φεῦγε εἰς Αἴγυπτον

Matthew 2:12-13

All images used in this presentation are from

Free Bible Images

http://www.freebibleimages.org

licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Liscense.

καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν... 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· 

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον

 

καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι·

Ἀποκρίνου ἕκαστον ἐρώτημα

 1. τίς ἐχρηματίσθηται;
  1. οἱ μάγοι,
  2. ὁ Ἰωσήφ,
  3. οἱ μάγοι καὶ ὁ Ἰωσήφ)
 2. πῶς ἐχρηματίσθη ὁ Ἰωσήφ; 
 3. πῶς ἐχρηματίσθηται οἱ μάγοι;
 4. τὶς πρῶτον ἐχρηματίσθη;
  1. ὁ Ἰωσήφ,
  2. οἰ μάγοι
 5. Ἀνεχώρησαν οἱ μάγοι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν πρὶν χρηματίσθηναι ὁ Ἰωσήφ ἤ ὕστερον;  

φεῦγε εἰς Αἴγυπτον

All images used in this presentation are from

Free Bible Images

http://www.freebibleimages.org

licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Liscense.

Flee to Egypt!

By mwpalmer

Flee to Egypt!

This is a presentation designed to support an Ancient Greek class based on Matthew 1:12-13.

 • 1,359