• MAPS GEOVIZ | CARTO

  Data Viz Video Blog https://www.youtube.com/playlist?list=PL53pYdoYDFiv2PFCiuXR53PZj9bZrZpyp

 • DATA STORYTELLING

  Data Viz Video Blog https://www.youtube.com/playlist?list=PL53pYdoYDFiv2PFCiuXR53PZj9bZrZpyp | Conference PyCon CZ 2017 | https://cz.pycon.org/2017/speakers/detail/talk/19/

 • DATA VISUALISATION

 • VISUAL DATA SCIENCE | R

  Data Viz Video Blog https://www.youtube.com/playlist?list=PL53pYdoYDFiv2PFCiuXR53PZj9bZrZpyp

 • DATA DRIVEN DOCUMENTS | D3.JS

  How it all started :) https://www.youtube.com/watch?v=hxDJq5uFdcY