Nový Javascript 2

Promise

Stiahnite si kód:

Zadanie

Máme funkciu na načítanie ponúk zo serveru pomocou ajaxu a máme funkciu na animované zobrazenie takto získaných výsledkov.

 

Chceme načítať zoznam inzerátov,

následne ich vypísať

a po vykreslení výsledkov zobraziť tlačidlo.

 

Počas načítavania sa bude zobrazovať loader "obrázok".

Výsledok

displayLoader();

loadAjax(
  'https://api.profesia.sk/offers',
  function (payload) {
    hideLoader();

    displayOffers(payload.offers, function () {
      showButton();
    });
  },
  function (errorMessage) {
    throw errorMessage;
  }
);

Promise

Prísľub o tom, že v budúcnosti: "vrátim hodnotu alebo vyhlásim chybu"

Promise

Promise je objekt

Reprezentuje dokončenie alebo zlyhanie (zväčša) asynchrónnej operácie

A návratovú hodnotu z tejto operácie

Promise

const promise = new Promise(
  function (resolve, reject) {
    // - spustenie asynchrónnej operácie
    // - pri úspechu sa zavolá resolve()
    //  s prípadnými parametrami
    // - pri neúspechu sa zavolá reject()
    //  s dôvodom neúspechu ako parametrom
  }
);
const promise = new Promise(
  executor
);

Promise

const promise = new Promise(
  function (resolve, reject) {
    setTimeout(
      function () {
        console.log('Úspech');

        resolve({foo: bar});
      },
      3000
    );
  }
);

Promise

new Promise((resolve, reject) => {
  const xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.open("GET", url);

  xhr.onload = () => resolve(xhr.responseText);
  xhr.onerror = () => reject(xhr.statusText);

  xhr.send();
});

Promise

const promise = new Promise(/* ... */);

promise.then(
  onSuccess,
  onReject
);

Promise

const promise = new Promise(/* ... */);

promise.then(
  function (data) {
    console.log('This is my happy day');
    console.log(data);
  },
  function (rejectReason) {
    console.error(rejectReason);
  }
);

Promise

Prísľuby a garancie

 • viacnásobným volaním then viete pridávať viacero callbackov
 • callbacky sa nikdy nezavolajú pred skončením aktuálnej event loop iterácie
 • zavolajú sa aj callbacky pridané po ukončení asynchrónnej operácie
 • callbacky sa zavolajú v poradí, v akom boli pridávané

Promise

Chaining

Návratová hodnota callbacku sa interne obalí do promise (ak už ním nie je).

Takýto promise sa použije ako návratová hodnota z funkcie then

Vďaka tomuto môžete volania then reťaziť

Promise

const promise = new Promise(/* ... */);

promise
  .then((jsonString) => JSON.parse(jsonString))
  .then((data) => {
    return (data.formatVersion === '1')
      ? data.offers : 
      : data.payload.offers;
  })
  .then((offers) => {
    console.log(offers);
  });

Promise

const promise = new Promise(/* ... */);

promise
  .then((jsonString) => JSON.parse(jsonString))
  .then((data) => {
    if (data.formatVersion === '1') {
      throw 'Unsupported version';
    }

    return data.offers;
  })
  .then((offers) => {
    console.log(offers);
  })
  .catch(errorMessage) {
    console.error(errorMessage);
  });

Ak vznikne výnimka, je možné ju odchytit pomocou metódy catch

Promise

Úloha

Prepíšte príklad z úvodu za použitia promise

Promise

Výsledok

const loadAjax = (url) => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(
      () => {
        const resultData = {/* ... */};

        if (resultData.error === 0) {
          resolve(resultData.payload);
        } else {
          reject(
            `Chyba na serveri:
             ${resultData.error}`
          );
        }
      },
      1500
    );
  };
};

Promise

Výsledok

const displayOffers = (offers) => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const timeout = 1000;

    offers.map(/* ... */);

    setTimeout(
      () => {
        resolve();
      },
      timeout * offers.length
    );
  };
};

Promise

Výsledok

loadAjax('https://api.profesia.sk/offers')
  .then(
    (payload) => {
      hideLoader();

      return payload.offers;
    },
    (rejectReason) => {
      throw rejectReason;
    }
  )
  .then((offers) => displayOffers(offers))
  .then(() => showButton())
  .catch((errorMessage) => {
    console.error(errorMessage)
  });

Promise

Promise

Výhody používania Promise

Redukcia tzv. Callback Hell (Pyramid of Doom)

Promise

Výhody používania Promise

Príprava na async-await

Možnosť registrovať viac callbackov k udalosti

Callbacky sa dajú registrovať dodatočne

Odchytávanie chýb pre celý chain

Nový Javascript 2

By Milan Herda

Nový Javascript 2

Promise, triedy, moduly

 • 406