Základy programovania v JavaScripte

Záverečná lekcia

Milan Herda, 03/2023

Čo nás dnes čaká

 • vybrané vlastnosti z ES2015
 • opakovanie
 • tipy na štúdium
 • kde sa dajú využiť znalosti
 • vyrobíme si certifikát

Vybrané vlastnosti z JS verzie ES2015

Arrow funkcie

 • kratší zápis
 • uchovávanie kontextu (this, arguments)

Arrow funkcie - kratší zápis

var pow = function (arg) {
  return arg * arg;
};
const pow = (arg) => {
  return arg * arg;
};
const pow = (arg) => arg * arg;
// Pozor, zátvorky okolo argumentov sa dajú odobrať
// iba v prípade jednoargumentovej funkcie
// Funkcia bez argumentov musí mať zátvorky uvedené!
const getName = () => 'zelenina';
const pow = arg => arg * arg;

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.forEach(function (tag) {
      console.log(this.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Skúste tento kód opraviť v starom JS (bez arrow funkcie)

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    const that = this;

    this.tags.forEach(function (tag) {
      console.log(that.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Starý JS: pomocná premenná "that"

Arrow funkcie - zdieľanie kontextu

const tyrion = {
  name: 'tyrion',
  tags: ['piť', 'nadávať', 'veci'],

  printKnowledge: function () {
    this.tags.forEach((tag) => {
      console.log(this.name + ' vie ' + tag);
    });
  }
};

tyrion.printKnowledge();

Nový JS: array funkcia

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {};

/* Pre objekt fero:
 * - vytvorte property name a lastName,
 *  ktoré budú mať hodnoty z premenných vyššie
 * - vytvorte metódu foo, ktorá vráti reťazec 'metóda foo'
 * - vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
 */

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  // vytvorte metódu foo, ktorá vráti reťazec 'metóda foo'
  // vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
 
  // vytvorte property, ktorej názov je poskladaný z x a y.
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
};

fero[x + y] = 'počítaná property';

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V starom JS

Rozšírené objektové literály

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name,
  lastName,
  
  foo() {
    return 'metóda foo';
  },
  
  [x + y]: 'počítaná property',
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

V novom JS

const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name,
  lastName,
  
  foo() {
    return 'metóda foo';
  },
  
  [x + y]: 'počítaná property',
};

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);
const name = 'Ferko';
const lastName = 'Mrkvička';
const x = 'abc';
const y = 'def';

const fero = {
  name: name,
  lastName: lastName,
  
  foo: function () {
    return 'metóda foo';
  },
};

fero[x + y] = 'počítaná property';

console.log(fero.name);
console.log(fero.lastName);
console.log(fero.foo());
console.log(fero.abcdef);

Destructuring - polia

const [x, y] = [1, 2];

const pole = ['agát', 'blýskavica', 'cieľovníci'];

const [a, , c] = pole;

const [foo, bar, baz = 33] = [11, 22];

// výmena hodnôt dvoch prvkov

let [var1, var2] = ['value 1', 'value 2'];

[var2, var1] = [var1, var2];

Destructuring - objekty

const obj = {
  foo: 1,
  bar: 2,
  baz: 3,
};

const { foo, baz } = obj;

// prípadne pod iným názvom
const { foo: aliasFoo, baz } = obj;

// default hodnoty

const { foo, xyz = 42 } = obj;

Destructuring - objekty

// argumenty funkcie

const params = {
  logger: 'console',
  isDev: true,
};

foo(params);

const foo = function ({ isDev, logger }) {
  console.log(logger);
  console.log(isDev);
};

Opakovanie

Algoritmus a algoritmizácia

Algoritmus je postup riešenia problému

Algoritmizácia je vytváranie tohto postupu

Najefektívnejším spôsobom algoritmizovania je postupné rozkladanie problému na menšie časti. Tzv. Divide & Conquer

Počítač neurobí to, čo chcem.

Urobí to, čo mu poviem.

Programovací jazyk

Vysoko formalizovaný jazyk so striktnými pravidlami, pomocou ktorého vieme zapísať algoritmus

Základné stavebné bloky programovacieho jazyka

 • dáta (premenné, konštanty)
 • funkcie

Premenné

Slúžia na ukladanie dát v pamäti počas behu programu

Deklarujeme pomocou kľúčových slov

 • var
 • let
 • const

Typy premenných

Primitívne

 • boolean
 • číslo
 • reťazec
 • null
 • undefined

Zložené

 • objekt
 • pole
 • funkcia

Funkcie

Slúžia na rozdeľovanie algoritmu na menšie časti

Je dôlezité ich trefne pomenovávať

function abc(param) {
  console.log(param);
}

const def = function (param) {
  console.log(param);
}

const ghi = (param) => {
  console.log(param);
}

Pokiaľ je funkcia súčasťou objektu, hovoríme jej metóda.

Podmienky

Slúžia na podmienené vykonávanie kódu

if (podmienka) {
  príkaz();
}

if (podmienka) {
  príkaz1();
} else if {
  príkaz2();
} else {
  príkaz3();
}

if (podmienka1 && podmienka2) {
  príkaz();
}

if (podmienka1 || podmienka2) {
  príkaz();
}

Cykly

Slúžia na opakované vykonávanie kódu

while (podmienka) {
  príkaz();
}

do {
  príkaz();
} while (podmienka);

for (let i = 0; i < 10; i += 1) {
  príkaz();
}

for (let vlastnost in objekt) {
  console.log(objekt[vlastnost]);
}

Operátory

Pomocou operátorov robíme operácie s dátami

 • priraďovacie (=, +=)
 • matematické (+, -, *, /, %, **)
 • logické (&&, ||)
 • na prácu s reťazcami (+)
 • ...

Tipy na štúdium

Základný nástroj pre akýkoľvek projekt

git

Chcem programovať krátke skripty pre ecom nástroje

Témy a nástroje:

Chcem programovať webstránky

Témy a nástroje:

Chcem programovať aplikácie pre mobily

 • React Native
 • testovanie
 • HTTP REST API a/alebo GraphQL
 • databázy (Firebase, SQLite, MariaDB/MySQL)

Témy a nástroje:

Chcem programovať aplikácie pre PC

Témy a nástroje:

 • všetko z tipov pre webstránky :)
 • a navyše Electron

Chcem programovať hry

Témy a nástroje:

 • podľa cieľového prostredia (web, mobil, PC)
 • navyše:
  • game engine
  • websockets
  • základy matematiky a fyziky (vektory, sila, rýchlosť)
  • návrhové vzory (Design Patterns)
  • základy hernej "umelej inteligencie"

Tipy na kurzy, videá, knihy a pod.

Kurzy a videá

Douglas Crockford

JavaScript: The Good Parts

 • ✅ veľmi dobrá pre získanie hlbšieho pochopenia JavaScriptu
 • ❌ nie úplne pre začiatočníkov
 • ❌ niektoré neaktuálne veci

Josh Goldberg

Learning Typescript

TypeScript je nadstavba JavaScript-u, ktorá mu dodáva striktnú typovosť.

Kde využiť získané znalosti mimo programovania?

Algoritmizácia

Metóda "rozdeľuj a panuj" vie pomôcť v riešení problémov a životných situácii všeobecne.

Lepšie porozumenie fungovaniu webstránok a softvéru všeobecne

Lepšie porozumenie práci programátorov

Lepšie porozumenie pozadiu pri práci s nocode nástrojmi (Power Automate, Apps, BI...)

Občasné skriptovanie

 • skripty pre GTM, ecom nástroje alebo malé pluginy pre WordPress a pod.
 • spracovávanie dát z Excelu
 • automatizovanie opakujúcich sa úloh

Tvorba modov do hier

Certifikát

Úloha: naprogramujte generátor certifikátov o ukončení školenia pre každého účastníka

 • certifikát bude obrázok v SVG formáte
 • SVG markup vygeneruje váš kód v JavaScript-e

Rýchlokurz SVG

<svg height="210mm" width="297mm" viewBox="0 0 2100 2970">
  <rect
    x="100"
    y="100"
    width="1900"
    height="2770"
    fill="green"
    stroke="black"
    stroke-width="10"
  />
 
  <text
    x="1486"
    y="1050"
    text-anchor="middle"
    font-size="35mm"
  >
    Základy programovania v JavaScripte
  </text>
 
  <line
    x1="1770"
    y1="1600"
    x2="2670"
    y2="1600"
    stroke="black"
    stroke-width="3"
  />
</svg>
// súbor certificate.js
function generateCertificate() {
  const height = 2100;
  const width = 2970;
  const centerX = width / 2;
  const centerY = height / 2;
  const quarterWidth = width / 4;

  return `
    <svg height="210mm" width="297mm" viewBox="0 0 ${width} ${height}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    >
      <rect x="50" y="50" width="2870" height="2000" stroke="black" fill="none" stroke-width="1" rx="15" />
      <text x="${centerX}" y="250" class="title" text-anchor="middle">Potvrdenie o absolvovaní kurzu</text>
      <text x="${centerX}" y="550" text-anchor="middle" class="name">Ferko Mrkvička</text>
      <text x="${centerX}" y="750" text-anchor="middle" class="normal">úspešne absolvoval kurz</text>
      <text x="${centerX}" y="${centerY}" class="course-title" text-anchor="middle">Základy programovania v JavaScripte</text>
      <rect x="1770" y="1450" width="900" height="150" fill="white" class="signature-box"/>
      <line x1="1770" y1="1600" x2="2670" y2="1600" stroke="black" stroke-width="3" />
      <text x="${
        quarterWidth * 3
      }" y="1680" text-anchor="middle" class="normal">Lektor: Milan Herda</text>
      <text x="${
        quarterWidth * 3
      }" y="1750" text-anchor="middle" class="small">Dátum: 21.2.2023</text>
      <text x="450" y="1500" text-anchor="start" class="normal">Dĺžka kurzu: 45 hodín</text>
      <text x="450" y="1600" text-anchor="start" class="normal">Forma: prezenčná</text>
      <text x="150" y="1950" text-anchor="start" class="footer">https://www.programatorske-skolenia.sk/</text>
      <text x="2820" y="1950" text-anchor="end" class="footer">https://www.perunhq.org/</text>
    </svg>
  `;
}

document.querySelector('#app').innerHTML = generateCertificate();

Stiahnite si túto funkciu pre generovanie certifikátu

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Certifikát</title>
    <style>
    svg {
      border: solid 1px black;
    }

    .title {
      font-size: 25mm;
      font-weight: bold;
    }

    .course-title {
      font-size: 35mm;
      font-weight: bold;
    }

    .name {
      font-size: 30mm;
      font-weight: bold;
    }

    .normal {
      font-size: 15mm;
    }

    .small {
      font-size: 12mm;
    }

    .footer {
      font-size: 8mm;
      fill: grey;
    }

    .signature-box: {
      border-bottom: solid 1px black;
    }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script src="./certificate.js"></script>
   </body>
</html>

Môže byť použitá napríklad v takomto HTML súbore

Úloha: Upravte funkciu tak, aby:

 • meno absolventa prišlo ako parameter
 • text "úspešne absolvoval" sa skloňoval podľa pohlavia
  • áno, znamená to, že aj pohlavie musí prísť ako parameter
const GENDER_MALE = 'male';
const GENDER_FEMALE = 'female';

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
 
  let completedText = 'úspešne absolvovala kurz';

  if (gender === GENDER_MALE) {
    completedText = 'úspešne absolvoval kurz';
  }

  return `
    <svg height="210mm" width="297mm" ... >
      <rect ... />
      <text ...>Potvrdenie o absolvovaní kurzu</text>
      <text ...>${name}</text>
      <text ...>${completedText}</text>
      <text ...>Základy programovania v JavaScripte</text>
      <!-- ... -->
    </svg>
  `;
}

Riešenie:

Úloha: Vytvorte funkciu generateCertificates, ktorá:

 • dostane zoznam absolventov ako argument
 • každý študent bude reprezentovaný ako objekt s vlastnosťami name a gender
 • funkcia vygeneruje SVG obrázok certifikátu pre každého absolventa
const students = [
  {
    name: 'Ferko Mrkvička',
    gender: GENDER_MALE,
  },
  {
    name: 'Janka Nová',
    gender: GENDER_FEMALE,
  },
];

function generateCertificates(students) {
  let certificatesHtml = '';

  for (let i = 0; i < students.length; i += 1) {
    certificatesHtml =
      certificatesHtml + generateCertificate(students[i].name, students[i].gender);
  }

  return certificatesHtml;
}

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
}

document.querySelector('#app').innerHTML = generateCertificates(students);

Riešenie:

Nie sú certifikáty zvyčajne viac...

fancy,

s farbami,

vlnovkami a tak?

Zložitejšie tvary v SVG

<path
  d="
    M 200, 150
    l 400, 750
    l -400, 0
    Z
  "
  fill="red"
  stroke="black"
  stroke-width="1"
/>

Zložitejšie tvary v SVG

<path
  d="
    M 500, 400
    q 200, -350, 400, 0
    Z
  "
  fill="blue"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>

Zložitejšie tvary v SVG

<path
  d="
    M 500, 400
    q 200, -350, 400, 0
    Z
  "
  fill="blue"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>
<path
  d="
    M 1000, 400
    q 200, -350, 400, 0
    Z
  "
  fill="none"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>

Zložitejšie tvary v SVG

<path
  d="
    M 500, 400
    q 200, -350, 400, 0
    Z
  "
  fill="blue"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>
<path
  d="
    M 1000, 400
    q 200, -350, 400, 0
    Z
  "
  fill="none"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>
<path
  d="
    M 1500, 400
    q 200, -350, 400, 0
  "
  fill="none"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>

Zložitejšie tvary v SVG

<path
  d="
    M 1500, 400
    q 200, -350, 400, 0
    t 400, 0,
     400, 0,
     400, 0
  "
  fill="none"
  stroke="black"
  stroke-width="10"
/>

Urobme si funkciu na generovanie príkazov pre vlnovku

function getRelativeWaveCommand(controlPoint, stepPoint, numOfWaves) {
  if (numOfWaves < 1) {
    return '';
  }

  let command = `q ${controlPoint.x}, ${controlPoint.y}, ${stepPoint.x}, ${stepPoint.y}`;

  if (numOfWaves > 1) {
    command = command + ' t ';
  }

  for (let i = 0; i < numOfWaves - 1; i += 1) {
    command = command + `${stepPoint.x}, ${stepPoint.y} `;
  }

  return command;
}

Skúsme vygenerovať vlnovku na pozadie

function generateBackground() {
  return `
    <path
       d="
         M 0, 2
         ${getRelativeWaveCommand(
           { x: 4, y -4},
           { x: 6, y: 0},
           10
         )} 
       "
       fill="none"
       stroke="red"
       stroke-width="1"
    />
  `;
}

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
  return `
    <svg ...>
      ${generateBackground()}
      // ...
    </svg>
  `; 
}

Skúsme vygenerovať vlnovku na pozadie na celú šírku

function generateBackground() {
  return `
    <path
       d="
         M 0, 2
         ${getRelativeWaveCommand(
           { x: 4, y -4},
           { x: 6, y: 0},
           2970 / 6
         )} 
       "
       fill="none"
       stroke="red"
       stroke-width="1"
    />
  `;
}

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
  return `
    <svg ...>
      ${generateBackground()}
      // ...
    </svg>
  `; 
}

Skúsme ju zopakovať pre celú výšku (opakujme po 6 bodoch)

function generateBackground() {
  let paths = '';

  for (let i = 0; i < 2100 / 6; i += 1) {
    paths += `<path d="M 0,${2 + i * 6} ${getRelativeWaveCommand(
      { x: 4, y: -4 },
      { x: 6, y: 0 },
      2970 / 6
    )}" fill="none" stroke="red" stroke-width="1" />`;
  }

  return paths;
}

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
  return `
    <svg ...>
      ${generateBackground()}
      // ...
    </svg>
  `; 
}

Nemajú certifikáty prelínajúce sa vlnovky rôznych farieb?

Pridajme modrú vlnovku kúsok za červenou

function generateBackground() {
  let paths = '';

  for (let i = 0; i < 2100 / 6; i += 1) {
    paths += `<path d="M 0,${2 + i * 6} ${getRelativeWaveCommand(
      { x: 4, y: -4 },
      { x: 6, y: 0 },
      2970 / 6
    )}" fill="none" stroke="red" stroke-width="1" />`;

    paths += `<path d="M 0,${4 + i * 6} ${getRelativeWaveCommand(
      { x: 4, y: 4 },
      { x: 6, y: 0 },
      2970 / 6
    )}" fill="none" stroke="blue" stroke-width="1" />`;

  }

  return paths;
}

Nedalo by sa urobiť vlnovkové orámovanie pre štvorec?

function generateWavyRect() {
  const wavesOnWidth = (2770 - (15 - 5) * 2) / 30 - 1;
  const wavesOnHeight = (1900 - (15 - 5) * 2) / 30 - 1;

  const waveOnTop = getRelativeWaveCommand({ x: 15, y: 10 }, { x: 30, y: 0 }, wavesOnWidth);
  const waveOnRight = getRelativeWaveCommand({ x: -10, y: 15 }, { x: 0, y: 30 }, wavesOnHeight);
  const waveOnBottom = getRelativeWaveCommand({ x: -15, y: -10 }, { x: -30, y: 0 }, wavesOnWidth);
  const waveOnLeft = getRelativeWaveCommand({ x: 10, y: -15 }, { x: 0, y: -30 }, wavesOnHeight);

  return `
    <path d="
        M 100,115
        a 15,15,0,0,1,15,-15
        l 5,0
        ${waveOnTop}
        l 5,0
        a 15,15,0,0,1,15,15
        l 0,5
        ${waveOnRight}
        l 0,5
        a 15,15,0,0,1,-15,15
        l -5,0
        ${waveOnBottom}
        l -5,0
        a 15,15,0,0,1,-15,-15
        l 0,-5
        ${waveOnLeft}
        l 0,-5
        Z
      " fill="rgba(255, 255, 255, 0.5)" stroke="black" stroke-width="1"
    />
  `;
}

Vlnovkové orámovanie pre štvorec:

function generateCertificate(name, gender) {
  // ...
  return `
    <svg ...>
      ${generateBackground()}
      <rect ... />
      ${generateWavyRect()}
      // ...
    </svg>
  `; 
}

Vlnovkové orámovanie pre štvorec:

Certifikáty viete z JavaScriptu poslať aj na tlačiareň

window.print();

A to je všetko

Školenie JS 2020 - záver

By Milan Herda

Školenie JS 2020 - záver

 • 215