Tomáš Lörinc

tomas.lorinc@gmail.com

Konzultácie

Meno?

Prečo si si vybral tento predmet?

Kam chceš ísť na VŠ?

Čo sa tu chceš naučiť?

Hodnotenie

Písomky

Zadania

Domáce úlohy - 1x

Ústne hodnotenie

ÚSPEŠNOSŤ STUPEŇ PROSPECHU (ZNÁMKA)
aspoň 90% výborný (1)
aspoň 75%, menej ako 90% chválitebný (2)
aspoň 50%, menej ako 75% dobrý (3)
aspoň 30%, menej ako 50% dostatočný (4)
menej ako 30% nedostatočný (5)

Stupnica

Podvádzanie

0 tolerancia plagiátov

ťaháky

Komunikácia

Edupage, slack.... ?

Štúdijná literatúra

iotlab.gitbook.io/iot/-MjLfEl5qXZnf9HSEHoF/

bit.ly/linknaknihu

Internet of Things

Generation of Makers

3D tlač a modelovanie

Programovanie uC

Raspberry Pi, Linux, IoT

IVI - 1 - 13.9.21

By tomaslorinc

IVI - 1 - 13.9.21

  • 126