MapBox API

Sentrale abstraksjoner i Mabox-API'et

Map-objektet


const map = new mapboxgl.Map({
      container: 'map', // container ID
      style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v11', // style URL
      center: [-74.5, 40], // starting position [lng, lat]
      zoom: 9 // starting zoom
    });

Map-objektets API

Options, f.eks. container, zoom

 

Instance members, f.eks. getBounds(), zoomIn()

 

Events, f.eks. click(), move()

 

 

 

 

 

accessToken

Gir tilgang til MapBox-ressursene. Må alltid være med. Du får ditt eget accessToken når du registrerer deg hos MapBox.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Display a map on a webpage</title>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no">
  <link href="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.6.1/mapbox-gl.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.6.1/mapbox-gl.js"></script>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    
    #map {
      position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      width: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map"></div>
  <script>
    mapboxgl.accessToken = 'pk.xxxxx'; // Ditt eget access token
    const map = new mapboxgl.Map({
      container: 'map', // container ID
      style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v11', // style URL
      center: [-74.5, 40], // starting position [lng, lat]
      zoom: 9 // starting zoom
    });
  </script>

</body>

</html>

LngLatBounds

Brukes for å beskrive et geografisk rektangel (Bounding Box). Har en del "members", det vil si funksjoner for å hente ut enkelt-koordinater.

LngLat

Brukes for å lagre koordinater.

<script>
  mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1Ijoic3ZlcnJlc3QiLCJhIjoiY2l1Y2Vq' +
        'xxxxxxxxxxxxxxx6c3ZteGozMyJ9.ieY0kEubUisIWVVwjZiuBg';
        
  const map = new mapboxgl.Map({
      container: 'map', // container ID
      style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v11', // style URL
      center: [-74.5, 40], // starting position [lng, lat]
      zoom: 9 // starting zoom
    });


  map.on('load', function () {
    var bounds = map.getBounds();
    console.log(bounds);
    console.log(bounds.getWest());
    console.log(bounds.getSouth());
  });
</script>