegaliai – užsislaptinus, neturint jokių oficialių sąsajų su SSRS, neretai gyvenant ir dirbant su pramanyta tapatybe, suklastotais dokumentais.

Pagrindiniai uždaviniai, vykdant užsienio žvalgybą, buvo:

 

1. stebėti politinę situaciją valstybėse, aiškintis politikų planus SSRS atžvilgiu, analizuoti kylančias grėsmes, ypač galinčias privesti prie karo;

2. vykdyti karinį, mokslinį-techninį, ekonominį šnipinėjimą, stengiantis nepraleisti svarbių atradimų, galinčių nulemti reikšmingą karinę persvarą;

3. ieškoti varžovo „silpnų vietų“, esant galimybei ir naudai – jam kenkti;

4. ardyti prieš SSRS ir socialistinio bloko valstybes nukreiptus įvairius sąmokslus, provokacijas;

5. kompromituoti, dezorganizuoti, užkardyti įvairių antisovietinių organizacijų ar pavienių asmenų (pvz.: išeivių organizacijų, disidentų) „kenkėjišką“ veiklą;

6. remti komunistinius ir sovietams palankius judėjimus tiek valstybėse varžovėse, tiek trečiosiose šalyse;

7. stengtis identifikuoti žvalgybai SSRS teritorijoje rengiamus potencialius agentus, ruošiamas operacijas;

8. rengti priešininką klaidinančias dezinformacijos akcijas, klaidinti klausimais, susijusiais su SSRS valstybės politika, karine ir ekonomine padėtimi, moksliniais ir techniniais pasiekimais. Pastarajai veiklai 1947 m. buvo įkurta dezinformacijos tarnyba, o 1959 m. atskiras dezinformacijos „D“ skyrius (vėliau pervadintas į „A“ skyrių, vėliau tarnybą).

Vieni žymiausių sovietų saugumo agentų. Iš kairės: Ašotas Akopianas, Konanas Molodyj, Rudolfas Abelis

 Ašotas Akopianas gimė 1914 m. Nuo 1946 m. vykdė agentūrinį darbą Rumunijoje, nuo 1949 m. dirbo Italijoje, šnipinėjo Vidaus ir Užsienio reikalų ministerijų veiklą. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje grįžo į SSRS. Mirė Maskvoje 1981 m.  

Kononas Molodyj gimė 1922 m. Nuo 1955 m., prisidengęs Gordono Lonsdeilo slapyvardžiu, vykdė agentūrinę veiklą Didžiojoje Britanijoje, šnipinėjo karines, branduolines technologijas. Buvo sėkmingas verslininkas, bendravo su britų aukštuomene. 1961 m. buvo susektas ir suimtas, po trejų metų kalinimo iškeistas į Sovietų Sąjungoje suimtą britų šnipą. Mirė Maskvoje 1970 m.

Rudolfas Abelis (tikrasis vardas Viljamas Fišeris) gimė 1903 m. 1948 m., prisidengus JAV lietuvio Endriaus Kajočio (mirusio Lietuvoje 1948 m.) pasu, buvo išsiųstas į JAV, šnipinėjo branduolines technologijas. 1957 m. buvo suimtas, nuteistas 32 metams kalėjimo. 1962 m. buvo iškeistas į sovietų numušto JAV žvalgybos lėktuvo „U-2“ pilotą Frencisą Pauersą. Grįžęs į Sovietų Sąjungą rengė jaunuosius sovietų žvalgus darbui užsienyje. Mirė Maskvoje 1971 m.

KGB išleista mokomoji literatūra apie JAV, Didžiosios Britanijos ir Vakarų Vokietijos žvalgybas

Antra, ne ką mažiau svarbi sovietų saugumo užduotis, buvo kova su užsienio žvalgybų veikla Sovietų Sąjungos viduje. Už kontržvalgybą buvo atsakinga KGB Antroji vyriausioji valdyba. Ji, kaip ir kiti KGB skyriai, taip pat buvo suskirstyta į daug įvairių padalinių, kurių struktūra ir pavadinimai bėgant laikui ir kintant prioritetams šiek tiek keitėsi, bet pagrindiniai uždaviniai liko tie patys. Kaip ir Pirmojoje žvalgybos valdyboje, Antrojoje dalis skyrių buvo pasiskirstę atskiras užsienio valstybes ir regionus, atsakė už šių valstybių žvalgybų veiklos neutralizavimą šalies viduje. Daugiausia dėmesio buvo skiriama grėsmingiausioms varžovėms – JAV, Didžiajai Britanijai, Vakarų Vokietijai, Kinijai.

Atskiri skyriai sekė į SSRS atvykusius užsieniečius – turistus, žurnalistus, studentus, įvairių sričių specialistus, sporto, kultūros renginių dalyvius. Į kiekvieną iš jų buvo žiūrima kaip į potencialų užsienio specialiosios tarnybos agentą. Užsieniečiams buvo skirti atskiri viešbučiai ir restoranai su paslėpta sekimo įranga ir KGB „parengtu“ personalu, lankytis galima buvo tik leistinose teritorijose. KGB agentai stebėjo, ką užsieniečiai filmuoja ir fotografuoja, kokie objektai juos domina, su kuo iš vietos gyventojų jie bendrauja. Buvo tikrinama, ar jie neatvežė ir neplatina draudžiamos literatūros.

Nuolatos buvo stebimos „kapitalistinių“ valstybių ambasados ir jų darbuotojai. Diplomatinis imunitetas buvo labai palanki priemonė žvalgybinei veiklai pridengti, dėl to ambasados dažnai tapdavo pagrindiniais žvalgybos centrais. Buvo tikrinami savi piliečiai, užmezgę ar bandantys užmegzti ryšius su užsieniečiais. Aktyviai ieškomi asmenys, norintys pabėgti į užsienį ir tokiu būdu „išduoti Tėvynę“, už tai buvo baudžiama pačia griežčiausia bausme. Buvo ieškoma Sovietų Sąjungą nelegaliai pasiekiančios antisovietinės spaudos (saugumo pareigūnai tai vadino kova su priešo „ideologine diversija“), tiriami jos patekimo kanalai, gaudomi platinimu užsiimantys asmenys. Taip pat buvo klausomasi užsienio radijo stočių, laidų turinys stenografuojamas, verčiamas į rusų kalbą, analizuojamas. Nemažai dėmesio ir pastangų buvo skiriama apsaugoti pramonės įmonėms, mokslo institucijoms ir transporto sritims, kurios buvo susijusios su SSRS gynybos pramone arba galėjo būti svarbios kilus kariniam konfliktui. Su kariuomene ir karine pramone susiję objektai buvo slepiami, maskuojama jų tikroji paskirtis, gaminama produkcija.

SSRS teritorijai transliuojamų užsienio radijo stočių laidų KGB suvestinės išrašas. Apžvelgiamos „Amerikos balso“ transliuojamos laidos

KGB išleistas vadovas, kaip vykdyti į užsienį vykstančių sovietinių turistų kontrolę

KGB vykdė griežtą į užsienį vykstančių sovietinių turistų atranką ir kontrolę. Buvo baiminamasi, kad jie nebūtų užverbuoti užsienio žvalgybų, nepasiprašytų politinio prieglobsčio ar „neapsikrėstų“ žalingais kapitalistinio gyvenimo įpročiais. Atskiras Antrosios valdybos skyrius tyrė kontrabandą ir nelegalias valiutines operacijas. Sovietų Sąjungoje piliečiams buvo draudžiama laikyti ar prekiauti užsienio valiuta, už nusižengimus grėsė kalėjimas. Nuolatinis daugelio vietinės gamybos prekių deficitas ir neretai prasta jų kokybė užsienio prekes darė labai paklausiomis ir patraukliomis. Gavę galimybę išvykti į užsienį, Sovietų Sąjungos gyventojai stengdavosi parsigabenti kuo didesnį jų kiekį. Neretai tais pačiais kanalais, kaip ir prekės, buvo gabenama antisovietinė spauda, kiti draudžiami dalykai, o tuo galėjo pasinaudoti užsienio žvalgybos.

Visą „Šaltojo karo“ laikotarpį tarp Sovietų Sąjungos ir užsienio valstybių žvalgybų vykusi kova ir vienai, ir kitai pusei atnešdavo savų pergalių ir pralaimėjimų. Abejose pusėse agentai sėkmingai ir nesėkmingai vykdė operacijas, kartais būdavo pagaunami. Sugautus agentus šalys teisdavo, kalindavo, jiems grėsdavo ir mirties bausmė. Pagautais agentais buvo keičiamasi. Nepaisant KGB dedamų didžiulių pastangų, kai kuriems SSRS piliečiams pavykdavo pabėgti iš šalies. Vieni sugebėdavo pasiprašyti politinio prieglobsčio kelionių į užsienį metu, kiti smarkiai rizikuodavo nelegaliai kirstami akylai saugomą SSRS sieną. Antisovietinė spauda, kontrabandinės prekės vienais ar kitais būdais prasiskverbdavo į Sovietų Sąjungą pro „geležinę uždangą“.

 

Apie savo pasiektas pergales žvalgybos nevengdavo pasigirti. Parodos žiūrovams siūloma susipažinti su KGB propagandiniams ir mokomiesiems tikslams parengtu fotografijų ciklu apie sugautus užsienio žvalgybų agentus, iš jų atimtą įrangą ir ginklus, sulaikytą kontrabandą.

KGB sulaikyti užsienio žvalgybų agentai

KGB sulaikyti užsienio žvalgybų agentai

„Amerikiečių ir anglų žvalgai, dirbę SSRS kaip diplomatai. Jie buvo demaskuoti vykstant šnipų Vinno ir Penkovskio teismo procesui“

„Amerikiečių žvalgas-diplomatas Smitas ir jo įranga. Smitas buvo demaskuotas jam bandant nufotografuoti karinį objektą“

„Amerikiečių šnipas R. Moroz nepateisino savo šeimininkų vilčių. Atėjo atgailaudamas ir duoda parodymus“

„Amerikiečių agentas Agafonovas. Išaiškintas ir sugautas greitai po to, kai buvo atsiųstas į SSRS teritoriją“

„Japonų turistas-žvalgas Utikava ir jo įranga“

„Anglų komersantas Vinnas, demaskuotas vykdant šnipinėjimą prieš SSRS (Vinnas taria paskutinį žodį teismo procese)“

„Vokietis Mentsas Verneris, demaskuotas kaip amerikiečių žvalgybos agentas. Savo šeimininkų nurodymu jis bandė surinkti duomenis apie Sovietų armijos dalinius, dislokuotus Potsdame“

„Reidono ir de Jacherio „turistinės“ kelionės maršrutas. Olandų
turistai-šnipai Everetas Bertoldas Reidonas ir Lou de Jacheris, keliaudami po Ukrainos SSR, naudojosi kiekviena proga surinkti žvalgybinę informaciją. Jie fotografavo karinius objektus, bendraudami su sovietų piliečiais, bandė išgauti valstybines paslaptis“

„Važiuojančių karinių automobilių kolonos fotografija, padaryta šnipo-turisto de Jacherio“

„Turisto-šnipo Makkineno žvalgybos maršrutas“

„Fotografijoje – šnipai Zontagas ir Naumanas duoda parodymus teisme“

„Turistas iš Vokietijos Federacinės Respublikos Šafchauzeris. Atsiųstas į SSRS užsienio organizacijos NTS su antisovietine spauda. Fotografijoje Šafchauzeris teisme“

NTS (НТС) – Rusijos solidaristų Liaudies darbo sąjunga, Rusijos išeivijos organizacija, veikusi užsienyje. Pagrindinis tikslas – komunistų valdžios nuvertimas

Antisovietinė spauda buvo paslėpta cigaretėse

„Amerikiečių žvalgybos lėktuvas „U-2“. Vienas iš tokių lėktuvų, pilotuojamas Pauerso, 1960 m. įsiveržė į Sovietų Sąjungos teritoriją, bet buvo numuštas sovietų raketų Sverdlovsko rajone“

„Lakūnas Pauersas šalia lėktuvo „U-2“ nuolaužų“

KGB konfiskuota šnipinėjimo įranga

KGB konfiskuota šnipinėjimo įranga

„Amerikiečių strateginis žvalgas „RC-135“. Paskirtis foto ir radiotechninė žvalgyba“

„Fotoaparatas su teleobjektyvu, kuriuo galima fotografuoti iki 10 km atstumu (paimtas iš amerikiečių agento)“

„Įvairių sistemų fotoaparatų rinkinys, atimtas iš priešų agentų“

„Fotoaparatai, juostos ir jų naudojimosi instrukcijos, atimti iš priešų agentų“

„Miniatiūriniai amerikiečių ir vokiečių gamybos fotoaparatai (viršuje parodyti fotoaparatai, užmaskuoti kaip degtukų dėžutės)“

„Fotoaparatas „Minox“, dažnai naudojamas šnipų, slaptiems objektams fotografuoti“

„Miniatiūrinis fotoaparatas „Mikroma“, įmontuotas į dviračio žibintą“

„Šnipės Kiške fotoaparatas“

„Keturių blokų portatyvinė amerikiečių gamybos radijo stotis su šifravimo ir duomenų įrašymo prietaisais“

„Magnetofonas, kurį amerikiečių žvalgas-diplomatas Smitas naudojo įrašinėdamas pokalbius su sovietų piliečiais“

„Kanistras, pritaikytas radijo stoties slėpimui“

„Ant kūno segamas diržas, skirtas šnipinėjimo duomenims saugoti. Tokiais diržais paprastai aprūpinami žvalgai-diplomatai“

„Slėptuvės buitiniuose daiktuose (pypkė, peilis, muilas, siūlų ritė, teptukas, skutimosi peilis)“

„Amerikiečių agento buitiniai daiktai. Spiningo ritėje jis saugojo bloknotą su šifrais ir šnipo užrašais, suomiško peilio rankenoje – instrukciją, skutimosi teptuke – slaptaraščiui naudotas tabletes“

„Slėptuvė, įrengta statulėlės stove“

Viduje paslėptas miniatiūrinis fotoaparatas „Minox“

„Buitiniai daiktai, naudoti priešų agentų šnipinėjimo duomenims saugoti“

„Amerikiečių šnipės slėptuvė, įrengta moteriškos rankinės spynoje“

„Suomiškas peilis, siūlų ritė ir moneta, specialiai pritaikyti šnipinėjimo duomenims saugoti (paimti iš NTS agento)“

„Konteineris porėtos gumos pavidalu, kuriame agentui buvo siunčiamos radijo lempos“

„Knyga, kurios vienas lapas buvo slaptaraščio kopijavimo popierius, ir nosinės su slaptaraščio preparatais. Sudrėkinęs nosinę spirite šnipas gaudavo tirpalą slaptaraščio tekstui rašyti“

„Dėžutės su grunto mėginiais, amerikiečių džiazo orkestro muzikanto Krau paimtais skirtinguose SSRS rajonuose. Aptiktos atliekant muitinės patikrą“

„Fiktyvių dokumentų gaminimo priemonės ir blankai“

KGB konfiskuoti agentų ginklai

KGB konfiskuoti agentų ginklai

„Prancūzų gamybos pistoletas-ruletė ir sulankstomas durklas“

„Wadie“ modelio pistoletas ir rašiklių bei automatinių pieštukų pavidalo ginklai su įvairiais cheminiais preparatais užtaisytais šoviniais“

„Pistoletas, pritvirtintas prie pirštinės viršutinės dalies. Tokiu ginklu imperialistų žvalgybos aprūpindavo savo agentus, nelegaliai kertančius sieną arba gavusius užduotį slapta patekti į saugomą objektą. Pistoletas suveikia trenkus strypeliu į pasieniečio ar ginkluoto apsaugininko krūtinę ar nugarą“

„Specialus aparatas „Panzerknacke“, skirtas teroro aktui įvykdyti“

 

„Panzerknacke“ – nedidelis vamzdis, odiniais dirželiais pritvirtintas prie dešinės rankos, paslepiamas rankovėje. Vamzdyje esantis reaktyvinis užtaisas iššaunamas sujungus paslėptus elektros baterijos laidus. Šovinys galėjo pramušti iki 30 mm storio plieninį šarvą. Buvo numatytas naudoti prieš šarvuotuose automobiliuose vykstančius asmenis

„Begarsiai automatai ir pistoletai“

„Iš sulaikytų šnipų atimti ginklai“

Iš sulaikytų šnipų atimti ginklai, pinigai, įvairios šnipinėjimo priemonės

Kontrabanda gabenta antisovietinė spauda

Kontrabanda gabenta antisovietinė spauda

„Konteineriai antisovietinėms skrajutėms slėpti“

„Siuvimo reikmenų piniginė ir kelioninis veidrodėlis, naudoti antisovietinėms skrajutėms slėpti“

„Tualetinis muilas su į vidų įdėtomis antisovietinio turinio skrajutėmis“

„NTS nurodymu agentas Brukas nelegaliai portfelyje ir albume iš Anglijos atvežė ir bandė išplatinti antisovietinę literatūrą“

„Skrajutės, pagamintos antisovietinės organizacijos NTS. Tam, kad patrauktų dėmesį, antroje kiekvienos skrajutės pusėje atspaustas piniginis ženklas“

Konfiskuota antisovietinė spauda

Sulaikyta kontrabanda

Sulaikyta kontrabanda

„Slėptuvė su brangenybėmis batuose“

„Tarp tinklinio kamuolio kameros ir viršutinio sluoksnio buvo sudėtos 68 poros kaproninių kojinių“

„Laikrodis, paslėptas moteriškos beretės kaspine“

„Šiame akordeone kontrabandininkas bandė išvežti į užsienį sovietinę valiutą“

„Valiuta, kurią kontrabandininkas bandė pervežti per sieną, paslėpęs dviračių detalėse“

„Kai kurie kontrabandos gabenimo atvejai būdai: ant kojos pirštų, ant kojos“

„Dėžutės su raudonais ikrais dugne aptiktos 9 ritės su platinos viela, kurių svoris 584,8 g“

„Konservų dėžutėse buvo paslėptos pobedito (metalokeraminis lydinys) plokštelės“

Konfiskuoti kontrabanda gabenti pinigai ir juvelyriniai dirbiniai

Parodoje panaudota medžiaga saugoma

Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje

 

 

Už pagalbą rengiant parodą dėkojame

Dr. Kristinai Burinskaitei

 

 

Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai

Viktoras Avgulis, Gerda Urbonienė, Aistė Tarabildienė, Aleksandras Nesvat

Made with Slides.com