Matematiikan opetus ja oppiminen

poimintoja

Lauri Hellsten

Terhi Korhonen

Espoon yhteislyseo

"Varsin moni oppilas - yli neljännes - ei osoita osaamisen muutosta yläluokilla."

-KT Jari Metsämuuronen

Elinkeinoelämän keskusliitto 20.10.2017

 • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
   
 • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

 • Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
   
 • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

3/2018

#UUSILUKIO

Tutkimus: Arviointi on suhteellista

žTutkimuksessaan Sirkku Kupiainen (2014)

 • "pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Tutkimuksessaan Jari Metsämuuronen (2017)

 • "Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista parhaimpia tuloksia saavissa oppilaitoksissa kuin heikoimpia tuloksia saaneissa oppilaitoksissa. "

 

 

Tutkimustietoa

 • Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Hodgson & Pang, 2012)

 • Matematiikasta pitäminen ja matematiikkaan liittyvä pystyvyyden tunne laskee vahvasti peruskoulun aikana (Tuohilampi & Hannula, 2013) 

 • Monet nuoret vierastavat matematiikkaa sisältäviä opintoja, vaikka siihen ei osaamisen puolesta ole syytä (Tuohilampi & Hannula, 2013)

 • Osaaminen vaikuttaa myös matematiikasta pitämiseen (Hannula, Bofah, Tuohilampi, Metsämuuronen 2014)

 • Peruskoulun loppupuolella asennetekijöiden vaikutus vahvistuu (Hannula, Maijala & Pehkonen 2004)

 • Tasoryhmittelyn vaikutus oppimistuloksiin pieni (Hattie 2009)

"Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa."

2.3 Oppimiskäsitys

"Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan."

Matematiikka vuosiluokilla 7-9

"Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin."

Matematiikka vuosiluokilla 7-9

POPS2014

POPS 2014/2016

"Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista."

L1 Vuosiluokilla 7-9

POPS 2014/2016 - Matematiikka vuosiluokilla 7-9

"Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan."

POPS 2014/2016 - Matematiikka vuosiluokilla 7-9

"Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi."

"Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin."

LOPS2015

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. ”

3.1 Oppimiskäsitys

POPS 2014 JA LOPS 2015

"Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. "

 

"Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana." (POPS)

 

 "Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja" (LOPS)

#YOOJOO

 

 • Opettaja ei lähtökohtaisesta opeta koko opiskelijaryhmää samanaikaisesti, vaan yksilöä tai pienryhmää.

 • Opettaja ei aikatauluta opetusta, vaan opiskelija pystyy valitsemaan itselleen sopivan opiskelutahdin.

 • Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Mastery learning -periaatetta sovelletaan siten, että

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

vMAA4

vMAB3

MAY1-kurssin

Osaamisen tarkistuslista opiskelijalle

Esim. MAA2 ja MAA6 & Itsearviointi

Esim. MAA3

MAA6: Tehdyt tehtävät

Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

2014 - 2016, yht. 8 jaksoa, n = 283

Kurssipalautteita

"Olisi kiva jos olisi joku malli aikataulu. Jos haluaa laskea kaikki tehtävät ni kannattaa laskea kotona tähän tehtävään asti tyylisesti."

"Tämä opetustyyli olisi mahtava jos asia jota opetellaan olisi helppo ja sen ymmärtäisi täysin."

Kurssipalautteita

"Tällä kurssilla ollut opetustapa oli mielestäni hyvä, mutta siihen voisi lisätä enemmän opettajajohtoista opetusta ja ehkä joku ryhmän yhteinen rytmi olisi hyvä olla, mutta että kuitenkin saisi tehdä aikalailla omaan tahtiin."

"Mä itse opin parhaita muistiinpanoja kirjottamalla niin musta ois kiva jos voitais edes jotain muistiinpanoja ottaa uusista jutuista"

Kurssipalautteita

"Motivaationa oppimiseen on se, että itse oppisi jotain, eikä se että saisi opettajan tyytyväiseksi tämän vetämän tunnin aikana."

"Kurssi on ollut mukava ja täytyy sanoa, että olen kiitollinen siitä, että sain apua aina kuin tarvitsin ja kuten kenties muut opettajat, jäljessä oleville ja "laiskottelijoille" ei huudettu tai oltu vihaisia, ja se tekee mielestäni etenkin luokan ilmapiiristä innostavamman, kuin vastaavanlaisessa tilanteessa. :)"

"Tunnit ovat rentoja ja niille on aina kiva tulla. En olisi koskaan uskonut, että viihdyn matikan tunneilla."

MAY1 2017-2018

"Ennen lukiota vihasin matikkaa, mutta lukioon tullessani siitä tuli ainakin tähän mennessä yksi lempiaineista, sillä opiskelu oli rentoa ja opiskella sai omaan tahtiinsa, eikä tosiaan tarvinnut stressata koko aikaa ettei pysy perässä. Helpompia juttuja pystyi tehdä kotona ja vaikeampia koulussa. Ainoa risu ehkä oli se, että vaikka ryhmätyö oli mukavaa, välillä minulta ainakin kysyttiin koko ajan apua enkä päässyt itse etenemään tehtävissä."

"Omaan tahtiin opiskelu ei välttämättä toimi hyvin koko luokan kanssa. Se on ehkä paras tapa opiskella niille oppilaille, jotka ovat hyviä matematiikassa. Kuitenkin tämä tapa opiskella ei toimi niin hyvin oppilaiden kanssa, jotka ovat huonompia matematiikassa. Tämän takia opettajan kaikille määrämä opiskelutahti ja opettajajohtoinen opiskelu toimisivat paremmin koko luokan opiskelua miettien."

MATEMATIIKKA MAOL 4/2018

By Opetus.tv

MATEMATIIKKA MAOL 4/2018

 • 922
Loading comments...

More from Opetus.tv