Novinky v JavaScripte

vo verziách ES2015, ES2016, ES2017 a ES2018

ES2015

ES?

ECMAScript

ECMAScript

Oficiálny názov JavaScriptu

Java® je ochranná známka

ECMA

European Computer Manufacturers Association

ES2015 vs. ES6

 • Harmony
 • ES6
 • ES2015

Novinky ES2015

Literály pre binárne a oktálové čísla

var x = 0b1011;

var y = 0o715;

Deklarácia premenných

 • let

 • const

Dva nové spôsoby deklarácie

Blokový scope

let foo = 'foo';

foo = 'foo 2';

// ----

const bar = ['pivo'];

bar.push('vino');

bar = ['borovicka']; // TypeError: invalid assignment
           // to const `bar`

Arrow funkcie

 • kratší zápis
 • uchovávanie kontextu (this, arguments)

Arrow funkcie - kratší zápis

var pow = function (arg) {
  return arg * arg;
};
const pow = (arg) => {
  return arg * arg;
};
const pow = (arg) => arg * arg;
// Pozor, zátvorky okolo argumentov sa dajú odobrať
// iba v prípade jednoargumentovej funkcie
// Funkcia bez argumentov musí mať zátvorky uvedené!
const getName = () => 'zelenina';
const pow = arg => arg * arg;

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.forEach(function (tag) {
      console.log(this.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Skúste tento kód opraviť v starom JS (bez arrow funkcie)

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    const that = this;

    this.tags.forEach(function (tag) {
      console.log(that.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Starý JS: pomocná premenná "that"

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.forEach((function (tag) {
      console.log(this.name + ' vie ' + tag);
    }).bind(this));
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Starý JS: bindovanie

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.forEach((tag) => {
      console.log(this.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Nový JS: array funkcia

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {};

/* Pre objekt fero:
 * - vytvorte property name a lastName,
 *  ktoré budú mať hodnoty z premenných vyššie
 * - vytvorte metódu foo, ktorá vráti reťazec 'metóda foo'
 * - vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
 */

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  // vytvorte metódu foo, ktorá vráti reťazec 'metóda foo'
  // vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
 
  // vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
};

fero[x + y] = 'počítaná property';

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name,
  lastName,
  
  foo() {
    return 'metóda foo';
  },
  
  [x + y]: 'počítaná property',
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V novom JS

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name,
  lastName,
  
  foo() {
    return 'metóda foo';
  },
  
  [x + y]: 'počítaná property',
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);
const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
};

fero[x + y] = 'počítaná property';

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

Destructuring - polia

const [x, y] = [1, 2];

const pole = ['agát', 'blýskavica', 'cieľovníci'];

const [a, , c] = pole;

const [foo, bar, baz = 33] = [11, 22];

// výmena hodnôt dvoch prvkov

let [var1, var2] = ['value 1', 'value 2'];

[var2, var1] = [var1, var2];

Destructuring - objekty

const obj = {
  foo: 1,
  bar: 2,
  baz: 3,
};

const { foo, baz } = obj;

// prípadne pod iným názvom
const { foo: aliasFoo, baz } = obj;

// default hodnoty

const { foo, xyz = 42 } = obj;

Destructuring - objekty

// argumenty funkcie

const params = {
  logger: 'console',
  isDev: true,
};

foo(params);

const foo = function ({ isDev, logger }) {
  console.log(logger);
  console.log(isDev);
};

Default hodnoty argumentov funkcie

const foo = function (x, y = 5) {
  // ...
};

const bar = (x, y = 5) => {
  // ...
};

Rest operátor

const foo = (x, ...y) => {
  console.log(y);
};

foo(1, 2, 3, 4, 5);

Spread operátor

const foo = (x, y, z) => {
  console.log(x, y, z);
};

const arr = [1, 2, 3];

foo(...arr);
const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);Chvíľka na zamyslenie

const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);
// [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]


Chvíľka na zamyslenie

const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);
// [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

foo(arr1, arr2, ...arr3);
Chvíľka na zamyslenie

const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);
// [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

foo(arr1, arr2, ...arr3);
// [7, 8, 9]Chvíľka na zamyslenie

const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);
// [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

foo(arr1, arr2, ...arr3);
// [7, 8, 9]

foo(...arr1, arr2, ...arr3);

Chvíľka na zamyslenie

const foo = (x, y, ...z) => {
  console.log(z);
};

const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const arr3 = [7, 8, 9];

// čo bude vypísané v konzole?
foo(...arr1, ...arr2, ...arr3);
// [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

foo(arr1, arr2, ...arr3);
// [7, 8, 9]

foo(...arr1, arr2, ...arr3);
// [3, [4, 5, 6], 7, 8, 9]

Chvíľka na zamyslenie

Template string

const multiline = `toto je viacriadkový
reťazec
`;

console.log(multiline);

const str = 'reťazec';
const val = 'hodnotami';

const replaced = `toto je ${str} s nahradenými ${val}`;

console.log(replaced);

Generátory

const gen = function* () {
  let n = 1;

  while (true) {
    yield n;
    n++;
  }
}

const generator = gen();

console.log(generator.next());

for-of cyklus

const arr = [1, 2, 3, 4, 5];

for (const i of arr) {
  console.log(i);
}
const foo = function* () {
  yield 1;
  yield 2;
}

for (const i of foo()) {
  console.log(i);
}
const str = 'hello world';

for (const c of str) {
  console.log(c);
}

Iterátory

const cart = {
  price: 23.5,
  items: ['jablko', 'hruska', 'banan'],

  [Symbol.iterator]: function* () {
    let i = 0;

    while (i < this.items.length) {
      yield this.items[i];
      i++;
    }
  }
};

for (const i of cart) {
  console.log(i);
}

Unicode

Plná podpora Unicode v reťazcoch a regulárnych výrazoch

Rozšírenia pre Number

Number.EPSILON

Number.isInteger(Infinity)

Number.isNaN(NaN)

String.prototype.includes, String.prototype.repeat

"ferko mrkvička".includes("mrk");

"abc".repeat(3);

Object.assign

let person = {id: 42};

person = Object.assign(
  person,
  {
    name: 'fero',
  },
  {
    name: 'jozo',
    surname: 'mrkvicka',
  },
  {
    name: 'ferko',
  }
);

Rozšírenia pre Array

Array.from('hello'); // ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

Array.from([1, 2, 3]); // [1, 2, 3]

Array.from([1, 2, 3], x => x + 10); // [11, 12, 13]

Array.from({ length: 5 }, (v, i) => i); // [0, 1, 2, 3, 4]

// -----

Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Rozšírenia pre Array.prototype

const arr = [0, 0, 0, 0]

arr.fill(7, 1, 2);

console.log(arr); // [0, 7, 0, 0]

// ---

const idx = arr.findIndex(x => x == 7);

console.log(idx); // 1

Rozšírenia pre Array.prototype

const arr = ['a', 'b', 'c'];

for (const i of arr.entries()) {
  console.log(i);
}

for (const i of arr.keys()) {
  console.log(i);
}

for (const i of arr.values()) {
  console.log(i);
}

Nové metódy entries, keys a values, ktoré vracajú iterátor.

Ďalšie novinky:

 • Promise
 • Triedy
 • Moduly

ES2016

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5);


Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false


Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2);
Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true
Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2');


Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2'); // false


Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2'); // false

pole.includes(undefined);
Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2'); // false

pole.includes(undefined); // false
Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2'); // false

pole.includes(undefined); // false

delete pole[1];

pole.includes(undefined);

Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Array.prototype.includes

Array.prototype.includes

const pole = [1, 2, 3];

pole.includes(5); // false

pole.includes(2); // true

pole.includes('2'); // false

pole.includes(undefined); // false

delete pole[1];

pole.includes(undefined); // true

Zisťuje, či v poli existuje hodnota

Umocňovací operátor **

console.log(
  4 ** 2,
);

// 16

Výsledok je totožný s Math.pow(), ale funguje aj pre BigInt (ES2020)

ES2017

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);


Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'

Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');


Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'

Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);

Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'


Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);

Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);
// 'ahoj  '
Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);
// 'ahoj  '
'ahoj'.padEnd(7, 'abcdefghi');Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);
// 'ahoj  '
'ahoj'.padEnd(7, 'abcdefghi');
// 'ahojabc'


Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);
// 'ahoj  '
'ahoj'.padEnd(7, 'abcdefghi');
// 'ahojabc'
'7'.padEnd(3, '0');

Nové metódy padStart() a padEnd()

Zarovnávanie stringov

'ahoj'.padStart(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padStart(5);
// ' ahoj'
'ahoj'.padStart(7);
// '  ahoj'
'ahoj'.padStart(7, 'abcdefghi');
// 'abcahoj'
'7'.padStart(3, '0');
// '007'

'ahoj'.padEnd(4);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(3);
// 'ahoj'
'ahoj'.padEnd(7);
// 'ahoj  '
'ahoj'.padEnd(7, 'abcdefghi');
// 'ahojabc'
'7'.padEnd(3, '0');
// '700'

Nové metódy padStart() a padEnd()

Object.values()

const osoba = {
  meno: 'fero',
  vek: 23,
};

Object.values(osoba);

// ['fero', 23]

Vráti pole obsahujúce vlastné property objektu

Object.entries()

const osoba = {
  meno: 'fero',
  vek: 23,
};

Object.entries(osoba);

// [['meno', 'fero'], ['vek', 23]]

Vráti pole obsahujúce polia kľúčov a hodnôt vlastných properties

Object.getOwnPropertyDescriptors()

Vráti objekt so všetkými descriptormi všetkých vlastných properties objektu

Descriptory sú sadou informácií o property, ktoré ju plne definujú.

 • value: hodnota
 • writable: vieme zapisovať?
 • get: getter funkcia, ktorá sa volá pri čítaní
 • set: setter funkcia, ktorá sa volá pri zápise
 • configurable: ak je false, tak nevieme zmeniť nič okrem value
 • enumerable: je vymenovateľná?

Object.getOwnPropertyDescriptors()

const osoba = {
  meno: 'fero',
  vek: 23,
};

Object.getOwnPropertyDescriptors(osoba);

Vráti objekt so všetkými descriptormi všetkých vlastných properties objektu

K čomu to je?

Object.assign ignoruje non-enumerable property.

Pomocou tejto metódy a Object.defineProperties() to vieme obísť

Trailing commas

function foo(
  abc,
  def,
  ghi,
) {
  // ... 
}

foo(
  123,
  456,
  789,
);

Môžeme mať nadbytočné čiarky v definícii aj volaní funkcie

Asynchrónne funkcie

function foo() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(
      () => resolve('fooooo'),
      3000
    )
  });
}

function bar() {
  console.log('pred foo');
  foo().then((value) => {
    console.log('po foo', value); 
  });
}

async / await

Doplnok k promisom a generátorom

Asynchrónne funkcie

function foo() {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(
      () => resolve('fooooo'),
      3000
    )
  });
}

async function bar() {
  console.log('pred foo');
  const value = await foo();
  console.log('po foo', value);
}

async / await

Doplnok k promisom a generátorom

Asynchrónne funkcie

async / await

 • doplnok k promisom a generátorom
 • nemáme callback hell, čo poriešili Promises
 • a nemáme ani promise-syntax hell
 • pozor: await vieme použiť iba vo vnútri async funkcie

Zdieľaná pamäť medzi webworkerom a jeho tvorcom

SharedArrayBuffer

ES2018

Rest/Spread pre objekty

const person = {
  name: 'Ferko',
  surname: 'Mrkvička',
  email: 'ferko.mrkvicka@example.com',
  phone: '+111222333444'
};

//rest
const { name, surname, ...others} = person;

// spread
const personWithAge = {
  ...person,
  age: 23,
}

for-await-of

async function* getData() {
  yield 'mrkva';
  yield 'jablko';
  yield 'pomaranc';
}

// ...
for await (const i of getData()) {
  // do something
}

Môžeme iterovať nad asynchrónnym iterovateľným "objektom"

Promise.prototype.finally

fetch()
  .then(() => { /* ... */ })
  .then(() => { /* ... */ })
  .catch(() => { /* ... */ })
  .finally(() => { /* ... */ })

Promisy dostali metódu finally, ktorá sa vykoná bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k chybe.

Vylepšenia pre RegExp

 • look-behind ?<=, ?<!
 • pomenované capturing groupy ?<meno>
 • nový flag s pre single line porovnávanie (do bodky sa zahrnie aj znak nového riadku)

Ďakujem za pozornosť

Novinky v JS, 2015 - 2018

By Milan Herda

Novinky v JS, 2015 - 2018

 • 166