Ευθύγραμμη

Ομαλά Μεταβαλλόμενη

Κίνηση

Μεγέθη

Θέση, μετατόπιση:

\vec{x}, \Delta\vec{x}
x,Δx\vec{x}, \Delta\vec{x}
\vec{\upsilon }=\frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}
υ=ΔxΔt\vec{\upsilon }=\frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}

Ταχύτητα:

Επιτάχυνση:

\vec{\alpha }=\frac{\Delta \vec{\upsilon}}{\Delta t}
α=ΔυΔt\vec{\alpha }=\frac{\Delta \vec{\upsilon}}{\Delta t}

Κίνηση

Επιταχυνόμενη

Επιβραδυνόμενη

Εξισώσεις Κίνησης

Μετατόπιση - χρόνος

\Delta x = \upsilon _{\alpha \rho \chi} \cdot \Delta t \pm{\frac{1}{2}\alpha \cdot \Delta t^2}
Δx=υαρχΔt±12αΔt2\Delta x = \upsilon _{\alpha \rho \chi} \cdot \Delta t \pm{\frac{1}{2}\alpha \cdot \Delta t^2}
\upsilon =\upsilon _{\alpha \varrho \chi}\pm \alpha \cdot \Delta t
υ=υαϱχ±αΔt\upsilon =\upsilon _{\alpha \varrho \chi}\pm \alpha \cdot \Delta t

Ταχύτητα - χρόνος

Επιτάχυνση

\alpha = \sigma \tau \alpha \theta \varepsilon \rho \eta
α=σταθερη\alpha = \sigma \tau \alpha \theta \varepsilon \rho \eta

Εφαρμογή

Ένα αυτοκίνητο κινείται με αρχικά με ταχύτητα μέτρου υαρχ = 20m/s σε ευθεία τροχιά. Την χρoνική στιγμή t = 0 αποκτάει επιβράδυνση μέτρου α =  4m/s.

  • Γράψτε τις εξισώσεις μετατόπισης - χρόνου και ταχύτητας - χρόνου για την κίνηση του
  • Υπολόγισε την ταχύτητα και την μετατόπισή του την χρονική στιγμή t = 2s
  • Σε πόσο χρόνο η ταχύτητα του θα έχει γίνει υ = 2m/s
  • Σε πόσο χρόνο η ταχύτητα του θα έχει σταματήσει;
  • Πόση απόσταση χρειάζεται για να σταματήσει;
  • Αν ένα εμπόδιο βρίσκεται σε απόσταση d= 55m, θα συγκρουστεί;
  • Να φτιάξετε το διάγραμμα της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με τον χρόνο. 
  • Υπολογίστε το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα των χρόνων; Τι εκφράζει αυτό το εμβαδόν;

Επιταχυνόμενη

Διαγράμματα

Δx

t

t

υ

Κλίση: Ταχύτητα
Κλίση: Επιτάχυνση
Εμβαδόν: Μετατόπιση

Επιβραδυνόμενη

Δx

t

t

υ