Základy programovania v JavaScripte

Lekcia 9

Milan Herda, 05/2020

Video k tejto prezentácii:

Čo nás čaká

 • opakovanie
 • polia

Opakovanie

Funkcie

Nástroj na rozdeľovanie kódu na časti

Každá funkcia rieši nejakú úlohu

 • niečo vykonávajú
 • niečo počítajú a vracajú nám výsledok
 • oboje

Funkcie

function krokAPoloz() {
  krokDopredu();
  polozZnacku();
}
const krokAPoloz = function () {
  krokDopredu();
  polozZnacku();
};

Premenné

Slúžia na uchovávanie hodnôt, s ktorými sa pracuje

const trebaPrejst = 5;

let prejdene = 1;

var pocetStvorcov = 10;

Typy premenných

Primitívne

 • boolean
 • číslo
 • reťazec
 • null
 • undefined

Zložené

 • objekt
 • pole
 • funkcia

Objekt

Typ zloženej premennej.

Môže obsahovať skupinu primitívnych

a/alebo zložených hodnôt.

Každej položke objektu hovoríme

vlastnosť

Ak je vlastnosť funkciou, hovoríme jej

metóda

const prazdnyObjekt = {};

const fero = {
  vek: 45,
  vyska: 183,
  adresa: {
    ulica: 'Farská 42',
    obec: 'Nitra',
  },
  zmenVek: function (novyVek) {
    this.vek = vek;
  },
};

Pole

Pole / array

Pole je zoskupenie viacerých prvkov v jednej premennej

Prvky sú zoradené a každý má svoju (číselnú) pozíciu

Vo väčšine jazykov je to samostatný dátový typ

V JavaScripte nie. Tam je pole objekt

Index

Číselnému označeniu pozície sa hovorí index.

Čísluje sa on nuly, takže prvý prvok bude mať index 0.

Pole / array

const objekt = {
  meno: 'Ferko',
  priezvisko: 'Mrkvička',
  vek: 42,
  vyska: 183,
};

console.log(objekt.meno);
console.log(objekt.vyska);

objekt.hmotnost = 75;
const pole = [
  'čierna',
  'biela',
  'červená',
  'zelená',
];

console.log(pole[0]);
console.log(pole[3]);

pole[4] = 'modrá';

Dĺžka poľa

Počet prvkov v poli

Najvyššie číslo pozície + 1

var pole = [
  'cierna',
  'biela',
  'cervena',
  'zelena',
];

console.log(
  pole.length
);

Použitie napr. pri pridávaní prvku vždy na koniec poľa:

pole[pole.length] = 'fialová';
pole[pole.length] = 'žltá';
pole[pole.length] = 'sivá';

Pole je v JS objekt

A objekty majú metódy

pole.push(prvok) pridá na koniec poľa prvok
prvok = pole.pop() odoberie prvok z konca poľa
pole.unshift() / pole.shift() push() a pop() pre začiatok poľa
novePole = pole.filter(funkcia) prefiltruje pole pomocou funkcie
prvok = pole.find(funkcia) nájde prvok v poli
novePole = pole.map(funkcia) nad každým prvok zavolá funkciu a vráti nové pole

Úloha 1:

Vytvorte premennú lavyStlpec, ktorá bude predstavovať ľavý krajný stĺpec na mape a bude typu pole.

Každý prvok poľa bude hovoriť, či sa na danom políčku má (true) alebo nemá nachádzať (false) značka.

Nechajte Karla prejsť celým ľavým stĺpcom a ukladať značky podľa toho, ako predpisuje premenná lavyStlpec.

Vytvorte pole tak, aby pre každé párne políčko bola predpísaná značka. (Číslujeme od 0)

Pracujeme v súbore js/sandbox.js a nepoznáme objekt karel.

Úloha 1:

Súradnicová os začína v ľavom hornom rohu.

Prvý riadok je ten najvyššie.

Jeho index v súradnicovej osi je 0.

Posledný riadok má index 19.

Obdobne pre stĺpce.

Karel teda svoj pohyb začína

v stĺpci 0, riadku 19.

Riešenie:

Najskôr pomocné funkcie

const jeCisloParne = function (cislo) {
  const zvysokPoDeleni = cislo % 2;
 
  if (zvysokPoDeleni === 0) {
    return true;
  }
  
  return false;
};

Doplnková úloha: skúste túto funkciu ešte skrátiť.

Riešenie:

Najskôr pomocné funkcie

const vytvorLavyStlpec = function () {
  const lavyStlpec = [];
 
  for (let i = 0; i < 20; i = i + 1) {
    if (jeCisloParne(i)) {
      lavyStlpec[i] = true;
    } else {
      lavyStlpec[i] = false;
    }
  }
 
  return lavyStlpec;
};

Viete to napísať kratšie? Skúste.

Riešenie:

const cviceniePole = function () {
  const lavyStlpec = vytvorLavyStlpec();
 
  for (let cisloRiadku = 19; cisloRiadku >= 0; cisloRiadku = cisloRiadku - 1) {
    if (lavyStlpec[cisloRiadku]) {
      polozZnacku();
    }
   
    if (!jePredTebouStena()) {
      krokDopredu();
    }
  };
};

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) {
  cviceniePole();
});

Pole / array

 • Každý prvok poľa môže byť ľubovoľného typu.
 • Môže to byť teda aj pole.
 • Prvok na danom indexe nemusí existovať (vtedy sa vráti hodnota undefined).
 • Prvky nemusia byť rovnakého typu.

Úloha 2:

Vytvorte premennú stlpec, ktorá bude predstavovať ľavý krajný stĺpec na mape a bude typu pole.

Každý prvok poľa bude objekt predstavujúci jednotlivé políčko.

Políčko má vlastnosti:

 • cisloRiadku
 • cisloStlpca
 • jeOznacene

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Riešenie:

const stlpec = [];

for (let i = 0; i < 20; i = i + 1) {
  stlpec[i] = {
    cisloRiadku: i,
    cisloStlpca: 0,
    jeOznacene = false,
  };
}

Úloha 2 (pokračovanie):

Presuňte kód do funkcie nazvanej vytvorStlpec.

Skúste urobiť funkciu tak, aby vedela vytvoriť reprezentáciu hociktorého stĺpca (nielen nultého).

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Riešenie:

const vytvorStlpec = function (cisloStlpca) {
  const stlpec = [];
 
  for (let i = 0; i < 20; i = i + 1) {
    stlpec[i] = {
      cisloRiadku: i,
      cisloStlpca: cisloStlpca,
      jeOznacene: false,
    };
  }
 
  return stlpec;
};

Porozmýšľajte, prečo funguje zápis na riadku 7

cisloStlpca: cisloStlpca

Úloha 2 (pokračovanie):

Vytvorte stĺpce pre celú mapu, v ktorej sa Karel pohybuje.

Tj. 20 stĺpcov.

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Riešenie:

const stlpec0 = vytvorStlpec(0);
const stlpec1 = vytvorStlpec(1);
const stlpec2 = vytvorStlpec(2);
const stlpec3 = vytvorStlpec(3);
const stlpec4 = vytvorStlpec(4);
const stlpec5 = vytvorStlpec(5);
const stlpec6 = vytvorStlpec(6);
const stlpec7 = vytvorStlpec(7);
const stlpec8 = vytvorStlpec(8);
const stlpec9 = vytvorStlpec(9);
const stlpec10 = vytvorStlpec(10);
const stlpec11 = vytvorStlpec(11);
const stlpec12 = vytvorStlpec(12);
const stlpec13 = vytvorStlpec(13);
const stlpec14 = vytvorStlpec(14);
const stlpec15 = vytvorStlpec(15);
const stlpec16 = vytvorStlpec(16);
const stlpec17 = vytvorStlpec(17);
const stlpec18 = vytvorStlpec(18);
const stlpec19 = vytvorStlpec(19);

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Riešenie:

const vytvorVsetkyStlpce = function () {
  const stlpce = [];

  for (let cisloStlpca = 0; cisloStlpca < 20; cisloStlpca = cisloStlpca + 1) {
    stlpce[cisloStlpca] = vytvorStlpec(cisloStlpca);
  }

  return stlpce;
}

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Pole / array

Keď prvky poľa obsahujú iné pole, tak tomu hovoríme viacrozmerné pole.

V našom prípade sme vytvorili dvojrozmerné pole.

Dvojrozmerné polia sú užitočné na reprezentáciu vecí v 2D priestore (graf, súradnice, mapa)

Počet rozmerov nie je obmedzený

Úloha 2 (pokračovanie):

Pracujeme v súbore js/karel.js.

Súbor karel.js obsahuje konštantu mapa.

Pridajte jej vlasnosť nazvanú "bunky".

Každá bunka tak predstavuje jedno políčko na mape a má číslo riadku, číslo stĺpca a príznak, či je označená.

Hodnotou tejto vlastnosti bude pole stĺpcov, ktoré vytvoríme pomocou funkcie vytvorVsetkyStlpce.

Zároveň je každá bunka umiestnená v dvojrozmernom poli pod indexom stĺpca a riadku.

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js.

const mapa = {
  sirka: 20,
  vyska: 20,
  bunky: vytvorVsetkyStlpce(),
};

Úloha 3:

Pracujeme v súbore js/karel.js a index.html

Na stránku s Karlom pridajte vedľa smeru aj informáciu o tom, na akom riadku a stĺpci sa Karel nachádza

Vždy, keď sa Karel pohne dopredu (pomocou volania karel.krok()), tak táto informácia sa zmení.

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js

const karel = {
  riadok: 10,
  stlpec: 0,
 
  poZmenePozicie: null,
 
  // ostatne vlastnosti a metody
 
  krok: function () {
    if (!jePredTebouStena()) {
      krokDopredu();
     
      this.zmenPoziciu();
      this.upravInformaciuOPozicii();
    }
  },
  
  // ... pokracovanie na dalsom slajde
};

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js

const karel = {
  // doterajsi kod

  zmenPoziciu: function () {
    if (this.smer === SEVER) {
      this.riadok = this.riadok - 1;
    } else if (this.smer === JUH) {
      this.riadok = this.riadok + 1;
    } else if (this.smer === ZAPAD) {
      this.stlpec = this.stlpec - 1;
    } else {
      this.stlpec = this.stlpec + 1;
    }
  },
 
  upravInformaciuOPozicii: function () {
    if (this.poZmenePozicie) {
      this.poZmenePozicie(this.riadok, this.stlpec);
    }
  },
};

Riešenie:

Pracujeme v súbore index.html

<div class="level-item has-text-centered">
  <div>
    <p class="heading">riadok</p>
    <p class="title" id="row">19</p>
  </div>
</div>
<div class="level-item has-text-centered">
  <div>
    <p class="heading">stĺpec</p>
    <p class="title" id="col">0</p>
  </div>
</div>

Riešenie:

Pracujeme v súbore index.html

<script>
  karel.poZmeneSmeru = /* ... */;
  
  karel.poZmenePozicie = function (novyRiadok, novyStlpec) {
    document.querySelector('#row').innerHTML = novyRiadok;
    document.querySelector('#col').innerHTML = novyStlpec;
  };
</script>

Úloha 4:

Pracujeme v súbore js/karel.js a index.html

Na stránku s Karlom pridajte nové tlačidlo "značka", pomocou ktorého položíte alebo zdvihnete značku

(podľa toho, či sa na pozícii značka už nachádza)

Zároveň pri zmene upravte aj príznak jeOznacene v bunke, ktorá reprezentuje dané políčko na mape.

Riešenie:

Pracujeme v súbore index.html

<div class="buttons has-addons">
  <button id="btn-marker" class="button is-danger">
    Značka
  </button>
</div>

<!-- .... -->
<script>
  const btnMarker = document.querySelector('#btn-marker');
  btnMarker.addEventListener('click', function () {
    karel.zmenZnacku();
  });
</script>

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js

const karel = {
  // ... doterajší kód
  
  zmenZnacku: function () {
    if (stojisNaZnacke()) {
      zdvihniZnacku();
      mapa.bunky[this.stlpec][this.riadok].jeOznacene = false;
    } else {
      polozZnacku();
      mapa.bunky[this.stlpec][this.riadok].jeOznacene = true;
    }
  }
};
mapa.bunky[this.stlpec][this.riadok].jeOznacene = false;

mapa.bunky[this.stlpec][this.riadok].jeOznacene = true;

Tieto dva riadky urobia, čo treba, ale nie je to úplne OK.

Karel totiž takto vie príliš veľa o tom, ako je vo svojom vnútri organizovaný objekt mapa.

Manažovanie vnútorného stavu mapy by sme mali nechať na mapu a len jej povedať, že niečo chceme zmeniť.

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js

const karel = {
  // ... doterajší kód
  
  zmenZnacku: function () {
    if (stojisNaZnacke()) {
      zdvihniZnacku();
      mapa.zrusOznacenie(this.stlpec, this.riadok);
    } else {
      polozZnacku();
      mapa.oznacBunku(this.stlpec, this.riadok);
    }
  }
};

Riešenie:

Pracujeme v súbore js/karel.js

const mapa = {
  // ... doterajší kód
  
  oznacBunku: function (stlpec, riadok) {
    this.bunky[stlpec][riadok].jeOznacena = true;
  },

  zrusOznacenie: function (stlpec, riadok) {
    this.bunky[stlpec][riadok].jeOznacena = false;
  },
};

Bonusová úloha:

Skúste Karla rozpohybovať pomocou klávesnice.

Zistite si (google, MDN), ako reagovať na stlačenie klávesy a zabezpečte, aby fungovali štyri klávesy (obdobne, ako naše štyri tlačidlá):

 • šípka hore: pohnutie Karla o jeden krok
 • šípka doprava: otočenie doprava
 • šípka doľava: otočenie doľava
 • medzerovník: uloženie/zodvihnutie značky

Riešenie:

Ukážeme si nabudúce.

Všetok kód z dnešnej lekcie:

Ďakujem za pozornosť

Školenie JS 2020 - lekcia 09

By Milan Herda

Školenie JS 2020 - lekcia 09

 • 530