Moduly v JavaScripte

Časť 2: CommonJS a AMD

Milan Herda, 10/2016, úpravy 08/2022

CommonJS

CommonJS

 • 2009, Mozilla, ekosystém pre server-side JavaScript
 • 2013 - Node.js opúšťa CommonJS, ale ponecháva si formát pre moduly

CommonJS nie je súčasťou špecifikácie JavaScriptu a tak nefunguje natívne v prehliadačoch!

CommonJS

Všetko vo vnútri modulu je lokálne iba pre modul.

Von z modulu sa dostane iba to, čo explicitne povolíme.

CommonJS

require
module.exports

Premenná dostupná v každom module. Jej obsah je jediná vec, ktorá sa z modulu exportuje.

Funkcia, pomocou ktorej importujeme iné moduly.

const foo = require('./foo.js');

const bar = () => {
  // ...
};

module.exports = bar;

Stiahnite si zdrojáky

git clone https://bitbucket.org/perungrad/js-modules-2.git

Na najvyššej úrovni máme adresáre pre štyri scenáre, ktoré dnes budeme riešiť:

 • server-commonjs
 • web-oldschool
 • web-commonjs
 • web-amd

V každom z týchto adresárov je ešte adresár src a v ňom sú uložené funkcie unitFactory a ranged z predchádzajúceho školenia

Úloha

 • pracujte v adresári server-commonjs
 • prepíšte oba moduly do CommonJS formátu
 • načítajte ich v index.js
 • vytvorte inštancie pre kopijníka, jazda a lukostrelca
 • "zobrazte" obsah inštancií (napr. cez console.log)
 • require - funkcia pre načítanie modulu
 • module.exports - premenná, do ktorej zapíšete, čo váš modul exportuje

Riešenie

const unitFactory = function() {
  // ...
};

module.exports = unitFactory;

src/unit/unitFactory.js

Riešenie

const extendByRange = function(unit) {
  // ...
};

module.exports = extendByRange;

src/unit/ranged.js

Riešenie

const unitFactory = require('./src/unit/unitFactory.js');
const extendByRange = require('./src/unit/ranged.js');

const pikeman = unitFactory()
  .setName('Pikeman')
  .setSpeed(2)
  .setStrength(3)
  .setHealth(4);

const horseman = /* ... */

const archer = extendByRange(unitFactory())
  .setName('Archer')
  .setSpeed(2)
  .setStrength(2)
  .setHealth(4)
  .setRange(4);

console.log({ pikeman });
console.log({ horseman });
console.log({ archer });

index.js

Toto bolo na serveri.

Ako je to v prehliadači?

Old School prístup

 • dá sa vidieť v adresári web-oldschool
 • "moduly" sa načítavajú pomocou obyčajného script tagu
 • všetky funkcie sú v globálnom priestore

Old School prístup

const unitFactory = function(unit) {
  // ...
};

src/unit/unitFactory.js

Old School prístup

const extendByRange = function(unit) {
  // ...
};

src/unit/ranged.js

Old School prístup

<script src="src/unit/unitFactory.js"></script>
<script src="src/unit/ranged.js"></script>

<script>
  const pikeman = unitFactory();
  const horseman = unitFactory();
  const archer = extendByRange(unitFactory());

  archer.setName('Robin Hood').setSpeed(1).setStrength(5).setHealth(10).setRange(5);

  console.log({ pikeman });
  console.log({ horseman });
  console.log({ archer });
</script>

index.html

Aké problémy vidíte v tomto prístupe?

 1. kód "modulov" je v globálnom mennom priestore
 2. načítavanie cez script tag blokuje rendering stránky
 3. vo väčšom projekte priveľa súborov na načítanie

Možné riešenie?

1. kód "modulov" je v globálnom mennom priestore

2. načítavanie cez script tag blokuje rendering stránky

3. vo väčšom projekte priveľa súborov na načítanie

Môžeme skúsiť obaliť hlavný skript a načítavanie modulov do funkcie (Module Pattern)

Môžeme napr. presunúť script tag na koniec stránky

Spojíme všetky súbory do jedného

CommonJS

v prehliadači

CommonJS nie je súčasťou JS, takže nie je prítomné v prehliadačoch.

Potrebujeme knižnicu, nástroj, čokoľvek, čo nám ho dodá.

webpack

webpack je "module bundler" pre web, ktorý vie pracovať aj s CommoJS formátom

Funguje tak, že si prečíta vaše zdrojové súbory a pretransformuje ich do cieľovej formy vhodnej pre prehliadače.

Tieto pretransformované súbory sa potom nasadzujú do produkcie.

webpack

Inštalácia

cd web-commonjs

npm init
npm install --dev --save webpack webpack-cli

# alebo

yarn init
yarn add -D webpack webpack-cli

webpack

Adresárová štruktúra projektu

 • src/ - zdrojový adresár
  • unit/
   • unitFactory.js - CommonJS modul
   • ranged.js - CommonJS modul
  • index.js - hlavný skript
 • www/ - cieľový adresár
 • index.html
 • webpack.config.js
 • package.json
 • www/js/app.js bude náš nový vstupný bod do aplikácie
 • bude sa načítavať v html cez jediný script tag
 • app.js sa bude generovať webpackom
 • zdrojový súbor pre vygenerovanie app.js bude src/index.js

webpack

Konfigurácia, webpack.config.js

const path = require('path');

module.exports = {
  entry: {
    app: './src/index.js',
  },
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'www/js'),
    filename: '[name].js',
  },
  mode: 'production',
};

webpack

src/index.js

const unitFactory = require('./unit/unitFactory.js');
const extendByRange = require('./unit/ranged.js');

const pikeman = unitFactory()
  .setName('Pikeman')
  .setSpeed(2)
  .setStrength(3)
  .setHealth(4);

const horseman = /* ... */

const archer = extendByRange(unitFactory())
  .setName('Archer')
  .setSpeed(2)
  .setStrength(2)
  .setHealth(4)
  .setRange(4);

console.log({ pikeman });
console.log({ horseman });
console.log({ archer });

webpack

src/unit/unitFactory.js

const unitFactory = function() {
  // ...
};

module.exports = unitFactory;

webpack

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>CommonJS module example</title>

  <script src="www/js/app.js"></script>
</head>

<body></body>

</html>

webpack

Spustenie

npx run webpack

# alebo

yarn webpack

webpack

Pozrieme sa na vygenerovaný súbor

a objavíme

Module Pattern a IIFE!

AMD

AMD

Asynchronous Module Definition

Problémy Old School prístupu

1. kód "modulov" je v globálnom mennom priestore

2. načítavanie cez script tag blokuje rendering stránky

3. vo väčšom projekte priveľa súborov na načítanie

Môžeme skúsiť obaliť hlavný skript a načítavanie modulov do funkcie (Module Pattern)

Môžeme skúsiť moduly načítavať asynchrónne

Spojíme všetky súbory do jedného

AMD

require
 • Funkcia, pomocou ktorej importujeme iné moduly
 • Načítanie sa deje asynchrónne
 • Po načítaní všetkých požadovaných modulov sa spustí callback
require(
  ['path/to/module1', 'path/to/module2'],
  function (module1, module2) {
    // kód spustený po načítaní modulov
  }
);

AMD

define
 • Funkcia, pomocou ktorej definujeme modul
 • Ak má modul závislosti, načítavajú sa asynchrónne
 • Po načítaní všetkých požadovaných modulov sa spustí callback definujúci modul
 • Návratová hodnota callbacku reprezentuje API modulu
define(
  'nazov', // názov je voliteľný
  ['path/to/module1', 'path/to/module2'], // závislosti
  function (module1, module2) { // kód modulu, povinné
    // kód spustený po načítaní modulov
  }
);

Názov modulu je nepovinný, pokiaľ je modul v samostatnom súbore

Závislosti sú nepovinné a pokiaľ nie sú, tak sa nemusí uviesť ani prázdne pole

Závislosť môžeme uviesť ako cestu k súboru s modulom alebo ako názov modulu

AMD

v prehliadači

AMD nie je súčasťou JS, takže nie je prítomné v prehliadačoch.

Potrebujeme knižnicu, nástroj, čokoľvek, čo nám ho dodá.

RequireJS

RequireJS je "module loader" pre moduly napísané v AMD formáte

Je možné ho nakonfigurovať tak, aby vedel pracovať aj s nie-AMD formátom

RequireJS

Inštalácia

cd web-amd

npm init
npm install --dev --save requirejs

# alebo

yarn init
yarn add -D requirejs

AMD

src/index.js

require(['unit/unitFactory', 'unit/ranged'], (unitFactory, extendByRange) => {
  const pikeman = unitFactory()
    .setName('Pikeman')
    .setSpeed(2)
    .setStrength(3)
    .setHealth(4);

  const horseman = /* ... */

  const archer = extendByRange(unitFactory())
    .setName('Archer')
    .setSpeed(2)
    .setStrength(2)
    .setHealth(4)
    .setRange(4);

  console.log({ pikeman });
  console.log({ horseman });
  console.log({ archer });
});

AMD

src/unit/unitFactory

define(() => {
  const unitFactory = function() {
    // ...
  }
   
  return unitFactory;
});

AMD

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>AMD module example</title>
</head>

<body>
  <script
    src="node_modules/requirejs/require.js"
    data-main="src/index"
  ></script>
</body>

</html>

AMD formát nám umožňuje mať viacero modulov v jednom súbore.

Vďaka tomu vieme optimalizovať súbory pre produkciu a spájať moduly do jedného alebo viac súborov.

RequireJS poskytuje pre tento účel utilitu nazvanú r.js

RequireJS

Adresárová štruktúra projektu

 • src/ - zdrojový adresár
  • unit/
   • unitFactory.js - AMD modul
   • ranged.js - AMD modul
  • index.js - hlavný skript
 • www/ - cieľový adresár pre build z r.js
 • index.html
 • package.json
 • www/js/app.js bude náš nový vstupný bod do aplikácie
 • bude sa načítavať v html cez jediný script tag
 • app.js sa bude generovať pomocou r.js
 • zdrojový súbor pre vygenerovanie app.js bude src/index.js

RequireJS

package.json

{
  "name": "web-amd",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "requirejs": "^2.3.6"
  },
  "scripts": {
    "build": "r.js -o baseUrl=./src paths.requireLib=../node_modules/requirejs/require include=requireLib name=index out=www/js/app.js"
  }
}
/*
 * r.js
 *  -o baseUrl=./src
 *  paths.requireLib=../node_modules/requirejs/require
 *  include=requireLib
 *  name=index
 *  out=www/js/app.js
 */

RequireJS

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>AMD module example</title>
</head>

<body>
  <script src="www/js/app.js"></script>
</body>

</html>

Zhrnutie

CommonJS alebo AMD?

 • ✅ AMD bolo vytvárané pre web
 • ❌ síce je použiteľné aj v prostredí Node.js, ale je to trochu meh
 • ✅ v AMD sú závislosti viditeľné
 • ✅ v AMD sa pekne aplikuje Dependency Injection
 • ✅ AMD modul sa jednoduchšie testuje, lebo závislosti dostáva ako argumenty funkcie

CommonJS alebo AMD?

 • ✅ CommonJS bolo vytvárané pre server
 • ❌ CommonJS nie je použiteľné v browseroch a tak sa tam implementuje ako Module Pattern
 • ❌ závislosti nie sú viditeľné, lebo require sa môže použiť aj uprostred kódu
 • ❌ CommonJS modul sa ťažšie testuje, lebo nie sú viditeľné závislosti a treba zložito mockovať importy

CommonJS alebo AMD?

CommonJS alebo AMD?

Historicky vyhral CommonJS

 • bol dostatočne dobrý
 • vývojári naň boli zvyknutí z prostredia Node.js
 • webpack prevalcoval ostatné nástroje pre bundlovanie

Súčasnosť a budúcnosť

 • CommonJS sa stáva minulosťou
 • natívne JS moduly sú podporvané v Node.js, prehliadačoch a v nových serverových runtimeoch (Deno, Bun)
 • webpack sa stáva zbytočným (alternatívy: Rollup, Parcel, Vite)

Nabudúce

Stručne o UMD

a obšírnejšie o natívnych JS moduloch

Ďakujem za pozornosť

Moduly v JavaScripte, časť 2

By Milan Herda

Moduly v JavaScripte, časť 2

 • 224