S v SOLIDe

Milan Herda, 03 / 2018

Kto som

programátor (PHP, JavaScript), hráč spoločenských hier, fanúšik sci-fi, wannabe autor browser hier (feudarium.com)

Profesia, FatChilli, Porada, BlueOrange, NOV

profesia.sk, domelia.sk, rtvs.sk, reality.sme.sk, living.sk...

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Single Responsibility Principle
 • Výhody Single Responsibility
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

Single Responsibility Principle

Trieda by mala mať jeden (a iba jeden) dôvod pre svoju zmenu.

Výhody dodržiavania

Single Responsibility Principle

 • jednoduchšie úpravy (ľahkou zmenou kódu alebo výmenou celej triedy)
 • bezpečnejšie úpravy (lebo v kóde nie sú nesúvisiace veci)
 • jednoduchšie pochopenie toho, čo trieda robí
 • ľahká testovateľnosť

Symptómy porušenia princípu

 • trieda má veľa properties
 • trieda má veľa public metód
 • každá metóda používa iné properties
 • špecifické úlohy sú delegované na privátne metódy

Ako refaktorovať

 • extrahovať špecifické úlohy do privátnych metód
 • identifikovať skrytých kolaborantov
 • preniesť kód skrytých kolaborantov do samostatných tried
class ConfirmationMailer {
  private TemplatingInterface $templating;

  private TranslatorInterface $translator;

  private MailerInterface $mailer;

  public function __construct(TemplatingInterface $templating, TranslatorInterface $translator, MailerInterface $mailer) {
    $this->templating = $templating;
    $this->translator = $translator;
    $this->mailer   = $mailer;
  }

  public function sendToUser(User $user) {
    $subject = $this->translator->translate('Confirm your email address');

    $body = $this->templating->render(
      'confirmationEmail.tpl',
      [
        'user' => $user,
      ]
    );

    $message = new Message($subject, $body);

    $message->setTo($user->getEmailAddress());

    $this->mailer->send($message);
  }
}

Táto trieda má dve zodpovednosti a teda aj dva dôvody pre zmenu

 • odoslanie emailu
 • vytvorenie emailu

Refactoring time!

Skúsime triedu zrefaktorovať

Stiahnite si zdrojáky

Krok 1: extrahovať špecifické úlohy do privátnych metód

public function sendToUser(User $user) {
  $message = $this->createMessageForUser($user);

  $this->sendMessage($message);
}

private function createMessageForUser(User $user) {
  $subject = $this->translator->translate('Confirm your email address');

  $body = $this->templating->render(
    'confirmationEmail.tpl',
    [
      'user' => $user,
    ]
  );

  $message = new Message($subject, $body);

  $message->setTo($user->getEmailAddress());

  return $message;
}

private function sendMessage(MessageInterface $message) {
  $this->mailer->send($message);
}
 • odoslanie emailu
 • vytvorenie emailu

Krok 2: identifikovať skrytých kolaborantov

Pozrieme sa na nové privátne metódy a rozhodneme sa, ktorá z nich patrí triede a ostane.

Zamyslíme sa, aká je zodpovednosť zvyšných metód a do akých tried patria.

V našom prípade patrí createMessageForUser do inej triedy

Krok 3: presun kolaborantov do samostatných tried

Názov metódy nám hovorí, že sa niečo vytvára. Takže nová trieda bude továrničkou (factory)

createMessageForUser presunieme do samostatnej triedy

Výsledok: Factory

class ConfirmationMessageFactory
{
  private TemplatingInterface $templating;

  private TranslatorInterface $translator;

  public function __construct(TemplatingInterface $templating, TranslatorInterface $translator)
  {
    $this->templating = $templating;
    $this->translator = $translator;
  }

  public function createMessageForUser(User $user): MessageInterface
  {
    $subject = $this->translator->translate('Confirm your email address');

    $body = $this->templating->render(
      'confirmationEmail.tpl',
      [
        'user' => $user,
      ]
    );

    $message = new Message($subject, $body);

    $message->setTo($user->getEmailAddress());

    return $message;
  }
}

Výsledok: Mailer

class ConfirmationMailer
{
  private ConfirmationMessageFactory $confirmationMessageFactory;

  private MailerInterface $mailer;

  public function __construct(
    ConfirmationMessageFactory $confirmationMessageFactory,
    MailerInterface $mailer
  ) {
    $this->confirmationMessageFactory = $confirmationMessageFactory;
    $this->mailer           = $mailer;
  }

  public function sendToUser(User $user)
  {
    $message = $this->confirmationMessageFactory->createMessageForUser($user);

    $this->mailer->send($message);
  }
}

Príklad 2

class Building
{
  private int $id;
  private int $type;
  private string $name;
  private int $level;
  private TownInterface $town;
  private array $priceTable;
  private DatabaseConnectionInterface $databaseConnection;

  public function __construct(DatabaseConnectionInterface $databaseConnection, array $priceTable) { /* ... */ }

  public function setId($id) { /* ... */ }
  public function getId() { /* ... */ }

  public function setType($type) { /* ... */ }
  public function getType() { /* ... */ }

  public function setName($name) { /* ... */ }
  public function getName() { /* ... */ }

  public function setLevel($level) { /* ... */ }
  public function getLevel() { /* ... */ }

  public function setTown(TownInterface $town) { /* ... */ }
  public function getTown() { /* ... */ }

  public function getPrice($level = 0) { /* ... */ }

  public function build() { /* ... */ }

  public function upgrade() { /* ... */ }
}

Aké sú zodpovednosti triedy?

 • uchovávať informácie o budove (id, typ, level...)
 • poskytovať informáciu o cene budovy pre rôzny level
 • postavenie budovy
 • upgrade budovy

Krok 1: extrahovať špecifické úlohy do privátnych metód

Nemusíme robiť, trieda je celkom pekne rozdelená

Krok 2: identifikovať skrytých kolaborantov

 • informácie o budove necháme v triede Building
 • tabuľka cien by mala byť samostatným objektom
 • práca s databázou je zodpovednosťou inej triedy (repozitár)
 • prípadne podľa použitia môžeme zvážiť vytvorenie tried zabezpečujúcich stavbu budov

Krok 3: presun kolaborantov do samostatných tried

Vytvoríme nové triedy

 • tabuľku cien budovy nazvanú napr. BuildingPriceTable
 • Repozitár pre databázové operácie k budove,  BuildingRepository

Výsledok: BuildingPriceTable

class BuildingPriceTable
{
  /** @var array<int,ResourcesInterface> */
  private array $pricesPerLevel;

  public function __construct(array $pricesPerLevel)
  {
    $this->pricesPerLevel = $pricesPerLevel;
  }

  public function getPrice(int $level): ResourcesInterface
  {
    if (array_key_exists($level, $this->priceTable)) {
      return $this->priceTable[$level];
    }

    throw new InvalidLevelException();
  }
}

Výsledok: BuildingRepository

class BuildingRepository
{
  private DatabaseConnectionInterface $databaseConnection;

  public function __construct(DatabaseConnectionInterface $databaseConnection)
  {
    $this->databaseConnection = $databaseConnection;
  }

  public function buildNewBuilding(int $type, int $townId): int
  {
    $id = $this->databaseConnection->insert(
      'building',
      [
        'type%i'  => $type,
        'level%i'  => 1,
        'town_id%i' => $townId,
      ]
    );

    return $id;
  }

  public function upgradeBuilding(int $buildingId)
  {
    $this->databaseConnection
      ->update(
        'building',
        [
          'level%sql' => 'level + 1',
        ]
      )
      ->where('id = %i', $buildingId);
  }
}

Výsledok: Building

class Building
{
  private int $id;

  private int $type;

  private string $name;

  private int $level;

  private TownInterface $town;

  public function setId($id) { /* ... */ }
  public function getId() { /* ... */ }

  public function setType($type) { /* ... */ }
  public function getType() { /* ... */ }

  public function setName($name) { /* ... */ }
  public function getName() { /* ... */ }

  public function setLevel($level) { /* ... */ }
  public function getLevel() { /* ... */ }

  public function setTown(TownInterface $town) { /* ... */ }
  public function getTown() { /* ... */ }
}

Príklad 3

public function editArticleAction(
  int $articleId,
  RequestInterface $request
): ResponseInterface {
  $query = $this->databaseConnection
    ->select('id, title, text')
    ->from('article')
    ->where('id = %i', $articleId);

  $result = $query->execute();

  $row = $result->fetchRow();

  $article = null;

  if ($row) {
    $article = new Article();
    $article->setId($row['id'])
      ->setTitle($row['title'])
      ->setText($row['text']);
  }

  if (!$article) {
    throw new Status404NotFoundException();
  }

  if ($request->isMethod('POST')) {
    $title = $request->getParam('title', '');
    $text = $request->getParam('text', '');

    if (
      (trim($title) !== '')
      && (trim($text) !== '')
    ) {
      $article->setTitle($title)
        ->setBody($body);

      $this->databaseConnection
        ->update(
          'article',
          [
            'title%s' => $title,
            'text%s' => $text,
          ]
        )
        ->where('id = %i', $articleId)
        ->execute();

      if (!array_key_exists('flash_messages', $_SESSION)) {
        $_SESSION['flash_messages'] = [];
      }

      if (!isset($_SESSION['flash_messages']['info'])) {
        $_SESSION['flash_messages']['info'] = [];
      }

      $_SESSION['flash_messages']['info'][] = 
        $this->translator->trans('Article was updated');

      $detailUrl = '/article/' . $article->getTitle();

      return new RedirectResponse($detailUrl);
    }
  }

  $html = $this->templating->render(
    'article/edit.html.twig',
    [
      'article' => $article,
    ]
  );

  return new Response($html);
}

Aké sú zodpovednosti triedy?

 • vyhľadať v databáze článok podľa ID
 • vytvoriť inštanciu triedy Article
 • naplniť článok hodnotami z odoslaného formuláru
 • upraviť článok v databáze
 • zapísať flash správu
 • urobiť redirect
 • vyrendrovať stránku s editačným formulárom

Postup refaktoringu

Postup je rovnaký, ale príliš dlhý pre slajdy :)

Urobíme to spoločne

Opakovanie

Trieda by mala mať jeden (a iba jeden) dôvod pre svoju zmenu.

Symptómy porušenia princípu

 • trieda má veľa properties
 • trieda má veľa public metód
 • každá metóda používa iné properties
 • špecifické úlohy sú delegované na privátne metódy

Námietka voči Single Responsibility Principle

SRP nás núti vytvárať priveľa tried a tým sa stráca prehľadnosť
 • áno, vzniká viacej tried
 • sú však malé a ich zodpovednosti jasné
 • keď sú dobre pomenované, netreba študovať ich kód, čiže prehľadnosť stúpa
 • sú znovupoužiteľné

Viac informácií:

Matthias Noback - Principles of Package Design

Ďakujem za pozornosť

S v SOLIDe

By Milan Herda

S v SOLIDe

 • 481