Moduly v JavaScripte

Časť 3: UMD a natívne moduly

Milan Herda, 01/2017, úpravy 09/2022

UMD

Problém

Som vývojár populárnej javaScriptovej knižnice

Problém

Som vývojár populárnej javaScriptovej knižnice

a natívne moduly ešte nie sú "in"

Moji používatelia pracujú

 • niektorí v globálnom namespace
 • niektorí používajú CJS moduly
 • ďalší používajú AMD moduly

Akým spôsobom budem poskytovať knižnicu?

 • je lepšie ju mať ako globálnu premennú
 • AMD modul?
 • CJS modul?
 • tri samostatné verzie a nech si používateľ stiahne tú svoju?

Odpoveď

Všetky verzie v jednom súbore

UMD

Universal Module Definition

UMD

Modul bez závislostí

(function (root, factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    define([], factory);
  } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
    module.exports = factory();
  } else {
    root.ourModuleName = factory();
  }
}(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function () {
  // ...
  return { /* ... */ };
}));

UMD

Modul so závislosťou na knižnici foo

(function (root, factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    define(['foo'], factory);
  } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
    module.exports = factory(require('foo'));
  } else {
    root.ourModuleName = factory(root.foo);
  }
}(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function (foo) {
  // ...
  return { /* ... */ };
}));

Natívne moduly

ESM

Natívne moduly

 • prišli v roku 2015 so špecifikáciou JavaScriptu ES2015 (aka ES6)
 • preto skratka ESM (EcmaScript Modules)
 • trvalo roky, kým sa stali automaticky podporované v rôznych prostrediach (stále nie sme v ideálnom stave)

Natívne moduly

import
 • Príkaz, pomocou ktorého importujeme veci z iného modulu
 • Môže sa použiť iba v top-level úrovni (tj. nesmie byť v blokoch) a musí predchádzať iným príkazom

import abc from './utils/module1';
import { foo, bar } from './utils/module2';

foo(abc);

bar();

Natívne moduly

export
 • týmto príkazom určujeme, ktoré časti modulu budú dostupné pre vonkajší svet
 • vieme ho použiť viackrát v jednom module

const abc = 'abc';

export abc;
export const bar = 'bar';

const foo = 'foo';

export default foo;

Natívne moduly

Vytvorenie projektu

yarn create vite js-modules-3 --template=vanilla

# alebo

npm create vite js-modules-3 --template=vanilla

Natívne moduly

Spustenie projektu

yarn dev

# alebo

npx run dev

Úloha

 • vytvorte súbor src/theme/colors.js
 • súbor bude obsahovať konštanty definujúce farby pre našu aplikáciu. Farby sú PRIMARY, SECONDARY, ERROR, WARNING, INFO
 • každú farbu exportujte samostatne
 • zmažte doterajší obsah main.js
 • v main.js naimportuje primárnu farbu a použite ju ako farbu pozadia pre nový div element

Riešenie

src/theme/colors.js

export const PRIMARY = '#000080';
export const SECONDARY = '#008000';
export const WARNING = 'orange';
export const ERROR = '#800000';
export const INFO = '#2266cc';

Riešenie

main.js

import { PRIMARY } from './src/theme/colors.js';

const colorInfo = (name, color) => {
  const divStyle = `
    width: 300px;
    height: 100px;
    background-color: ${color};
  `;
 
  const titleStyle = `
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  `;

  return `
    <div style="${divStyle}">
      <h3 style="${titleStyle}">${name}</h3>
    </div>
  `;
};

document.querySelector('#app').innerHTML = colorInfo('PRIMARY', PRIMARY);

Export

Named exports

Pomenované exporty

Named exports

 • každá vec sa z modulu exportuje pod nejakým svojím menom
 • pod týmto menom je potom možný aj jej import
// colors.js
export const PRIMARY = '#0000cc'

// main.js
import { PRIMARY } from './src/theme/colors.js';

Pomenované exporty

Majú viacero "foriem"

export const PRIMARY = '#0000cc';
export const SECONDARY = '#00cc00';
export const WARNING = 'orange';
export const ERROR = '#cc0000';
export const INFO = '#2266cc';

Export spojený priamo s deklaráciou

const PRIMARY = '#0000cc';
const SECONDARY = '#00cc00';
const WARNING = 'orange';
const ERROR = '#cc0000';
const INFO = '#2266cc';

export {
  PRIMARY,
  SECONDARY,
  WARNING,
  ERROR,
  INFO,
};

Export predtým nadeklarovaných mien

Tzv. export zoznamu

const PRIMARY = '#0000cc';
const SECONDARY = '#00cc00';
const WARNING = 'orange';
const ERROR = '#cc0000';
const INFO = '#2266cc';

export {
  PRIMARY,
  SECONDARY,
};

export {
  WARNING,
  ERROR,
  INFO,
};

Môžeme exportovať viac zoznamov z jedného modulu

const PRIMARY = '#0000cc';
const SECONDARY = '#00cc00';
const WARNING = 'orange';
const ERROR = '#cc0000';
const INFO = '#2266cc';

export {
  PRIMARY as mainColor,
  SECONDARY,
};

export {
  WARNING as itsFine,
  ERROR as itEscalatedQuickly,
  INFO,
};

V zozname môžeme robiť premenovávanie

Default export

Default export

 • z každého modulu môže byť jedna vec určená ako tzv. defaultný export
 • importujúci modul si ju vloží pod takým menom, akým chce

 • pri importe sa nepoužívajú { }

const PRIMARY = '#0000cc';
// export const PRIMARY = '#0000cc';

export default PRIMARY;
import mainColor from './src/theme/colors.js';

Default export

 • keďže exportovaná vec nemusí mať názov, tak ňou môže byť hocijaký výraz
export default 1 + 1;
import result from './subor.js';

Default export

 • export zoznamu vieme "zneužiť" na urobenie default exportu
export {
  foo,
  bar as default,
  baz,
};
import result from './subor.js';

Import

Import pomenových exportov

Import pomenovaných exportov

 • importované veci sa uvádzajú vo vnútri { }
 • vymenujeme len tie, ktoré potrebujeme
import { PRIMARY, SECONDARY, ERROR } from './src/theme/colors.js';

Import pomenovaných exportov

 • ak modul potrebuje, môže počas importu urobiť premenovanie
import {
  PRIMARY as mainColor,
  SECONDARY,
  ERROR
} from './src/theme/colors.js';

Import pomenovaných exportov

 • pomocou * vieme naimportovať všetko z modulu do jedného objektu
 • naimportuje sa aj prípadny default export pod kľúčom default
import * as colors from './src/theme/colors.js';

console.log(colors.PRIMARY);
console.log(colors.default);

Import default exportu

Import default exportu

 • default export vieme naimportovať mimo { }
 • názov premennej, do ktorej sa default export vloží, je zálezitosťou importujúceho modulu
import bar from './foo.js';

Import default exportu

 • v jednom import príkaze vieme kombinovať default export aj pomenovaný
import mainColor, { PRIMARY, SECONDARY } from './foo.js';

Import default exportu

 • default export vieme naimportovať aj použitím kľúča default v zozname pomenovaných importov
 • musíme ho ale premenovať
import { PRIMARY, default as mainColor } from './foo.js';

Import pre potreby exportu

Import pre potreby exportu

export * from "./subor.js";
export * as foo from "./subor";
export { PRIMARY, SECONDARY } from "./src/theme/colors.js";
export { 
  PRIMARY as primaryColor,
  SECONDARY as secondaryColor
} from "./src/theme/colors.js";
export { default, PRIMARY, SECONDARY } from "./src/theme/colors.js";

Občas potrebujeme naimportovať veci z viacerých modulov len preto, aby sme ich ďalej exportovali.

 • napr. v agregovaných súboroch pre viacero modulov (redux, zložené komponenty...)

Import pre potreby exportu

export { 
  default,
  PRIMARY,
  SECONDARY as secondaryColor,
} from "./src/theme/colors.js";

Jediný spôsob, ako reexportovať jedným príkazom default aj pomenový export, je pomocou zoznamu

Ak default nebude premenovaný, stáva sa default exportom pre aktuálny modul

Na čo si dať pozor

 • importovaný identifikátor má živé prepojenie so svojím modulom
 • do importovaného identifikátora nevieme priradiť novú hodnotu:
  • pre klientský kód sa správa rovnako ako const premenná
  • pre zdrojový modul však ako let

Zhrnutie

Moduly robíme, pretože

 • JS kódu je veľa
 • potrebujeme časti s jasnou zodpovednosťou
 • modul je samostatný a tak znovupoužiteľný
 • nechceme prasiť globálny namespace a zvyšovať tak riziko konfliktu názvov

Naučili sme sa:

 • platnosť premenných v JS
 • čo je to closure
 • čo je to IIFE
 • ako vyzerá module pattern
 • 3 rôzne implementácie modulov:
  • CommonJS
  • AMD
  • UMD
  • ESM
 • že technológia nemusí byť najlepšia, aby sa presadila. Stačí, že je dosť dobrá a k dispozícii

Vyskúšali sme si:

 • npm a yarn
 • webpack
 • RequireJS a r.js
 • vite

Videli sme:

 • príklady, ako používať rôzne modulové systémy na webe a serveri
 • ako by mohla vyzerať základná adresárová štruktúra JS projektu
 • ako sa moduly riešili kedysi a dnes

Ďakujem za pozornosť

Moduly v JavaScripte, časť 3

By Milan Herda

Moduly v JavaScripte, časť 3

 • 289