Umbraco CMS
"scyzoryk" w rękach .NET developera

Marcin Zajkowski  /  @zajkowskimarcin  /  Grupa .NET PW

Marcin Zajkowski

Trener i Certyfikowany Master Umbraco
@
 The Cogworks

Czarodziej od Treśći i Wiedzy, Wódz Trenerów / PedagoGEEK @ WOW School

Ja, bloger @ udfnd.pl

@zajkowskimarcin

Wstęp

CMSy

 • ~200 różnych systemów (Wiki: http://bit.ly/cms-lis)
 • Darmowe i Open Source
 • Komercyjne, płatne, "Pudełkowe"
 • Własne tzw. "autorskie"

Ale co to to Umbraco?!

Umbraco CMS

 • http://umbraco.com
 • ASP.NET MVC, Licencja MIT, Open Source (Github)
 • Ponad 400 000 witryn live, średnio 12 nowych instalacji na minutę
 • Najbardziej popularny w UK, Danii, Australii i USA - pora na Polskę!
 • Duża i bardzo aktywna społeczność
 • "Best Open Source .NET CMS 2014"

Umbraco v7+

 • Elastyczny i nastawiony na edycję / rozbudowę
 • Backoffice: AngularJS
 • Frontend: IPublishedContent (XML)
 • ASP.NET MVC - bez żadnych ograniczeń
 • Umbraco Cloud (http://umbraco.io, 14 dni za darmo, Azure + Umbraco + CI/CD)

Developerzy <3

Klienci <3

Edytorzy <3

Społeczność Umbraco

w Polsce

Demo

Demo #1

 • Umbraco możemy zainstalować / uruchomić na wiele sposobów (Web Platform Installer, NuGet, manualnie, a nawet w chmurze)
 • Różne typy baz danych + współdzielenie ich na potrzeby DEV
 • StarterKity - do nauki
 • "Framework"

Gdzie zaczyna się magia i zabawa?!

Umbraco Events

Rozszerzając klasę ApplicationEventHandler

using Umbraco.Core;
using Umbraco.Core.Events;
using Umbraco.Core.Logging;
using Umbraco.Core.Models;
using Umbraco.Core.Services;

namespace MyProject.EventHandlers
{
  public class RegisterEvents : ApplicationEventHandler
  {
    protected override void ApplicationStarted(UmbracoApplicationBase umbracoApplication, ApplicationContext applicationContext)
    {
      ContentService.Saving += ContentService_Saving;   
    }

    private void ContentService_Saving(IContentService sender, SaveEventArgs<IContent> e)
    {        
      foreach (var content in e.SavedEntities
        .Where(c => c.Alias.InvariantEquals("MyContentType"))
        .Where(c => c.IsNewEntity()))
      {
        // Magic! GetValue(), SetValue(), etc...
      }
    }
  }
}

ContentService events

 • Saving + Saved
 • Publishing + Published
 • Copying + Copied
 • Moving + Moved
 • Trashing + Trashed
 • Deleting + Deleted
 • DeletingVersions + DeletedVersions
 • RollingBack + RolledBack
 • SendingToPublish + SentToPublish

Inne serwisy

 • MediaService
 • ContentTypeService
 • DataTypeService
 • FileService
 • LocalizationService

 

* TreeEvents

var contentService = Services.ContentService;
var parentId = -1;// root of site
var docTypeAlias = "textPage";// or whatever

// Prepare content      
var content = contentService
       .CreateContent("My New Content", parentId, docTypeAlias);

// Set properties
content.SetValue("pageTitle","My New Page Title!" );
content.SetValue("bodyText", "<p>Content for my rich text area</p>");     


// save and publish     
var publishStatus=contentService.PublishWithStatus(content);

Różne typy Controllerów

Wzbogacone o dodatkowe konteksty

SurfaceController

public class MyController : Umbraco.Web.Mvc.SurfaceController
{
  public ActionResult Index() 
  {
    return Content("hello world");
  }
}
[PluginController("SuperAwesomeAnalytics")]
public class MyController : Umbraco.Web.Mvc.SurfaceController
{
  public ActionResult Index() 
  {
    return Content("hello world");
  }
}

Web API

Web API w Umbraco

ApplicationContext ApplicationContext {get;}
ServiceContext Services {get;}
DatabaseContext DatabaseContext {get;}
UmbracoHelper Umbraco {get;}
UmbracoContext UmbracoContext {get;}

Dziedziczymy z Umbraco.Web.WebApi.UmbracoApiController

public class ProductsController : UmbracoApiController
{    
  public IEnumerable<string> GetAllProducts()
  {
    return new[] { "Table", "Chair", "Desk", "Computer", "Beer fridge" };
  }
}

~/Umbraco/Api/[YourControllerName]

~/Umbraco/[YourAreaName]/[YourControllerName]

[PluginController("AwesomeProducts")]
public class ProductsController : UmbracoApiController
{    
  public IEnumerable<string> GetAllProducts()
  {
    return new[] { "Table", "Chair", "Desk", "Computer", "Beer fridge" };
  }
}

Backoffice Controller

Dziedziczymy z UmbracoAuthorizedApiController lub UmbracoAuthorizedJsonController

~/Umbraco/backoffice/Api/[YourControllerName]
~/Umbraco/backoffice/[YourAreaName]/[YourControllerName]

Własne Controllery

tzw. Route Hijacking

public class HomeController : Umbraco.Web.Mvc.RenderMvcController
{
  public override ActionResult Index(RenderModel model)
  {
    //Do some stuff here, then return the base method
    return base.Index(model);
  }

  public ActionResult MobileHomePage(RenderModel model)
  {
    //Do some stuff here, the return the base Index method
    return base.Index(model);
  }
}

UmbracoHelper

Bo większość ktoś już za nas napisał :)

Umbraco.{metoda}()

// Get the children of the first content item found in the root
@foreach (var child in Umbraco.ContentAtRoot().First().Children) {
  <a href="@child.Url">@child.Name</a>
}
@{
  var newsArticles = Umbraco.ContentAtXPath("//newsArticle");
}
<h3>@Umbraco.Field("bodyText")</h3>
@if(Umbraco.MemberHasAccess(CurrentPage.Id, CurrentPage.Path)){
  <h1>Welcome!</h1>
} 
<p>@Umbraco.GetDictionaryValue("createdOn"): @CurrentPage.CreateDate</p>

Własne sekcje

a.k.a. aplikacje

<?xml version="1.0"?>
<applications>
 <add alias="content" name="Content" icon="traycontent" sortOrder="0" />
 <add alias="media" name="Media" icon="traymedia" sortOrder="1" />
 <add alias="settings" name="Settings" icon="traysettings" sortOrder="2" />
 <add alias="developer" name="Developer" icon="traydeveloper" sortOrder="3" />
 <add alias="users" name="Users" icon="trayuser" sortOrder="4" />
 <add alias="member" name="Members" icon="traymember" sortOrder="5" />
 <add alias="translation" name="Translation" icon="traytranslation" sortOrder="6" />
</applications>

~/Config/applications.config

ApplicationContext.Current.Services.SectionService (v7+)

SectionService.MakeNew("nazwa", "alias", "awesome-icon", 99)

Własne edytory właściwości

JSON (config)
+
HTML (widok)
+
AngularJS (controller)

package.config

{
  //you can define multiple editors
  propertyEditors: [
    {
      /*this must be a unique alias*/
      alias: "My.MarkdownEditor",
      /*the name*/
      name: "My markdown editor",
      /*the icon*/
      icon: "icon-code",
      /*grouping for "Select editor" dialog*/
      group: "Rich Content",
      /*the HTML file we will load for the editor*/
      editor: {
        view: "~/App_Plugins/MarkDownEditor/markdowneditor.html"
      }
    }
  ]
  ,
  //array of files we want to inject into the application on app_start
  javascript: [
    '~/App_Plugins/MarkDownEditor/markdowneditor.controller.js'
  ]
}

editor.html

<div ng-controller="MyController">
  <textarea ng-model="model.value"></textarea>
</div>

controller.js

(function () {
  'use strict';

  angular.module("umbraco")
    .controller("MyController", FindAndReplaceCtrl);

  MyController.$inject = ['$scope', 'MyService'];

  function MyController($scope, MyService) {
    var vm = this;

    //Data...

    //Functions...
    vm.initMyEditor = initMyEditor;

    function initMyEditor() {
      console.log("Init...");
    }
  }
})();

Demo

Co dalej?

Gdzie szukać wiedzy, jak żyć ;)

Gdybym to był ja...

Dziękuję za uwagę!

@zajkowskimarcin  /  marcin.zajkowski@thecogworks.com

Umbraco CMS - "scyzoryk" w rękach .NET developera

By Marcin Zajkowski

Umbraco CMS - "scyzoryk" w rękach .NET developera

 • 3,552