Inkeriläiset

Mistä he ovat tulleet ja mihin ovat menossa?

Created by Viola Heistonen / @vheistonen

Inkeriläiset.

Mistä he ovat tulleet
ja mihin ovat
menossa?

6 марта в 17:30 с.г. в главной библиотеке города Иматра состоится всем открытый вечер посвящённый финнам - ингерманландцам. "Кто они? Откуда они пришли? И куда их путь?". 2 этаж за Детским отделом библиотеки.

Основой вечера является материал, который заносим сюда.

Missä on Inkeri?

Где расположена Ингрия?


Географически Ингрия / Ингерманландия располагается между Финским заливом и Ладожским озером по южному побережью Финского залива от реки Нарвы до южной оконечности Ладожского озера и на север выходит на Карельском перешейке

до старой финской границы по реке Сестре. В своё время примерно 55'000 квадратных километров.

Inkerinmaa sijoittuu maantieteellisesti Suomenlahden ja Laatokka-järven väliin. Rajana oli Narva-joki - Suomenlahti (200 km) - Rajajoki (Vanha raja) - Laatokan eteläkärki. Se on aikoinaan käsittänyt n. 55'000 neliökilometrin suuruisen alueen.

Nimen historia

История названия

 • Inkereen joki tai Inkerijoki

 • joki sai nimensä inkeroisista

 • ruotsalaisen prinsessan Ingegerd

 • Ryrikin pojan ruhtinas Igorin (Ingoria) nimestä

О происхождении названия Ингрия существует несколько версии.

Одна из них по названии реки Ижора  (Инкери,  Ингери). Вторая от имени  шведской принцессы, жены  Ярослава Мудрого  Ингегерды. Третья Версия связывает название с личным именем сына Рюрика Князя Игоря (Ингоря, Ингвара)  

INKERI-NIMEN HISTORIA

Yksi niistä liittyy Inkereen jokeen tai Inkerijoki, joka on Nevan eteläinen sivujoki Leningradin alueella Venäjällä, joka virtaa keskellä Inkerin maata. Joki saa alkunsa Hatsinan piirissä lähellä Skuoritsan kylää ja se virtaa Leningradin alueen Hatsinan ja Taitsan piirien sekä Pietarin kaupungin Kolpinon piirin läpi. Joittenkin lähteitten mukaan joki sai nimensä inkeroisista, jotka asuivat täällä alueella.

Toinen versio kertoo, että alue sai nimensä ruotsalaisen prinsessan Ingegerd nimestä kun Jaroslav Viisas vuonna 1019 otti hänet vaimoksensa ja lahjoitti hänelle ison alueen Laatokka linnan  ympärillä.
Kolmannen version mukaan nimi olisi tullut Ryrikin pojan ruhtinas Igorin (Ingoria...) nimestä.

Ruotsin vallan aika

Время шведского владычества

Бесконечные войны опустошали Ингрию. Стратегически выгодное положение по выходу в Балтийское море. Многие государства хотели захватить, но особенно старались Россия и Швеция по-очерёдно захватывая территорию и конечно нанося ущерб населению.

В 1600-году Шведы завладели территорией. По количеству налоговых перечислений 1618 года многие поселения были опустошены.  Шведы заселили эти места для укрепления своих государственных границ.

Inkerin maan alueen suotuisan strategisen sijainnin vuoksi monet valtiot, erityisesti Venäjä ja Ruotsi ovat pyrkineet saamaan alueen itselleen. Lähes joka vuosisadalla vuoroin ruotsalaiset, vuoroin venäläiset sotajoukot tekivät hävitysretkiä Inkerin maalle tuhoten siellä asuvaa kansaa.

1600-luvun alussa Ruotsi valloitti alueen ja Inkerin maa siirtyi Ruotsin hallintaan. Vuoden 1618 veroluettelon mukaan Inkerin maalla oli autioitunut kokonaisia kihlakuntia ja ruotsalaiset asuttivat sodan tyhjentämät alueet uudelleen.

Osa Inkerin maasta jaettiin ruotsalaisen ylimystön kesken läänityksinä. Nämä feodaali-maanomistajat asuttivat tänne aikaisempien maatilojensa työntekijöitä. Tämän ohella alueen väestöä kasvattivat myös ruotsalaiset sotaveteraanit.

Ruotsin valtakunta

Kuvasarja

Inkerin alkuperäiskansa

коренное население

Первоначальное население этого региона были угро-финские племена vatjalaiset-водь и inkeroiset-ингрийцы. 1600- году в Ингрию переселились на опустошённые земли с Карельского перешейка яурямёйсет - (äyrämöiset)

и из Саво савакот - (savakko). Спонтанное переселение было настолько активным, что 1695 году 74 процента населения были финны. Таким образом финны Ингрии являются потомками выше указанных переселенцев а не первоначальное.

Alueen väestö oli alkuperältään suomalais-ugrilaista kansaa. Vatjalaiset (mainittu aikakirjoissa jo v. 1060) ja Inkeroiset (v. 1228), suomeksi myös inkerikot, yhdessä muodostivat Inkerin maan suomalais-ugrilaisen alkuperäisväestön.
Kun Ruotsin viranomaiset 1600-luvun alussa houkuttelivat asukkaita valloittamalleen raja-alueelle turvaamaan valtakunnan etuja, tapahtui tälle viljavista maistaan tunnetulle alueelle myös spontaania muuttoliikettä Ruotsin itäisistä provinsseista, erityisesti Savosta (savakko) ja Karjalan kannakselta (äyrämöiset).
Siis, inkeriläiset eivät ole Inkerin alkuperäisasukkaita vaan 1600–1700 -luvulla Venäjälle muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä. Useat heistä onnistuivat sälyttämään suomen kielen, suomalaisen identiteetin ja luterilaisen uskonnon. Vuonna 1695 väestöstä oli 74 prosenttia suomalaisia.  Inkerin suomalaisia oli enimmillään noin 150'000.

Kirkkojen
rakentaminen

Строительство церквей

Строительство лютеранских церквей началось в Ингрии при шведском владычестве. Первая церковь в Лембаала была построена в 1611 году. В 1655 приходов было 58 и церквей 36 их обслуживало 42 священника.

В 1767 году была построена церковь Святой
Марии в Санкт-Петербурге, которая стала главной церковью для финнов. Она подчинялась до 1992 года эванг.лютер. церкви Эстонии.

Inkerin luterilaisen kirkon juuret ovat peräisin 1600-luvun ajoilta, jolloin syntyi siirtolaisten muutto Suomesta Ruotsin valloittamille alueille Inkeriin. Ensimmäinen luterilainen kirkko ja seurakunta, Lempaalan seurakunta, oli perustettu vuonna 1611. Voimme sanoa, että Inkerin kirkko on saanut alkunsa Ruotsin kirkosta. Vuonna 1655 Inkerin maalla toimi jo 58 evankelista seurakuntaa, joiden omistuksessa oli 36 kirkkoa ja joissa toimi 42 pappia.
Pietari Suuren aikana 1767 oli rakennettu Pyhän Marian kirkko Pietarissa, josta tuli Inkerin suomalaisten pääkirkko Venäjällä.
Kaikki Inkerin kirkot kuuluivat ennen vuotta 1992 Viron evankelis-luterilaisen kirkon rovastikuntaan.

Muuttoliike Suomesta

Переселенцы из Финляндии

Переселенцы в 1600-годах, о которых рассказывалось в предыдущем тексте вышли из двух восточных периферийных регионов тогдашней Швеции.

С карельского перешейка "яурямёйсет" и из провинции Саво "савакот"

Suomalaiset siirtolaiset tulivat kahdelta alueelta: osa heistä kotoisiin Karjalan kannaksella asuneesta äyrämöisten etnisestä ryhmästä, ja osa kuului savakkoihin, jotka olivat kotoisin Savosta. Ajan myötä ryhmien väliset erot hävisivät ja alueelle muodostui yhtenäinen inkerinsuomalainen väestö (inkeriläiset), joka kasvoi ja uudistui Suomesta saapuneiden maahanmuuttajien ansiosta.
Siis, Inkerin suomalainen väestö syntyi siirtolaismuuttona Suomesta Ruotsin valloittamille alueille.

Venäjän alla

под российским подданством

В Большой Северной войне (1700-1721) Россия захватила обратно территорию Ингрии. Пётр 1 основал Санкт-Петербург новую столицу России. Под строительством остались десятки деревень финнов Ингрии. Строительство велось в тяжёлых условиях.

Непроходимые леса, болота, наводнения, эпидемии уносили сотни тысяч жизней. Можем сказать, что город построен на костях финнов-ингРИИ. Территория вокруг города стала называться Петербургской областью, ныне Ленинградская.

Suuressa Pohjan sodassa (1700-1721) Venäjä valloitti Inkerin maan takaisin. Suomalaisten kylien keskelle nousi vuonna 1703 Pietari suuren perustama Venäjän uusi pääkaupunki Pietari, jonka ale jäi kymmeniä inkeriläisten kyliä ja rakentamassa kaupunkia olivat tietenkin inkeriläiset vaikeissa olosuhteissa (suoperäinen maa, metsät, joen tulvat, kulkutaudit...), joten voimme sanoa, että Pietari on rakennettu inkeriläisten luiden päälle. Inkerin maasta tuli osa Pietarin lääniä. Nykyään se on Leningradin aluetta.

Inkerin kansan
valistuskausi

расцвет просвещения

Раскрепощение в России в 1863 году сыграло положительную роль в культуре и образовании народа Ингрии. По инициативе церкви Ингрии была открыта в Колпанах учительская семинария, которая готовила прежде всего учителей для церковных школ а также дьяконов.

В 1880 году в Ингрии было 38 финских школ, при которых были кружки пения, стихосложения и оркестра, организовывались праздники песен. Издавались журналы на финском языке. Из среды народа выдвинулись увлечённые работники культуры.

Vuonna 1863 maaorjuuden lakkauttamisen aikoihin syntyi kirkon toimesta Kolppanan opettajaseminaari, mikä ratkaisevalla tavalla vaikutti koko suomalaisen Inkerin kouluelämään ja kansanvalistukseen yleensäkin. Seminaarin tarkoituksena oli lukkarien ja opettajien valmistaminen Inkerinmaan evankelis-luterilaisia kirkkokouluja varten. Opetuskielenä oli vuoteen 1891 suomen kieli, sittemmin venäjä. Useimmat seminaarin suorittaneet siirtyivät toimimaan koulunopettajina. Seminaari ei ainoastaan kouluttanut opettajia suomalaisia alakouluja varten, vaan sivistyneiden pedagogien ansiosta siitä tuli Inkerin maan kulttuurin kukoistuksen ja henkisen elämän keskus.
Vuonna 1880 Inkerin maalla toimi jo 38 suomalaista koulua. Koulun yhteydessä toimi lausuntakerhoja, laulukuoroja ja orkestereita ja kouluilla järjestettiin laulujuhlia. Painettiin suomenkielisiä sanomalehtiä. Kansallisen itsetunnon syvenemiseen myötä syntyi eri kulttuurialojen luojia ja harrastajia.

Inkeriläisten
kansallinen
tietoisuus

национальное сознание

Среди народа проснулось национальное самосознание и появился свой флаг, герб и национальный гимн.

KANSALLINEN TIETOISUUS

Inkeriläiset olivat luoneet kansallisen tietoisuuden, johon yhdistyi oma kristillinen uskonto, kulttuuri, sekä oma lippu, vaakuna ja kansallishymni ilman nationalistisia korostuksia.

LIPPU

Inkerin lippu on inkerinsuomalaisten kansallislippu. Lippu on skandinaavinen ristilippu, muistuttaa inkeriläisten pohjoismaisesta syntyperästä. Sininen risti viittaa Inkerin suomalaisten historialliseen kotimaahan Suomeen ja on myös Nevajoen symboli. Punainen väri symboloi samaan tapaan vaakunassa olevia Pietarin muureja (alun perin Nevanlinnan muureja). Lipun keltainen pohja kuvastaa Inkerin maan viljavia peltoja. Lipun on suunnitellut kapteeni E. J. Haapakoski Inkerin rykmentille heimosotien aikana. Se vihittiin käyttöön 8.9.1919 Kirjasalossa aivan Suomen rajan tuntumassa Kannaksella.

Национальный флаг Ингрии представляет собой как флаг скандинавских стран и это символизирует о принадлежности к региону северных стран. Синий цвет символизирует реку Неву. Красный цвет крепостные стены и жёлтый цвет плодродные поля Ингрии.

VAAKUNA

Inkerin vaakuna on inkerinsuomalaisten kansallisvaakuna. Ensimmäistä kertaa Inkerin vaakuna on mainittu Ruotsin Petri Laurentiuksen kronikassa vuonna 1581.
Historian kuluessa vaakunaa muuteltiin hieman ja niin Ruotsin kuninkaan kuin Venäjän kenraalikuvernöörin määräyksistä ja vuonna 1919 kapteeni Eero Ilmari Haapakoski palautti takaisin Inkerinmaan vaakunan historialliset keltaisen, punaisen ja sinisen värit.
Nykyinen vaakunan versio on Suomessa tunnettu heraldikko Kari K. Laurlan tekemä vuonna 1989. Keltainen tausta kuvaa Inkerin viljavia peltoja, punainen väri linnan muureja ja sininen väri Inkerin maan jokia.

Впервые герб Ингрии упоминается в шведской летописи Петра Лаврентиуса в 1581 году. Ход истории изменял Герб незначительно а в 1919 году капитан Э. И. Хаапакоски вернул исторические цвета желтый, красный и синий.

Текущая версия герба является известного в Финляндии геральд-мастера- Кари К.Лаурла и исполнен 1989 году. Желтый фон изображает плодородные поля Ингрии и красный цвет крепостные стены а голубой цвет рек Ингрии.

Inkerin hymni

Гимн Ингрии

Nouse, Inkeri, ja herää työhön,
aamun koi jo sulle heijastaa.

  Valoa jo elämäsi yöhön
  leviää, oi armas synnyinmaa.Väikkyen jo aamun sätehissä
toivo herää lastes sydämissä.

  Nouse, Inkeri, jo loppuu yo,
  nouse, nouse, sun hetkes lyö.

Kerran kaikuu vielä kaunis soitto
kautta kallihimman synnyinmaan,

  valon, vapauden ompi voitto,
  riemuiten käy kansa laulamaan.Kuullen kutsumusta mielin innoin
kaikuaapi silloin täysin rinnoin:

  Nouse, Inkeri, sun laulus soi,
  nouse, päiväks jo vaihtuu koi.

MOOSES PUTRO.

Inkerin kansallishymni Nouse Inkeri on peräisin Mooses Putron kynästä, samoin myös sanat sen ensimmäisen säkeistöön. Inkerin musiikkielämän suuri nimi.
Syntyi Tuutarissa 1848. Hän valmistui Kolppanan seminaarista opettajaksi ja toimi opettajan työn ohella myös urkurina ja kuoronjohtajana Pyhän Marian kirkossa Pietarissa vuodesta 1872 kuolemaansa saakka. Mooses Putro katosi jäljettömiin Pietarissa vuonna 1919.

МООСЕС ПУТРО.

Гимн Ингрии музыка и первое четверостишие принадлежит Мооcес Путро. Громкое имя музыкальной жизни Ингрии. Родился в Туутари в 1848 году. Окончил Колпанскую учительскую семинарию. Учитель музыки, органист, руководитель хора в церкви Святой Марии в Санкт-Петербурге с 1872 до его смерти. Мооcес Putro бесследно исчез в Санкт-Петербурге 1919 году.

Bolshevikkien vallankumous

Революция большевиков

Развитие культуры и просвещения остановилось в связи с революцией большевиеов в 1917 году. Тысячи сбежали в Финляндию, почти вся просвещённая прослойка финского населения.

После Октябрьской революции культурные учреждения финнов - Ингрии могли ещё некоторое время продолжать свою работу, в школах ещё велось обучение на финском языке. Однаео в конце 20-х годов началлись наступлене на церковь и гонения на финский язык.

В 1937 году финский, как язык "националистов-контрреволюционеров", был запрещён, издание газет на финском языке, которые издавались с года 1870, было прекращено, книги сожжены.

Sivistysoloissa tapahtuneet uudistukset olivat pysähtyneet bolshevikkivallankumoukseen syksyllä 1917. Tuhansia inkeriläisiä pakeni Suomeen, koko keskeisin sivistyneistö.

Lokakuun vallankumouksen jälkeisenä aikana inkerinsuomalaiset kulttuurilaitokset pystyivät toimimaan vielä jonkun aikaa ja kouluissa opetettiin suomen kielellä. Kuitenkin jo 1920-luvun lopussa alkoivat hyökkäykset kirkkoa vastaan sekä suomen kielen vainoaminen.

Vuonna 1937 suomen kieli kiellettiin "nationalisti-vastavallankumouksellisten" kielenä, suomenkielisten lehtien, jotka alkoivat ilmestyä jo vuonna 1870, julkaiseminen lopetettiin ja kirjoja poltettiin.

Pakko-kollektivisointi ja
Stalinin terrori

Коллективизация и сталинский террор

Во время коллективизации и сталинского террора в годы 1929-1937 около 45'000 ингерманландцев были высланы с родных мест в разные отдалённые районы Советского Союза. Примерно 13'000 из них были казнены.

В добавок в 1942 году были эвакуированы примерно 30'000 с приграничных районов в другие регионы как например Урал, Сибирь, Казахстан.

Siirto Suomeen

Переселение в Финляндию

Во время Второй мировой войны c окупированныå немецкими войсками территорий было вывезено в Финляндию 63'000 финнов как рабочую силу.

Переправка В Финляндию началась весной 1942 через концагерь Клоога в Эстонии, где были нечеловеческие условия как и в других концлагерях.

Передача в Финляндию состоялась морским путём на кораблях.

Большинство из них были женщин 28'000 и детей 22'000. Перемещение основывалось также на гуманитарной основе. Большинство было трудоустроено неплохо в Финляндии и помогали в тыловом фронте.

Toisen maailmansodan aikana Saksan valloitettua Inkerinmaan 63'000 inkerinsuomalaista siirrettiin Suomeen työvoimaksi.
Siirto tapahtui keväällä 1942 saksalaiset veivät inkeriläisiä Virossa sijaitsevan keskitysleiri Kloogan kautta, jossa epäinhimillisissä oloissa pidettiin vankeja. Se oli tyypillinen keskitysleiri, jossa vankeja kuoli joka päivä teloitukseen, kidutukseen ja nälkään. Siirto Suomeen tapahtui laivoilla.
Suurin osa siirretyistä oli naisia 28'000 ja lapsia 22'000. Väestön siirtoa perusteltiin vielä veljeskansaideologialla. Inkeriläiset maahanmuuttajat työllistyivät tuolloin kohtuullisesti ja osallistuivat Suomen kotirintaman ylläpitoon.

Takaisin
Neuvostoliittoon

Обратно в СССР

Война для Финляндии закончилась в 1944 году и Советский Союз потребовал обратно финнов Ингрии. И Финляндия вернула 56'000 человек. Их увезли в глубину России. Ненадёжных казнили.

Sodan päättyessä v. 1944 Neuvostoliitto vaati inkeriläisten palauttamista ja Suomi palauttikin heitä 56'000. Tämä väestö vietiin syvälle sisämaahan. Epäluotettavat teloitettiin.

Perestroika

Перестройка

В годы перестройки начался подъём и оживление ингерманландсколго народа и восстановленние лютеранской церкви. Это было не по душе властям и от нас, ещё сохранившихся от народа, надо было избавиться и нам предложили Финляндию, которая открыла нам любезно ворота. Хорошо это или плохо? Над этим всё ещё размышляем.

Gorbatsovin aikana olojen vapautuessa inkeriläisten kansalaisuushenki heräsi ja aloimme aktiivisesti elvyttää Inkerin kirkkoa ja inkeriläisyyttä. Olimme taas epäluotettavia ja meistä oli päästävä eroon. Meille tarjottiin Suomea, joka ystävällisesti avasi meille portit maahan. Oliko se hyvä vai paha? Sitä mietitään vieläkin.

Paluumuutto Suomeen

Репатриация в Финляндию

По договорённости между Финляндией и СССР финнам  Ингрии  было разрешено переехать в Финляндию и по данным исследователей свыше примерно 44'000 ингерманландцев переселились в Финляндию.

С 1. июля 2011 года в очередь на переселение прекращён приём заявлений. Оставшимся в очереди дано переходное время до 1. 7. 2016 года.

Suomi ja Neuvostoliitto sopivat korkealla taholla näiden inkeriläisten siirtämisestä. Alkoi paluumuutto. Tämän seurauksena yli 44'000 inkeriläistä muutti Suomeen.
Paluumuuttojono on suljettu 1. heinäkuuta 2011 eikä jonoon sen jälkeen otettu ilmoituksia. Jonoon ilmoittautuneiden tulisi hakea oleskelulupaa ennen viiden vuoden siirtymäajan päättymistä 1.7.2016.

Presidentti Koiviston kommentti inkeriläisistä

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto sanoi keväällä 1990, että inkeriläisiä kohdellaan Suomessa paluumuuttajina. Kommentti vaikutti maan maahanmuuttopolitiikkaan vuosia.

Presidentin mukaan Ruotsin vallan aikana siirretyt inkeriläiset ovat suomalaisia, ja heidän kulttuurinen samankaltaisuutensa näkyy mm. siinä, että he ovat valtaosin luterilaisia.

Koiviston mukaan inkeriläisiin soveltuivat takaisinmuuttajien kriteerit, vaikka suvut olivatkin jo pitkään asuneet poissa Suomesta.

Presidentin arvion mukaan kyse ei ollut kovin suuresta ilmiöstä. Todellisuudessa Suomeen muutti 1990-luvulla tuhansia perheitä itärajan takaa.

Samassa haastattelussa presidentti kommentoi myös käynnissä ollutta Baltian maiden itsenäistymisprosessia.

Koiviston mukaan Suomi ei voinut olla näille maille todelliseksi avuksi. Hän arvioi myös, ettei Baltian maiden itsenäistyminen tulisi olemaan helppo prosessi.

Säilyykö inkeriläisyys?

Сохранится ли что об Ингрии, o нас?

Сохранится ли что об Ингрии и его народе? Или на этом закончится наша история? Не хочется верить. Всемирная история продвигается вперёд и финны Ингрии тоже.

Нынешнему поколению возврата в прошлое нет. Возродится ли Ингрия когда-нибудь или останется только в памяти следующим поколениям?

INKERILÄISYYS.

Onko se katoavaa kansanperinnettä? Tähänkö päättyy inkerinsuomalaisten tarina? Päättyykö lopullisesti? En haluaisi uskoa. Kansakunnan historia kulkee eteenpäin myös inkeriläisten ja Inkerin. Tulevatko Inkerin suomalaiset  enää koskaan asuttamaan heille kuuluvaa Inkerin maata?
Elpyykö koskaan? Vai elääkö Inkeri vain muistoissa?

Kiitos!

Спасибо!

Inkeriläiset lopullinen versio ilman kuvia

By k-veikko

Inkeriläiset lopullinen versio ilman kuvia

Inkeriläiset. Mistä he tulivat ja minne ovat menossa?

 • 5,824
Loading comments...

More from k-veikko