Programowanie w języku C# z użyciem platformy .NET Core

część 2

Paweł Łukasik

O mnie

 • mgr Paweł Łukasik
 • plukasik@wszib.edu.pl / lukasik.pawel@gmail.com
 • blog.octal.pl/ostrapila.pl/dotnetomaniak.pl
 • @pawel_lukasik
 • github.com/pawlos
 • Microsoft MVP

ProgramistaMag

VirtualStudy.pro

C# 7.0 + kilka starszych

Plan działania

 • powtórka z rozrywki - przypomnienie z ostatnich zajęć
 • interfejsy
 • Enum/Struct
 • Rzutowanie
 • Kolekcje
 • Typy generyczne
 • Typy anonimowe
 • Delegaty
 • Zdarzenia
 • Wyrażenia lambda
 • LINQ
 • Wyjątki

Plan działania - jeśli starczy czasu

 • async/await
 • dynamic
 • refleksja
 • wprowadzenie do kodu pośredniego

Powtórka z rozrywki

 • środowisko uruchomieniowe
 • JIT
 • typy w C#/.net
  • Int, String, Bool, Double, System.Object, ...
 • OOP
  • abstrakcja, dziedziczenie, polimorfizm, kompozycja, hemretyzacja
 • interfejsy

Interfejsy/Interface'y

 • definiują publiczny kontrakt (zestaw metod/właściwości)
 • są implementowane przez klasy
 • klasa może implementować wiele interfejsów
 • umożliwiają rozdzielenie funkcji od konkretnych implementacji - abstrakcja
public interface ICollection
{
 int Count {get;}
 void CopyTo(Array a, Int32 index);
}

Enum

 • typ wyliczeniowy 
 • może przyjmować dwie formy
  • standardowa
  • flagi
 • pod spodem - typ int (można to zmienić - typ bazowy)

Struct

 • typ prosty wartościowy
 • dobry do przechowywania danych (bez logiki)
 • przekazywany przez wartość
 • tworzony na stosie (konsekwencje?)

Struct w .net?

 • DateTime
 • Color

Rzutowanie

 • zamiana jednego typu na drugi
 • może przyjmować dwie formy
  • direct cast => (string)obj
  • as => obj as string
 • boxing/unboxing

Kolekcje

 • zestaw typów pozwalający przechowywać zbiór obiektów
 • ArrayList, HashTable, Queue, ...
 • znajdują się w przestrzeni nazw System.Collections
ArrayList al = new ArrayList();
al.Add("Hello!");
al.Add("World");
al.Add(2017);

Typy generyczne/generyki

 • szablony typów
 • można je stosować to klas oraz metod
 • mogą posiadać ograniczenia
 • kowariancja/kontrawariancja
 • bardzo przydatne w kolekcjach - w zasadzie unika stosowania się niegenerycznych

Nullable<T> == T?

 • umożliwia opakowanie typów prostych w obiekt
 • dwa równoważne zapisy
  • Nullable<T> np. Nullable<int>
  • T? np. int?
 • operator ??

Typy anonimowe

 • var
 • typ jest "inferowany" (wnioskowany)
 • przydatne, ale nie zawsze (można przesadzić)

Delegaty

 • wskazują funkcję
 • słowo klucz: deletage
public deletage int Operation(int arg1, int arg2);

Anonimowe delegaty

 • wskazują funkcję bez jej jawnej deklaracji
 • ponownie słowo klucz: delegate
delegate (int x, int y) { return x+y;}

Zdarzenia

 • słowo kluczowe event
 • głównie w aplikacjach stanowych (desktop)
 • EventHandler
 • subskrypcja za pomocą +=

Wyrażenia lambda

 • upraszczają korzystanie z delegatów
 • mogą być proste jak
  • x=>x+1 // niejawny return (jeśli potrzebny)
 • lub bardziej złożone
  • (x,y) => { Console.WriteLine("{0},{1}",x,y); return x+y;}

LINQ

 • Language INtegrated Query
 • może być stosowane do obiektów, bazy danych, XML i innych źródeł
 • dwa "smaki"
  • SQL-like
  • fluent

Wyjątki

 • muszą dziedziczyć z klasy Exception
 • rzucane za pomocą throw
 • możliwa obsługa za pomocą try-catch/try-finally lub try-catch-finally
 • warunkowe obsługiwanie

async/await

 • uproszczenie pisania aplikacji asynchronicznych (I/O bound)
 • piszemy je jakby asynchroniczności nie było
 • duże uproszczenie analizowania flow

dynamic

 • prawdziwie dynamiczny typ
 • wiązany (binding) w runtime
 • może powodować trudno zauważalne błędy (brak sprawdzania w trakcie kompilacji)
 • czasem przydatny - ExpandoObject

Reflection/Refleksja

 • System.Reflection
 • Assembly -> Module -> Type
  • Methods/Properties/Fields

Wprowadzenie do IL

 • oparty na stosie
 • proste instrukcje
  • ldloc.0
  • add
  • ...
 • narzędzia: IlSpy, dnSpy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CIL_instructions

Programowanie w języku C# z użyciem platformy .NET Core

By Pawel Lukasik

Programowanie w języku C# z użyciem platformy .NET Core

Slajdy z kursu na studia podyplomowe na WSZIB - .net core

 • 2,251