Unix/Linux

Časť 1

O čom budeme hovoriť

 • počiatky Unixu
 • základné príkazy pre terminál
 • unixová filozofia
 • ďalšie príkazy pre terminál
 • terminál?

História

 • Ken Thompson
 • Dennis Ritchie
 • Brian Kernighan
 • Douglas McIlroy
 • Joe Ossanna
 • ...

Bell Labs (AT&T)

Multics

Multiplexed Information and Computing Service

 • začiatok vývoja: 1964
 • Bell Labs opúšťa projekt v 1969

Dobré ciele a inovatívne nápady.

 • veľký a komplexný systém
 • vývojári boli frustrovaní

Unics

Uniplexed Information and Computing Service

Unics Unix

 • 1970 (1969)
 • vyvíjaný ako systém pre programátorov
 • pôvodne napísaný v assembleri pre PDP-7
 • neskôr sa portoval na PDP-11 (stále assembler)
 • Thompson skúšal utility písať v B, ale boli pomalé
 • 1972: Ritchie vytvoril jazyk C
 • 1974: prepis jadra Unixu do C

Video: Unix na zrekonštruovanom PDP-7

https://www.youtube.com/watch?v=pvaPaWyiuLA

Unix

 • 1969: AT&T dostalo súdny zákaz vstupu do počítačového biznisu

 • Unix museli poskytnúť a licencovať každému, kto o to požiadal

 • super populárny v 70.tych a 80.tych rokoch
 • vznikalo mnoho univerzitných a komerčných odnoží

Unix

 • malé jadro
 • hierarchický filesystém
 • ukladanie dát a konfigurácie v plain texte
 • k zariadeniam a IPC sa pristupuje ako k súborom
 • malé programy na jedno použitie
 • CLI (shell)
 • štandardné "prúdy" (stdin, stdout, stderr)
 • pipes

Prax

Základné príkazy

Príkazy sú programy

Spustíme terminál

Základné príkazy (časť 1)

 • man
 • ls
 • cd
 • pwd
 • touch
 • mkdir
 • rmdir
 • rm
 • cp

Príkaz man

Zobrazí manuál k nainštalovanému programu, knižnici, systémovému volaniu...

man [sekcia] príkaz

Pokiaľ nezadáte sekciu a "príkaz" má manuálové stránky vo viacerých sekciách, tak sa prehľadáva v poradí* a zobrazí sa prvá nájdená.

* poradie viete zmeniť

Príkaz man

Ovládanie manuálu:

q opustenie manuálu
šípky, PgUp, PgDown pohyb po texte
/text<Enter> Hľadanie textu (smerom dole)
?text<Enter> Hľadanie textu (smerom hore)
/<Enter> opakovanie hľadania (smerom dole)
?<Enter> opakovanie kľadania (smerom hore)
h zobrazenie nápovedy pre ovládanie manuálu

Príkaz man - cvičenie

 • zobrazte manuál pre príkaz man
 • nájdite odstavec DEFAULTS
 • zobrazte si nápovedu pre ovládanie man stránok
 • vypnite nápovedu
 • vypnite man

Malý "manuál"

Väčšina programov akceptuje pri volaní parametre --help a/alebo -h

Ak boli uvedené, tak namiesto normálneho spustenia program vypíše len svoju základnú nápovedu k používaniu.

Príkaz ls

Vypíše obsah adresára

# výpis pre aktuálny adresár
ls

# ukáž aj "skryté" súbory
ls -a

# ukáž detaily
ls -l

# ukáž detaily + "skryté"
ls -l -a
ls -a -l
ls -al
ls -la

# ukáž, čo je v /etc
ls /etc

# farebne odlíš typ súborov
ls --color /etc

Nielen aktuálneho, vieme mu povedať, ktorý adresár nás zaujíma

Pre všetky príkazy platí

Ak cesta nezačína lomítkom, tak sa berie ako relatívna od aktuálneho pracovného adresára.

Špeciálny prípad: ak začína znakom ~, tak to je skratka pre plnú cestu k domovskému adresáru používateľa

 • ~ - môj domovský adresár
 • ~fero - ferov domovský adresár
 • ~root - domovský adresár pre administrátora
 • dajte si vypísať obsah /tmp
 • dajte si vypísat obsah aktuálneho adresára (aj so skrytými súbormi a detailným výpisom)
 • zistite, ako sa dá alfabeticky zotriediť výpis príkazu ls podľa prípony súborov

Príkaz ls - cvičenie

Príkaz cd

Prepne aktuálny pracovný adresár

Ak nedostane cieľový adresár ako argument, tak default hodnota je domovský adresár používateľa

Ak sa ako parameter zadá -, tak sa vráti do predchádzajúceho adresáru.

# prepne CWD na /var/log
cd /var/log

# prepne na /etc
cd /etc

# návrat späť na /var/log
cd -

# domovský adresár
cd

Príkaz cd - cvičenie

 • prepnite sa do adresáru /usr/bin
 • prepnite sa do svojho domovského adresáru
 • prepnite sa späť do adresáru /usr/bin
 • cd má okrem - ešte jeden špeciálny typ argumentu, aký to je?

Príkaz pwd

Zobrazí plnú cestu k aktuálnemu pracovnému adresáru

pwd

K čomu to je dobré?

K programovaniu/skriptovaniu

Ak budete potrebovať zistiť, kde sa práve nachádzate, tak viete, že to zistíte volaním programu pwd

Príkaz touch

Vytvorí prázdny súbor alebo zmení čas prístupu a modifikácie pre už existujúci súbor.

# vytvor súbor abc
touch abc

# vytvor súbor v adresári /tmp
touch /tmp/test.php

Príkaz mkdir

Vytvorí nový adresár

# vytvor adresár test-dir v domovskom adresári používateľa
mkdir ~/test-dir

# vytvorí celú cestu adresárov, ak treba
mkdir -p ~/test-dir/foo/bar/baz

S parametrom -p vytvorí aj všetky medziadresáre, ak neexistujú

Príkazy touch a mkdir - cvičenie

 • ~/test-projekt/
  • cvicenie-1/
   • podadresar-1/
    • subor1.txt
    • subor2.php
    • log-adresar/
     • app.log
  • cvicenie-2/
  • cvicenie-3/

Vytvorte nasledovnú adresárovú štruktúru aj so súbormi

Bez toho, aby ste opustili aktuálny adresár!

Unixová filozofia

Zoznam noriem a filozofických prístupov pre vytváranie softvéru

Cieľom je mať minimalistický a vysoko modulárny systém

Unixová filozofia

 • tvorte malé programy, ktoré robia jednu vec, ale robia ju dobre
 • nepridávajte nové vlastnosti, radšej urobte nový program pre novú vec
 • výstup jedného programu môže byť vstupom pre iný
 • píšte programy pracujúce s textom
 • preferujte kompozíciu
 • preferujte čitateľnosť
 • programy nech sú rozšíriteľné
 • ak má byť niečo zložité, nech sú to dáta
 • znalosti nech sú uložené v dátach, aby bol program jednoduchý

Unixová filozofia

Prax

Základné príkazy - pokračovanie

Príkaz rmdir

Zmaže prázdny(!) adresár/e

# zmaž ~/test-projekt/cvicenie-3 
rmdir ~/test-projekt/cvicenie-3

# zmaž cvicenie 2 a 3
rmdir ~/test-projekt/cvicenie-2 ~/test-projekt/cvicenie-3

# zmaž aj rodičovské adresáre, ak ostanú prázdne
rmdir -p ~/test-projekte/cvicenie-3

Príkaz rmdir - cvičenie

 • Vytvorte adresár ~/test-projekt/cvicenie-4/
 • Zmažte ho
 • Vytvorte adresár ~/test-projekt/cvicenie-5/foo/bar/
 • Zmažte adresár bar a aj rodičovské adresáre, ak ostanú prázdne

Príkaz rm

Maže súbory aj adresáre.

-i spýtaj sa na potvrdenie každého zmazania
-f nepýtaj sa potvrdenia
-d zmaž prázdny adresár (ako rmdir)
-r zmaž rekurzívne obsah celého adresáru a aj adresár

Dôležité parametre

rm [parametre] zoznam vecí na zmazanie

rm -rf /

Príkaz rm - cvičenie

 • Vytvorte súbor ~/test-projekt/test-subor.txt
 • Zmažte ho
 • Zmažte celý adresár ~/test-projekt aj s celým obsahom

Príkaz cp

Kopíruje súbory a adresáre

cp [parametre] zoznam vecí na skopírovanie kam
-i spýtaj sa na potvrdenie prípadného prepísania
-f nepýtaj sa potvrdenia
-r skopíruj celý adresár aj s obsahom

Dôležité parametre

Cieľový adresár musí existovať!

Príkaz cp - cvičenie

 • vytvorte adresár ~/test-cp
 • v ňom vytvorte súbory README.md a INSTALL.md
 • skopírujte oba súbory do /tmp
 • skopírujte celý adresár do ~/ pod menom test-cp-2
 • skopírujte súbor INSTALL.md do adresára ~/test-cp/instructions

Adresáre . a ..

 • . - "tento" adresár (nie je to isté ako CWD!)
 • .. - nadradený adresár
# idem o adresár vyššie
cd ..

# ostanem, kde som
cd .

# zobraz obsah o dve úrovne vyššie
ls ../..

Adresáre . a ..

Ak som v /usr/local/bin,

kde budem po spustení:

cd ./../././../lib/../../var/log/./../
 1. /usr/var/log/bin
 2. /usr/var/log
 3. /usr
 4. /var/log
 5. /var
 6. /home
 7. /usr/local/bin

?

/var

Prečo sa terminál volá terminál?

VT 52

Ďakujem za pozornosť

Unix/Linux, časť 1

By Milan Herda

Unix/Linux, časť 1

 • 205