I v SOLIDe

Milan Herda, 06 / 2023

SOLID princípy v JavaScripte

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Interface Segregation Principle
 • Výhody ISP
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

Interface Segregation Principle

Princíp oddelenia rozhraní

Interfejsy by mali byť jemne granulované a špecifické pre klienta

Interface Segregation Principle

Jemne granulované

 • malé množstvo položiek
 • najmenšie možné, ktoré dáva zmysel
 • áno, častokrát iba jedna položka
 • a áno, dokonca aj nula

Špecifické pre klienta

 • klient by nemal závisieť na položkách, ktoré nepoužíva
 • do interface-u sa dajú iba položky, ktoré potrebuje
 • ak viacerí klienti pracujú s triedou/objektom rôzne, tak vytvoríme viacero interface-ov
 • interface definuje skupinu položiek, ktoré "chodia spolu"

Klient je kód používajúci iný kód

Výhody dodržiavania

Interface Segregation Principle

 • časti kódu sú navzájom ľahko vymeniteľné
 • klienti závisia iba na tom, čo potrebujú

Symptómy porušenia princípu

 • interface má priveľa položiek
 • deravé abstrakcie (leaky abstractions)
 • žiaden kód nepoužíva všetky položky interface-u
 • interface obsahuje položky, ktoré "nechodia spolu"
 • triedy bez interface-u
interface UserDocument {
  id: number;
  name: string;
  type: string;
  width?: number;
  height?: number;
}
interface UserDocument {
  id: number;
  name: string;
  type: string;
  width?: number;
  height?: number;
}

function Files({ files }: { files: UserDocument[] }) {
  return (
    <ul>
      {files.map((file) => {
        return <li key={file.id}>{file.name}</li>;
      })}
    </ul>
  );
}


interface UserDocument {
  id: number;
  name: string;
  type: string;
  width?: number;
  height?: number;
}

function Files({ files }: { files: UserDocument[] }) {
  return (
    <ul>
      {files.map((file) => {
        return <li key={file.id}>{file.name}</li>;
      })}
    </ul>
  );
}

function Images({ images }: { images: UserDocument[] }) {
  return (
    <ul>
      {images.map((image) => {
        return (
          <li key={image.id}>
            {image.name} {image.width}x{image.height}
          </li>
        );
      })}
    </ul>
  );
}

Časté riešenie je pridanie has/can/is metódy alebo property

interface UserDocument {
  id: number;
  name: string;
  type: string;
  isImage: boolean;
  width?: number;
  height?: number;
}

function Images({ images }: { images: UserDocument[] }) {
  return (
    <ul>
      {images.filter(i => i.isImage).map((image) => {
        return (
          <li key={image.id}>
            {image.name} {image.width}x{image.height}
          </li>
        );
      })}
    </ul>
  );
}

Časté riešenie je pridanie has/can/is metódy alebo property

 • každý potomok UserDocument musí implementovať isImage
 • isImage a width/height sa musia volať spolu = veľa duplikácií v kóde (+ temporal coupling)

Takéto riešenie nie je dobré, lebo:

Refactoring time!

Upravte kód tak, aby si komponent Images mohol byť istý, že môže bez kontrol pristúpiť k width a height

Výsledok

// src/services/documents/types.ts
export interface UserDocument {
  id: number;
  name: string;
  type: string;
}

export interface ImageDocument extends UserDocument {
  width: number;
  height: number;
}

Výsledok

// src/components/documents/Images.tsx
import { ImageDocument } from '@local/services/documents/types';

function Images({ images }: { images: ImageDocument[] }) {
  return (
    <ul>
      {images.map((image) => {
        return (
          <li key={image.id}>
            {image.name} {image.width}x{image.height}
          </li>
        );
      })}
    </ul>
  );
}

export default Images;

Hotovo

Príklad 2

interface ChannelRegistry {
  setChannel: (newChannel: string) => void;
  getChannel: () => string;
}

function createDetector(registry: ChannelRegistry) {
  function detect() {
    // ...
    registry.setChannel(channel);
  }
  // ...
}

function ChannelProvider({ registry, children }: PropsWithChildren<{
 registry: ChannelRegistry
}>) {
  const contextData: ChannelContextData = {
    channel: registry.getChannel(),
  };
  // ....
}

Problém: klienti požadujú funkcionalitu, s ktorou nepracujú

 • createDetector používa najmä metódu setChannel
 • ChannelProvider používa iba metódu getChannel

Upravte kód tak, aby každý klient vyžadoval iba to, čo potrebuje

// src/services/channel/types.ts

export interface ChannelProvider {
  getChannel: () => string;
}

export interface ChannelRegistry extends ChannelProvider {
  setChannel: (newChannel: string) => void;
}

Riešenie

// src/components/channel/ChannelContext

export function ChannelContextProvider(
  { registry, children }:
  PropsWithChildren<{
    registry: ChannelProvider
  }>
) {
  const contextData: ChannelContextData = {
    channel: registry.getChannel(),
  };

  return (
    <ChannelContext.Provider value={contextData}>
      {children}
    </ChannelContext.Provider>
  );
}

Riešenie

Hotovo

Príklad 3

src/entity/user.ts

export interface User {
  id: number;
  firstname: string;
  lastname: string;
  email: string;
  phone: string;
  address: {
    street: string;
    city: string;
    zipCode: string;
  };
  education: {
    schoolName: string;
    yearFrom: number;
    yearTo?: number;
  }[];
  workExperience: {
    companyName: string;
    position: string;
    description: string;
    yearFrom: number;
    yearTo?: number;
  }[];
  hobby: string;
  additionalInfo: string;
}

src/components/user/LoggedInUserInfo.tsx

import { User } from '@local/entity/user';

function LoggedInUserInfo({ user }: { user: User }) {
  const name = `${user.firstname} ${user.lastname}`;

  return (
    <span>
      {name} {user.email}
    </span>
  );
}

export default LoggedInUserInfo;

Problém: klient požaduje funkcionalitu, s ktorou nepracuje

Upravte kód tak, aby klient vyžadoval iba to, čo potrebuje

src/components/user/LoggedInUserInfo.tsx

import { User } from '@local/entity/user';

type LoggedInUserInfoProps = Pick<User, 'firstname' | 'lastname' | 'email'>;

function LoggedInUserInfo({ user }: { user: LoggedInUserInfoProps }) {
  const name = `${user.firstname} ${user.lastname}`;

  return (
    <span>
      {name} {user.email}
    </span>
  );
}

export default LoggedInUserInfo;

alebo

src/components/user/LoggedInUserInfo.tsx

interface LoggedInUserInfoProps {
  firstname: string;
  lastname: string;
  email: string;
}

function LoggedInUserInfo({ user }: { user: LoggedInUserInfoProps }) {
  const name = `${user.firstname} ${user.lastname}`;

  return (
    <span>
      {name} {user.email}
    </span>
  );
}

export default LoggedInUserInfo;

Výhody použitia utility Pick

 • vyberieme si len to, čo potrebujeme
 • položky sú definované presne tak ako v rodičovi

Nevýhody použitia utility Pick

 • kód je závislý na pôvodnom type
 • ak pôvodný typ zmení definíciu položiek, musíme sa prispôsobiť

Výhody a nevýhody si musíme vždy zvážiť a nepoužívať naslepo jednu alebo druhú variantu.

Hotovo

Opakovanie

Interfejsy by mali byť jemne granulované a špecifické pre klienta

Interface Segregation Principle

Jemne granulované

 • malé množstvo položiek
 • najmenšie možné, ktoré dáva zmysel
 • áno, častokrát iba jedna položka
 • a áno, dokonca aj nula

Špecifické pre klienta

 • klient by nemal závisieť na položkách, ktoré nepoužíva
 • do interfacu sa dajú iba položky, ktoré potrebuje
 • ak viacerí klienti pracujú s triedou/objektom rôzne, tak vytvoríme viacero interfejsov
 • interface definuje skupinu položiek, ktoré "chodia spolu"

Klient je kód používajúci iný kód

Výhody dodržiavania

Interface Segregation Principle

 • časti kódu sú navzájom ľahko vymeniteľné
 • klienti závisia iba na tom, čo potrebujú

Ďakujem za pozornosť

I v SOLIDe

By Milan Herda

I v SOLIDe

 • 161