• C3 Summit

  • PCH: Beyond the Basics of GSAP

  • CSS Summit: GSAP Workflow Tips

  • GSAP Class Intro

  • GreenSock IDE Integration

  • GreenSock Webinar June 2016

  • GSAP for HTML5 Banner Ads

  • CodePen Meetup, April 2015

  • Chicago HTML5 Meetup, April 2015