D v SOLIDe

Milan Herda, 07 / 2023

SOLID princípy v JavaScripte

D v SOLIDe

Milan Herda, 07 / 2023

SOLID princípy v JavaScripte

D v SOLIDe

Milan Herda, 07 / 2023

SOLID princípy v TypeScripte

a v Reacte

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Dependency Inversion Principle
 • Výhody DIP
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp
 • Príklad na implementáciu všetkých princípov
 • Čo sme sa naučili

SOLID

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

Dependency Inversion Principle

Princíp obrátených závislostí

Ak váš kód potrebuje k svojej činnosti iný objekt (funkciu/triedu), tak tento objekt je závislosťou pre váš kód.

Čo je závislosť?

Najviac viditeľné sú parametre funkcií, property tried a importy modulov

Dependency Inversion Principle

 • "objekt" na vyššej úrovni by nemal mať závislosť na nižšej úrovni
 • "objekt" by mal závisieť iba na abstraktných "objektoch"
 • "objekt" by nemal závisieť na konkrétnostiach

Prevedené do praxe v TypeScripte

 • Interface nemôže závisieť na konkrétnej triede
 • Triedy a interface-y by mali závisieť na interface-och
 • Nič by nemalo mať konkrétnu triedu ako závislosť
 • Doménová logika by nemala závisieť na infraštruktúre

Prečo?

Je jednoduchšie vymeniť inštanciu niečoho abstraktného, ako konkrétnu vec

Výhody dodržiavania

Dependency Inversion Principle

 • časti kódu sú navzájom ľahko vymeniteľné

Symptómy porušenia princípu

 • Chýbajúce interface-y
 • Interface nezávisí na interface, ale na konkrétnej triede
 • Konkrétna trieda závisí na konkrétnej triede
 • Doménová logika pracuje s infraštruktúrou

Príklad 1

class MojKamarat
{
  // ...
}

interface StatnaZakazka
{
  priradDodavatela: (dodavatel: MojKamarat) => void;
  // ...
}
interface SplnajuciPodmienky
{
  // ...
}

interface StatnaZakazka
{
  priradDodavatela: (dodavatel: SplnajuciPodmienky) => void;
  // ...
}

Nie je to takto lepšie?

Príklad 2

function CharactersPage() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedCharacters = await restConnection.loadJsonData<Character[]>(
        '/api/list.json'
      );

      setCharacters(loadedCharacters);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return (
    <>
      <h2>List of Characters</h2>

      <ul>
        {characters.map((character: Character) => {
          return <li key={character.id}>{character.name}</li>;
        })}
      </ul>
    </>
  );
}

Komponent zobrazuje dáta a priamo získava dáta. To je priveľa zodpovedností.

/src/ui/pages/CharactersPage.tsx

function CharactersPage() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedCharacters = await restConnection.loadJsonData<Character[]>(
        '/api/list.json'
      );

      setCharacters(loadedCharacters);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return (
    <>
      <h2>List of Characters</h2>

      <ul>
        {characters.map((character: Character) => {
          return <li key={character.id}>{character.name}</li>;
        })}
      </ul>
    </>
  );
}

URL je tu napevno, to je signál porušenia Open-Closed princípu

/src/ui/pages/CharactersPage.tsx

function CharactersPage() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedCharacters = await restConnection.loadJsonData<Character[]>(
        '/api/list.json'
      );

      setCharacters(loadedCharacters);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return (
    <>
      <h2>List of Characters</h2>

      <ul>
        {characters.map((character: Character) => {
          return <li key={character.id}>{character.name}</li>;
        })}
      </ul>
    </>
  );
}

Potrebuje komponent vedieť, že dáta sú dostupné cez REST?

Nezávisí tak príliš na konkrétnosti?

/src/ui/pages/CharactersPage.tsx

RestConnection je interface, je to stále problém?

 1. Poriešime Single Responsibility Principle
function CharactersPage() {
  const characters = useCharacters();

  return (
    <>
      <h2>List of Characters</h2>

      <ul>
        {characters.map((character: Character) => {
          return <li key={character.id}>{character.name}</li>;
        })}
      </ul>
    </>
  );
}

/src/ui/pages/CharactersPage.tsx

function useCharacters() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedCharacters = 
        await restConnection.loadJsonData<Character[]>(
        '/api/list.json'
      );

      setCharacters(loadedCharacters);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return characters;
}

/src/ui/hooks/useCharacters.ts

 1. Poriešime Single Responsibility Principle
 2. Poriešime Open-Closed Principle
function useCharacters() {
  return useRestData<Character[]>('/api/list.json', []);
}

/src/ui/hooks/useCharacters.ts

function useRestData<T>(sourceUrl: string, initialData: T) {
  const [data, setData] = useState<T>(initialData);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedData = 
        await restConnection.loadJsonData<T>(sourceUrl);

      setData(loadedData);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return data;
}

/src/ui/hooks/useRestData.ts

 1. Poriešime Single Responsibility Principle
 2. Poriešime Open-Closed Principle
 3. Poriešime Dependency Inversion Principle
function CharactersPage() {
  const characters = useCharacters();

  return (
    <>
      <h2>List of Characters</h2>

      <ul>
        {characters.map((character: Character) => {
          return <li key={character.id}>{character.name}</li>;
        })}
      </ul>
    </>
  );
}

/src/ui/pages/CharactersPage.tsx

Komponent už nemá závislosť na RestConnection, nemáme čo riešiť

Hotovo

Komponent už nemá závislosť na RestConnection...

To je síce pravda, ale problém je len presunutý.

Hooky useCharacters a useRestData oba vedia, že pracujú s RestConnection alebo REST API.

Nepotrebujú to vedieť a vieme to urobiť lepšie.

Musíme sa ale v zmenách vrátiť...

function useCharacters() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { restConnection } = useContext(RestConnectionContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedCharacters = 
        await restConnection.loadJsonData<Character[]>(
        '/api/list.json'
      );

      setCharacters(loadedCharacters);
    }

    fetchData();
  }, []);

  return characters;
}

/src/ui/hooks/useCharacters.ts

Čo keby sme mali službu, ktorá nám poskytuje prístup k postavám a tu ju len poprosíme o dáta?

Riešenie

function useCharacters() {
  const [characters, setCharacters] = useState<Character[]>([]);
  const { characterRepository } = useContext(CharacterRepositoryContext);

  useEffect(() => {
    async function fetchData() {
      const loadedData = await characterRepository.loadCharacters();

      setCharacters(loadedData);
    }

    fetchData();
  }, []);


  return characters;
}

/src/ui/hooks/useCharacters.ts

 • Repozitár implementuje interface CharacterRepository, takže náš hook závisí na abstraktnosti
 • useCharacters hook už nemá v sebe URL a vôbec netuší, že dáta idú cez REST API
 • prepojenie abstraktného interfacu pre repozitár s jeho konkrétnou REST implementáciou sa deje v /src/application/bootstrap/getInitialData.ts
 • ak budeme chcieť vymeniť REST implementáciu napr. za GraphQL, tak toto je jediné miesto, kde treba urobiť zmenu

Hotovo

Dependency Inversion Principle

Princíp obrátených závislostí

Dependency Inversion Principle

 • "objekt" na vyššej úrovni by nemal mať závislosť na nižšej úrovni
 • "objekt" by mal závisieť iba na abstraktných "objektoch"
 • "objekt" by nemal závisieť na konkrétnostiach

Prevedené do praxe v TypeScripte

 • Interface nemôže závisieť na konkrétnej triede
 • Triedy a interface-y by mali závisieť na interface-och
 • Nič by nemalo mať konkrétnu triedu ako závislosť
 • Doménová logika by nemala závisieť na infraštruktúre

Prečo?

Je jednoduchšie vymeniť inštanciu niečoho abstraktného, ako konkrétnu vec

Voľné programovanie

Naprogramujte tzv. FizzBuzz generátor, ktorý:

 • generuje zoznam celých čísel od 1 po n
 • čísla deliteľné 3 nahradí reťazcom "Fizz"
 • čísla deliteľné 5 nahradí reťazcom "Buzz"
 • čísla deliteľné 3 aj 5 nahradí reťazcom "FizzBuzz"
 • na každé číslo sa vždy aplikuje maximálne jedno pravidlo

Upravte váš FizzBuzz generátor:

 • chceme si zvoliť začiatočné číslo (doteraz bola 1)
 • pridajte pravidlo nahradzujúce čísla deliteľné 7 reťazcom Bar
 • pridajte pravidlo nahradzujúce číslo 11 reťazcom "jedenásť"
 • pridajte pravidlo vymieňajúce číslicu 4 za písmeno A
 • vymeňte poradie pravidiel
 • pridajte nové pravidlo bez potreby zmeny kódu generátoru
export interface Rule {
  doesMatch: (num: number) => boolean;
  getReplacement: (num: number) => number | string;
}

const fizzRule: Rule = {
  doesMatch: (num) => num % 3 === 0,
  getReplacement: () => 'Fizz',
};
export function createGenerator() {
  const rules: Rule[] = [];

  function getItem(num: number) {
    for (const rule of rules) {
      if (rule.doesMatch(num)) {
        return rule.getReplacement(num);
      }
    }

    return num;
  }

  return {
    registerRule(rule: Rule) {
      rules.push(rule);

      return this;
    },
    generate(min: number, max: number) {
      const items: (number | string)[] = [];

      for (let i = min; i <= max; i += 1) {
        items.push(getItem(i));
      }

      return items;
    },
  };
const generator = createGenerator();

generator.registerRule(fizzBuzzRule);
generator.registerRule(fizzRule);
generator.registerRule(buzzRule);
// ...

const list = generator.generate(1, 50);

Riešenie:

Opakovanie

SOLID - Záver

Aby bol kód ľahko udržiavateľný, testovateľný a rozširovateľný s minimálnym množstvom programovania, tak každá jednotka kódu by mala:

 • riešiť iba jednu vec
 • byť otvorená pre zmenu správania bez potreby zmeny kódu
 • byť dobrým potomkom svojich rodičov
 • implementovať a závisieť na malých a pre klientov špecifických interface-och
 • závisieť na abstrakciách a nie konkrétnostiach

Ďakujem za pozornosť

D v SOLIDe (JavaScript)

By Milan Herda

D v SOLIDe (JavaScript)

 • 154