Programovanie v JavaScripte,

časť 3

Pre úplných začiatočníkov

Opakovanie

Základné stavebné prvky:

 • Funkcie

 • Premenné a argumenty

 • Cykly

 • Podmienky

Funkcie

Rozdeľujú program na menšie časti

Divide and Conquer

Premenné a argumenty

Uchovávajú hodnoty

Cykly

Umožňujú opakované vykonávanie

Podmienky

Umožňujú podmienené vykonávanie

Funkcie

Funkcie

Deklarácia (vytvorenie)

Pomenované

Anonymné

function dvojkrok() {
  // ...
}
var dvojkrok = function () {
  // ...
};
function () {
  // ...
}

Funkcia sa len vytvorí, zatiaľ sa jej kód vôbec nevykonáva!

Anonymná uložená do premennej

Funkcie

Volanie (použitie)

Pomenované

Anonymné

dvojkrok()
dvojkrok()
(function () {
  // ...
})()

V tejto chvíli sa začne vykonávať kód funkcie

Anonymná uložená do premennej alebo argumentu

Funkcie

Cvičenie: čo nakreslí tento kód?

function dvojkrok() {
  krokDopredu();
  krokDopredu();
}

var pocetKrokov = 0;

polozZnacku;
krokDopredu;
polozZnacku;
dvojKrok
otocDoprava;
dvojKrok
krokDopredu;
polozZnacku;

A

B

Funkcie

Funkcie vedia vracať hodnotu

function spocitaj(x, y) {
  return x + y;
}

var vysledok = spocitaj(5, 6);

console.log(vysledok);

Príkaz return okamžite ukončuje vykonávanie tela funkcie

Ak sa za ním nachádza nejaká hodnota, tak táto sa vracia z funkcie von na miesto volania

Funkcie

Cvičenie: vytvorte funkciu pow, ktorá vráti druhú mocninu svojho argumentu

Tip: druhá mocnina znamená, že číslo vynásobite sebou samým

function pow(arg) {
  // ...
}

var x = pow(4);

console.log(x); // 16
function pow(arg) {
  return arg * arg;
}

var x = pow(4);

console.log(x); // 16

Funkcie

Cvičenie: vytvorte funkciu max, ktorá vráti ten väčší zo svojich dvoch argumentov

function max(x, y) {
  // ...
}

var greatest = max(4, 8);

console.log(greatest); // 8
function max(x, y) {
  if (x > y) {
    return x;
  }

  return y;
}

var greatest = max(4, 8);

console.log(greatest); // 8

Cykly

Druhy cyklov

while

while (podmienka) {
  // zoznamPríkazov
}

Najskôr sa vyhodnotí podmienka

a keď je platná, tak sa vykoná telo.

do ... while

do {
  // zoznamPríkazov
} while (podmienka);

Podmienka sa vyhodnocuje po vykonaní príkazov. Pokiaľ je pravdivá, tak sa vykonanie opakuje.

for

for (inicializácia; podmienka; krok) {
  // zoznamPríkazov
}
 1. Najskôr sa urobí inicializácia
 2. Potom sa vykoná telo cyklu
 3. Vykonajú sa operácie pre krok
 4. Vyhodnotí sa podmienka
 5. Ak bola podmienka pravdivá, tak sa pokračuje od bodu 2 (vykonanie tela)

for

for (var i = 0; i < 10; i++) {
  //zoznamPríkazov
}

Zadanie:

Napíšte funkciu pre kreslenie čiary ľubovoľnej dĺžky pomocou cyklu for

Riešenie

function nakresliCiaru(dlzka) {
  for (var i = 0; i < dlzka; i++) {
    polozZnacku();

    if (jePredTebouStena()) {
      break;
    }

    krokDopredu();
  }
}

Pozor na podmienky

var mozemKracat = true;

while (mozemKracat) {
  krokDopredu();
}

Tomuto sa vraví nekonečný cyklus

Typy premenných

Primitívne typy

 • undefined (vlastnosť, ktorá nie je definovaná)
 • null (prázdna hodnota)
 • boolean (true alebo false)
 • číslo (celé číslo alebo desatinné)
 • reťazec

Zložené typy

 • objekt
 • pole
 • funkcia

Objekt

Krabička, v ktorá v sebe obsahuje skupinu primitívnych hodnôt alebo ďalších objektov.

Každej zloženej časti hovoríme "vlastnosť" alebo property

Každá vlastnosť má svoje meno a hodnotu.

var prazdnyObjekt = {};

var fero = {
  vek: 45,
  vyska: 183,
  adresa: {
    ulica: 'Farská 42',
    obec: 'Nitra'
  }
};

Objekt

K vlastnostiam sa zvonka objektu pristupuje pomocou tzv. bodkovej notácie

var fero = {
  vek: 45,
  vyska: 183,
  adresa: {
    ulica: 'Farská 42',
    obec: 'Nitra'
  }
};
console.log(fero.vek);

fero.vek = 50;

console.log(fero.vek);

console.log(
  fero.adresa.obec
);

fero.vaha = 75;

Objekt

Okrem bodkovej notácie viete k prvkom pristúpiť aj pomocou hranatých zátvoriek [ a ]

console.log(fero['vek']);

fero['vek'] = 50;

console.log(fero['vek']);

console.log(
  fero['adresa']['obec']
);

fero['vaha'] = 75;
console.log(fero.vek);

fero.vek = 50;

console.log(fero.vek);

console.log(
  fero.adresa.obec
);

fero.vaha = 75;

Úloha

Vytvorte objekt, ktorý predstavuje mapu, kde Karel kreslí. Objekt bude mať dve vlastnosti reprezentujúce šírku a výšku

var mapa = {
  sirka: 20,
  vyska: 20,
};

Úloha

Vytvorte objekt, ktorý predstavuje Karela. Aké vlastnosti mu môžeme dať?

var karel = {
  riadok: 19,
  stlpec: 0,
  smer: 'sever',
};
var SEVER = 'sever';
var JUH  = 'juh';
var VYCHOD = 'vychod';
var ZAPAD = 'zapad';

var karel = {
  riadok: 19,
  stlpec: 0,
  smer: SEVER,
};

Programovanie v Javascripte, časť 3

By Milan Herda

Programovanie v Javascripte, časť 3

 • 402