D v SOLIDe

Milan Herda, 03 / 2018

Príklady sú vlastné alebo prebrané z knihy

Principles of Package Design

Kto som

programátor (PHP, JavaScript), hráč spoločenských hier, fanúšik sci-fi, wannabe autor browser hier (feudarium.com)

Profesia, FatChilli, Porada, BlueOrange, NOV

profesia.sk, domelia.sk, rtvs.sk, reality.sme.sk, living.sk...

O čom budeme hovoriť

 • Čo je SOLID
 • Dependency Inversion Principle
 • Výhody DIP
 • Ako rozpoznať porušenia princípu
 • Ako refaktorovať, aby sme dodržali princíp

SOLID

 • Single Responsibility Principle
 • Open-Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

Skratka predstavujúca 5 základných princípov dobrého softvérového návrhu

Dependency Inversion Principle

Princíp obrátených závislostí

Ak váš kód potrebuje k svojej činnosti iný objekt (funkciu/triedu), tak tento objekt je závislosťou pre váš kód.

Čo je závislosť?

Najviac viditeľné sú parametre metód a property tried

Dependency Inversion Principle

 • "objekt" na vyššej úrovni by nemal mať závislosť na nižšej úrovni
 • "objekt" by mal závisieť iba na abstraktných "objektoch"
 • "objekt" by nemal závisieť na konkrétnostiach

Prevedené do praxe v PHP

 • Interface/Abstraktná trieda nemôže závisieť na konkrétnej triede
 • Všetko by malo závisieť na interfacoch alebo abstraktných triedach
 • Nič by nemalo mať konkrétnu triedu ako závislosť

Prečo?

Je jednoduchšie vymeniť inštanciu niečoho abstraktného, ako konkrétnu vec

Výhody dodržiavania

Dependency Inversion Principle

 • časti kódu sú navzájom ľahko vymeniteľné

Symptómy porušenia princípu

 • chýbajúce interfacy/abstraktné triedy
 • interface nezávisí na interface, ale na konkrétnej triede
 • abstraktná trieda závisí na konkrétnej triede
 • konkrétna trieda závisí na konkrétnej triede namiesto interfacu/abstraktnej triede

Príklad 1

class JurajSiroky
{
  // ...
}

interface StatnaZakazka
{
  public function vyberDodavatela(
    JurajSiroky $dodavatel
  );
}
interface DodavatelSplnajuciPodmienky
{
  // ...
}

interface StatnaZakazka
{
  public function vyberDodavatela(
    DodavatelSplnajuciPodmienky $dodavatel
  );
}

Nie je to takto lepšie?

Príklad 2

class Authentication
{
  private ConnectionInterface $connection;

  public function __construct(ConnectionInterface $connection)
  {
    $this->connection = $connection;
  }

  public function checkCredentials(string $username, string $password)
  {
    $user = $this->connection->fetchAssoc(
      'SELECT * FROM users WHERE username = ?',
      [$username]
    );

    if ($user === null) {
      throw new InvalidCredentialsException('User not found');
    }

    // validate password
    // ...
  }
}

Potrebuje autentifikácia vedieť, kde sú uložené používateľské dáta?

Je možné mať používateľské dáta uložené inde ako v databáze?

class Authentication
{
  private UserProviderInterface $userProvider;

  public function __construct(UserProviderInterface $userProvider)
  {
    $this->userProvider = $userProvider;
  }

  public function checkCredentials(string $username, string $password)
  {
    $user = $this->userProvider->findUser($username);

    if ($user === null) {
      throw new InvalidCredentialsException('User not found');
    }

    // validate password
    // ...
  }
}
interface UserProviderInterface
{
  public function findUser($username);
}

class DoctrineDbalUserProvider implements UserProviderInterface
{
  // ...
}

class TextFileUserProvider implements UserProviderInterface
{
  // ...
}

Dependency Inversion Principle

Princíp obrátených závislostí

Dependency Inversion Principle

 • "objekt" na vyššej úrovni by nemal mať závislosť na nižšej úrovni
 • "objekt" by mal závisieť iba na abstraktných "objektoch"
 • "objekt" by nemal závisieť na konkrétnostiach

Prevedené do praxe v PHP

 • Interface/Abstraktná trieda nemôže závisieť na konkrétnej triede
 • Všetko by malo závisieť na interfacoch alebo abstraktných triedach
 • Nič by nemalo mať konkrétnu triedu ako závislosť

Prečo?

Je jednoduchšie vymeniť inštanciu niečoho abstraktného, ako konkrétnu vec

Voľné programovanie

Naprogramujte tzv. FizzBuzz generátor, ktorý:

 • generuje zoznam celých čísel od 1 po n
 • čísla deliteľné 3 nahradí reťazcom "Fizz"
 • čísla deliteľné 5 nahradí reťazcom "Buzz"
 • čísla deliteľné 3 aj 5 nahradí reťazcom "FizzBuzz"
 • na každé číslo sa vždy aplikuje maximálne jedno pravidlo

Upravte váš FizzBuzz generátor:

 • pridajte pravidlo nahradzujúce čísla deliteľné 7 reťazcom Bar
 • pridajte pravidlo nahradzujúce číslo 11 reťazcom "jedenásť"
 • pridajte pravidlo vymieňajúce číslicu 4 za písmeno A
 • vymeňte poradie pravidiel
 • pridajte nové pravidlo bez potreby zmeny kódu generátoru
interface RuleInterface
{
  public function matches(int $number): bool;
  public function getReplacement(): mixed;
}

class FizzRule implements RuleInterface
{
  public function matches(int $number): bool
  {
    return $number % 3 === 0;
  }

  public function getReplacement(): mixed
  {
    return 'Fizz';
  }
}
class FizzBuzzGenerator
{
  private $rules = [];

  public function addRule(RuleInterface $rule)
  {
    $this->rules[] = $rule;
  }

  public function generateList(int $limit): array
  {
    $list = [];

    for ($number = 1; $number <= $limit; $number++) {
      $list[] = $this->generateElement($number);
    }

    return $list;
  }

  private function generateElement(int $number): mixed
  {
    foreach ($this->rules as $rule) {
      if ($rule->matches($number)) {
        return $rule->getReplacement();
      }
    }

    return $number;
  }
$fizzBuzz = new FizzBuzzGenerator();

$fizzBuzz->addRule(new FizzBuzzRule());
$fizzBuzz->addRule(new FizzRule());
$fizzBuzz->addRule(new BuzzRule());
...
$list = $fizzBuzz->generateList(100);

Riešenie:

Opakovanie

SOLID - Záver

Aby bol kód ľahko udržiavateľný, rozširovateľný, testovateľný a rozširovateľný s minimálnym množstvom programovania, tak každá trieda by mala:

 • riešiť iba jednu vec
 • byť otvorená pre zmenu správania bez potreby zmeny kódu
 • byť dobrým potomkom svojich rodičov
 • implementovať a závisieť na malých a pre klientov špecifických interfejsoch
 • závisieť na abstrakciách a nie konkrétnostiach

Viac informácií:

Matthias Noback - Principles of Package Design

Ďakujem za pozornosť

D v SOLIDe

By Milan Herda

D v SOLIDe

 • 522