UPV

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING

ALLE ELEVER BLIVER

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERET

AF SKOLEN + UU-VEJLEDER I 8. + 9. + 10. KLASSE

OM VURDERINGEN

RETTER SIG MOD DET FORELØBIGE VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE

VURDERINGEN FORETAGES I FORHOLD TIL MINDST EN AF DISSE GRUPPER AF UNGDOMSUDDANNELSER

EUD/EUX

HHX/HTX/STX

HF

SKAL SE PÅ OM ELEVEN HAR DE

FAGLIGE

PERSONLIGE

SOCIALE

VURDERINGEN

FORUDSÆTNINGER FOR AT PÅBEGYNDE

PRAKSISFAGLIGE

OG GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE...

STANDPUNKT

JA / NEJ

JA / NEJ

MIDDEL / HØJ

 • EN "HØJ" VURDERING KAN TRÆKKE DEN SAMLEDE VURDERING OP
 • EN "MIDDEL" VURDERING KAN IKKE TRÆKKE DEN SAMLEDE VURDERING NED

FAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

STANDPUNKTSKARAKTERER

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

02

I DANSK OG MATEMATIK

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

EUD
EUX

KLASSE

8.

KLASSE

9./10.

HF

HTX
HHX
STX

*BEMÆRK AT DER OGSÅ STILLES SÆRLIGE KRAV TIL AFGANGSEKSAMEN

PERSONLIGE

FORUDSÆTNINGER

Motivation for uddannelse
og lyst til læring.

Ansvarlighed, herunder at eleven er
forberedt til undervisningen.

Mødestabilitet, herunder rettidighed
og lavt fravær.

Parathed til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

1

Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

2

3

4

5

FRA BEKENDTGØRELSEN

PERSONLIGE

FORUDSÆTNINGER

I OG UDEN FOR SKOLEN

 • HAR LYST TIL AT LÆRE
   
 • BIDRAGER AKTIVT I UNDERVISNINGEN
   
 • HAR LYST TIL SELV AT SØGE VIDEN
   
 • VILJE TIL AT GØRE TING FÆRDIGE

MOTIVATION

 •  KAN TRÆFFE EGNE VALG OG BESLUTNINGER
   
 • KAN TAGE INITIATIVER
   
 • KAN  SØGE HJÆLP EFTER BEHOV
   
 • KAN DANNE NYE RELATIONER

SELVSTÆNDIGHED

 • KAN OVERHOLDE AFTALER
   
 • TAGER ANSVAR I GRUPPEARBEJDE
   
 • ER FORBEREDT TIL UNDERVISNINGEN
   
 • KAN MODTAGE KONSTRUKTIV KRITIK

ANSVARLIGHED

 • MØDER HVER DAG OG TIL TIDEN
   
 • HAR EVENTUELT ET FRITIDSJOB ELLER TRÆNING, SOM ELEVEN PASSER STABILT

MØDESTABILITET

 • KAN TAGE BESLUTNINGER
   
 • KAN REFLEKTERER OVER VALG OG BESLUTNINGER
   
 • HAR BEVIDSTHED OM AT VALG HAR KONSEKVENSER

VALGPARATHED

SOCIALE

FORUDSÆTNINGER

Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet

Tolerance, herunder at kunne samarbejde
med mennesker, der er forskellige fra en selv.

1

Respekt, herunder at udvise forståelse
for andre mennesker.

2

3

FRA BEKENDTGØRELSEN

SOCIALE

FORUDSÆTNINGER

I OG UDEN FOR SKOLEN

 • FORSTÅELSE FOR AT HJÆLPE ANDRE
   
 • KAN GÅ PÅ KOMPROMIS OG TILSIDESÆTTE EGNE BEHOV
   
 • KAN FORSTÅ OG BRUGE FEEDBACK KONSTRUKTIVT
   
 • KAN DANNE NYE RELATIONER

SAMARBEJDSEVNE

 • KAN VISE HENSYN OVER FOR ANDRE
   
 • KAN ANERKENDE OG RESPEKTERE ANDRES HOLDNINGER
   
 • HAR GRUNDLÆGGENDE SITUATIONSFORNEMMELSE
   

RESPEKT

 • KAN OMGÅS OG SAMARBEJDE MED ANDRE, DER ER FORSKELLIGE FRA EN SELV
   
 • KAN AFLÆSE ANDRE OG SÆTTE SIG I DERES STED
   
 • KAN ACCEPTERE DET, DER AFVIGER FRA DET KENDTE / NORMALE

TOLERANCE

PRAKSISFAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

Praktiske færdigheder og kreativitet.

Værkstedsfærdigheder

Færdigheder i at kunne skifte perspektiv
mellem del og helhed.

Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

1

Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder
og virketrang.

2

3

4

5

FRA BEKENDTGØRELSEN

PRAKSISFAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

I OG UDEN FOR SKOLEN

 • KAN HANDLE HENSIGTSMÆSSIGT I FORHOLD TIL OPGAVENS OMFANG OG BESKRIVELSE
   
 • KAN UDVÆLGE OG BRUGE FYSISKE OG DIGITALE VÆRKTØJER TIL UDARBEJDELSE AF FORSKELLIGE PRODUKTER
   
 • KAN UDVISE SÆRLIG KREATIVITET OG OPFINDSOMHED
  I LØSNINGEN AF EN OPGAVE

PRAKTISKE FÆRDIGHEDER
OG KREATIVITET

 • KAN OVERSKUE OG PLANLÆGGE ARBEJDSTID
   
 • KAN OVERHOLDE INTERNE REGLER OG RUTINER
   
 • KAN FUNGERE I FORSKELLIGE ROLLER I DE SOCIALE FÆLLESSKABER SOM HAN / HUN ER EN DEL AF
   
 • KAN DELTAGE AKTIVT OG BIDRAGE POSITIVT I FORSKELLIGE SAMMENHÆNGE SÅSOM ERHVERVSPRAKTIK, GRUPPEARBEJDE ELLER ANDEN UNDERVISNINGSAKTIVITET

ARBEJDSKENDSKAB, ARBEJDSPLADSFÆRDIGHEDER OG VIRKETRANG

PRAKSISFAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

I OG UDEN FOR SKOLEN

 • KAN ORIENTERER SIG HENSIGTSMÆSSIG I ET VÆRKSTED ELLER VÆRKSTEDSLIGNENDE MILJØ
   
 • KAN ARBEJDE UNDERSØGENDE OG EKSPERIMENTERENDE I FORHOLD TIL DE OPGAVER, DER SKAL LØSES
   
 • KAN HÅNDTERE FRUSTRATIONER PÅ EN GOD MÅDE
   
 • KAN TAGE ANSVAR FOR REDSKABER OG MATERIALER

VÆRKSTEDSFÆRDIGHEDER

 • KAN I SIN ARBEJDSPROCES BEVÆGE SIG MELLEM FORSKELLIGE NIVEAUER I FORBINDELSE MED AT KONSTRUERE, BYGGE, SKABE,
  FORME OG DESIGNE
   
 • KAN ARBEJDE MED KONKRETE DETALJER OG SAMTIDIG BEVARE DET SAMLEDE OVERBLIK OVER OPGAVEN

SKIFTE PERSPEKTIV MELLEM DEL OG HELHED

 • KAN OMSÆTTE METODER, TEORIER, BESKRIVELSER OG INSTRUKTIONER TIL KONKRETE PRODUKTER
   
 • KAN KOMBINERE FORSKELLIGE FÆRDIGHEDER OG OMSÆTTE DISSE TIL HANDLING

ANVENDE TEORIER I PRAKSIS

FOR UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN

TIDSPLAN

SENEST 1.DECEMBER SKAL SKOLEN HAVE OVERFØRT ELEVERNES STANDPUNKT SAMT INDTASTET ELEVERNES FORUDSÆTNINGER I MINUDDANNELSE

15. JANUAR HAR UU FORETAGET EN HELHEDSVURDERING AF ELEVERNE. OG SKOLEN GIVER ALLE ELEVER/FORÆLDRE BESKED OM VURDERINGEN

SENEST 15. JUNI: SKOLEN OVERFØRER STANDPUNKT SAMT REVURDERER UPV I MINUDDANNELSE

8.

KLASSE

I NOVEMBER ANGIVER ELEVERNE OM DE VIL VURDERES TIL EN ERHVERVSUDDANNELSE, 2-ÅRIG HF ELLER 3-ÅRIG GYMNASIAL UNGDOMSUDDANNELSE

(ELEVERNE KAN ØNSKE AT BLIVE VURDERET TIL FLERE UDDANNELSER)

EFTER 15. JANUAR INDKALDER SKOLEN FORÆLDRE, ELEVER OG UU TIL ET SAMARBEJDE OM EN SÆRLIG MÅLRETTET INDSATS FOR DE FORELØBIG IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER

FOR UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN

TIDSPLAN

9./10

KLASSE

SENEST 1. DECEMBER SKAL SKOLEN HAVE OVERFØRT ELEVERNES STANDPUNKT SAMT INDTASTET ELEVERNES FORUDSÆTNINGER I MINUDDANNELSE I FORHOLD TIL ELEVERNES AKTUELLE UDDANNELSESØNSKE

SENEST 1. JUNI SKAL SKOLEN HAVE OVERFØRT ELEVERNES STANDPUNKT SAMT INDTASTET ELEVERNES FORUDSÆTNINGER I MINUDDANNELSE I FORHOLD TIL ELEVERNES AKTUELLE UDDANNELSESØNSKE

15. JANUAR HAR UU FORETAGET EN NY HELHEDSVURDERING AF ELEVERNE

SENEST 1. MARTS SKAL ALLE ELEVER HAVE OPRETTET DERES UDDANNELSESØNSKER PÅ OPTAGELSE.DK OG FORÆLDRE SKAL LIGELEDES HAVE UNDERSKREVET MED NEM-ID

ALLE ELEVER FÅR VORES HELT NYE UDDANNELSESHÆFTE

KARRIEREGUIDEN

...BRUG OGSÅ HÆFTET HJEMME :-)

 • PERSONLIG SIDE TIL DATOER
 • KÆRE FORÆLDRE
 • ET GODT VALG?
 • OM VEJLEDNING
 • PARATHEDSVURDERING
 • UU ARRANGEMENTER
 • STUDIEVALGSPORTFOLIO
 • MINE STYRKER
 • SIDER TIL INTROKURSER / BROBYGNING
 • SIDER TIL ERHVERVSPRAKTIK
 • UG.DK
 • UDDANNELSESSTEDER I REGION SJÆLLAND
 • OM ALLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER
 • OM ALLE ERHVERVSUDDANNELSERNE
 • ANDRE UDDANNELSER
 • ...OG MEGET MERE...!

OPSLAG & AKTIVITETSSIDER

ARTIKLER

FÅ INSPIRATION I ARTIKLER SÅSOM:

 • "RO PÅ - DET SKAL NOK GÅ"
 • "EN MAKKER, NÅR LIVET BØVLER"
 • "TALERØR OG ROLLEMODEL"
 • "MILIMETERPRÆCISE DRØMME"
 • "NELLIE PÅ UDVEKSLING"
 • "DAGBOG FRA STRASBOURG"
 • "AFSLAPPEDE UNGE ER SERIØSE OG MÅLRETTEDE"
 • ...OG MEGET MERE..!

KRITERIER

FOR UPV

I NÆSTVED KOMMUNE

Vurderingen skal afspejle de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse

KRITERIE NR 1

Vurderingen er lærerens forventning om elevens forudsætninger ved den afsluttende vurdering i 9. kl.
uden, der iværksættes
en særlig målrettet indsats

KRITERIE NR 2

Vurderingen skal afspejle
og støtte elevens forudsætninger og potentialer

KRITERIE NR 3

Vurderingen skal ikke bruges som et motiveringsværktøj

KRITERIE NR 4

Elever og forældre skal inddrages i processen omkring uddannelses-parathedsvurderingen

KRITERIE NR 5

UPV - workshop

By UU Sjælland Syd

UPV - workshop

Følgende slides er udviklet af Thomas Brosø fra UU Sjælland Syd til internt brug i forbindelse med forældremøder på 8. årgang Kommentarer/bemærkninger er velkommen og kan sendes direkte til Thomas på tb@uuss.dk

 • 453
Loading comments...

More from UU Sjælland Syd