WomenSurvival
Óscar García
Gonzalo Bonnín

Elevator pitchCanvas


Empathy map

Corba de valor

corba.png

pla finançament #1

Comptes pèrdues i guanys

PLA FINANÇAMENT #2

Balanç

PLA FINANÇAMENT #4

Previsió de tresoreria
    Any 1: 3.005,16€
      Cobraments: 169.347,88€
      Pagaments: 155.936,61€

    Any 2: 34339,07€
      Cobraments: 209.529,50€
      Pagaments: 159.801,28€

    Any 3: 98.475,73€
      Cobraments: 265.943,76€
      Pagaments: 175.610,43€

PLA FINANÇAMENT #5

Supervivència a curt termini
Liquiditat:
  El nostre fons de maniobra és positiu durant els tres anys. L’actiu corrent de la nostra empresa és major que el passiu corrent.
Ràtio → 2’1 (1r any) desprès augmenta.

PLA FINANÇAMENT #5

Supervivència a curt termini

          Tresoreria:

PLA FINANÇAMENT #5

Supervivència a curt termini

Rendibilitat financera

1 any → 75%
2 any → 69%
3 any → 59%


PLA FINANÇAMENT #6

Supervivència a llarg termini

Com ha anat l’activitat? És rendible?

PLA FINANÇAMENT #6

Supervivència a llarg termini
     … i és sostenible?
 >

PLA FINANÇAMENT #7

Publicitat:
Tipus 1 → 5 seccions / 4€ al dia
Tipus 2 → 2 seccions / 7€ al dia

Tipus d’events
Tornejos pàdel → 4 al mes / 20€ persona
Concerts i Sala Privat → 2 al mes / 12,50€ i 10€ per entrada

PLA FINANÇAMENT #7

Punt Mort

pm11.png

Pla finançament #8

Anàlisi d'eficiència
A1.pngA2.pngA3.png

PLA FINANÇAMENT #9

Ràtios


PLA FINANÇAMENT #9

Rendibilitat inversió i vendes 


PLA FINANÇAMENT #10

Ràtios conjunts
  Efecte palanquejament financer

Al ser més gran la rendibilitat econòmica que el cost financer si ens endeutessim això seria positiu per la rendibilitat financera.

pla finançament #10

PMM econòmic i financer


pla finançament #10

PAS

                                                                                                       18399,71

    Gràcies

          per la vostra atenció!