All decks
  • Teaching Python at UNIGIS Girona

    How do we teach GeoPython remotely in UNIGIS Girona's MSc.

  • Geolocalització i Mobilitat

    Introducció a la geolocalització i la mobilitat. Conceptes, usos, mètodes i processos dels Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats a la mbilitat.

  • Crear posts SEO-friendly

  • Mosquito Alert Map API

    How did we implement the API feeding the Mosquito Alert Map.