PostgreSQL'i

öğrenmek ve

yönetmek

Gülçin Yıldırım

DevFest Women 2 Mart 2014

Ben Kimim?

DBA @ Markafoni

blogger @ kadinyazilimci.com

Sunum Ne Hakkında? 


 • Postgres'i nasıl öğrenebilirim?
 • Postgres'i nasıl anlayabilirim?
 • Hangi alışkanlıklar DBA'in hayatını kurtarır?
 • Hangi araçlar ve eklentiler bana yardımcı olur?
 • Hangi SQL komutlarını bilmem gerekir?
 • En çok kullanacağım psql komutları nelerdir?
 • psql'i nasıl verimli kullanabilirim?
 • Hangi konfigürasyon parametrelerini bilsem iyi olur?
 • Hangi Linux komutlarını önce öğrenmeliyim?
 • Sorgu optimizasyonu ne kadar önemli?

Postgres Öğrenmek

Postgres mail listelerine kaydolun. Günde 1 mail ile ne kadar çok şey öğrenebileceğinize inanamazsınız.
Liste Tanımı
pgsql-admin PostgreSQL yönetimi
pgsql-general Kullanıcılar için genel bir tartışma alanı
psql-announce Postgres ve ona bağlı servis duyuruları
psql-performance Postgres performansına ilişkin konular

Postgres Öğrenmek

Planet PostgreSQL blogunu takip edin. (2ndQuadrant,pgExperts,VMware,OmniTI,EnterpriseDB,  EndPoint,credativ,Cybertec,CommandPrompt,OpenSCG)
Postgres Öğrenmek


 • Karşılaştığınız her konsept için yazılmış PostgreSQL belgesini bulup okuyun. 
 • Postgres belgeleme konusunda en zengin açık kaynak kodlu projelerden biridir.
 • Çok sık kullandığınız özellikleri bile okuyun çünkü ufak bir detay hayat kurtarıcı olabilir.

"Why do I love Postgres?
- Because I'm not a DBA. "

Postgres Neden Güzel?


Kurulumu Çok Kolay

Mac
Postgres.app basit ve 'native' bir Mac OS X uygulaması ve yükleyiciye gerek duymuyor. Uygulamayı açtığınızda yeni bağlantılara açık bir PostreSQL sunucu hazır oluyor. Uygulamayı kapadığınızda sunucu kapanıyor.
Linux
apt-get install postgresql-9.3 
Windows

pgAdmin 

Postgres'in grafik arayüzüdür. Sorgu analiz etme, çalışan sorguları gözlemleme özellikleri mevcuttur. Kullandığınız özelliklerin kodlarını görebilir, değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
 

pgAdminPostgres Çok Güzel

Parçalı dizin (partial index) kullanımı

Create index index_1 on conference (presentation_id) where isactive = true;
Fonksiyonel dizin kullanımı

Create index index_2 on users to_lower(email);
Create index concurrently index_3 on users to_lower(email);
Şema (Schema)
 Create schema womentechmakers;
Tablespace
 Create tablespace women location '/data/women';

Postgres Çok Güzel

Sorgu planlayıcısı harika!
Enum tipi
Boolean tipi
Hstore
Veri bölümleme
Replikasyon (Replication)
Window Functions
gin,gist
...

Farklar ile Öğrenme


User vs Role

Create user devfest with password 'i<3postgres!';
Fark, 'user' olarak yarattığımızda 'login' özelliği olan bir 'role' yaratıyor olmamız; 'role'  yarattığımızda 'login' olabilmesi için onu rolü yaratırken belirtmek gerekir.
Create role devfestw with password 'i<3linux!'
Create role devfestwomen with password 'i<3linux!' login;

gulcin=# \du
List of roles
Role name  | Attributes   | Member of
-------------+------------------+--------------
devfest   |         | {} 
devfestw   | Cannot login   | {}
devfestwomen |         | {}  

Nelere Bakmalıyım?

Bu rolleri nasıl yetkilendirebilirim?
Hepsini topluca yetkilendirsem güzel olmaz mı?
gulcin=# Create role gdg;
CREATE ROLE
gulcin=# Grant gdg to devfest;
GRANT ROLE
gulcin=# Grant gdg to devfestw;
GRANT ROLE
gulcin=# Grant gdg to devfestwomen;
GRANT ROLE

gulcin=# \du
List of roles
Role name  | Attributes   | Member of
-------------+------------------+--------------
devfest   |         | {gdg} 
devfestw   | Cannot login   | {gdg}
devfestwomen |         | {gdg} 
gdg     | Cannot login   | {} 

Nelere Bakmalıyım?

 
Create role gdg option;
SUPERUSER NOSUPERUSER
CREATEDB NOCREATEDB
CREATEROLE KNOCREATEROLE
CREATEUSER NOCREATEUSER
INHERIT NOINHERIT
LOGIN NOLOGIN
REPLICATION NOREPLICATION

Nelere Bakmalıyım?

Yetkilendirdim, nasıl geri alırım?
gulcin=# Alter role gdg superuser;
ALTER ROLE

gulcin=# \du List of roles Role name | Attributes | Member of -------------+-------------------------+------------ gdg | Superuser, Cannot login | {}
gulcin=# Alter role gdg nosuperuser;
ALTER ROLE

gulcin=# \du List of roles Role name | Attributes | Member of -------------+-------------------------+------------ gdg | Cannot login | {}

Nelere Bakmalıyım?

Tabloları, sıralı dizileri, fonksiyonları, dizinleri nasıl yetkilendirebilirim?
Verdiğim yetkileri nasıl geri alabilirim?

Grant select,update on table table_1 to gdg;
Grant insert on all tables in schema public to devfestwomen;
Grant usage on table_1_id_seq to devfestw;
Grant select on all sequences in schema google to devfest;

Revoke select,update on table table_1 from gdg;
Revoke insert on all tables in schema public from devfestwomen;
Revoke usage on table_1_id_seq from devfestw;
Revoke select on all tables in schema google from devfest;
Şema kullanımını da öğreneyim o zaman.

 Explain vs Explain Analyze


gulcin=# explain select * from table_1;
              QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on table_1 (cost=0.00..4740.30 rows=86430 width=140)
(1 row)

gulcin=# explain analyze select * from table_1;
              QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on table_1 (cost=0.00..4740.30 rows=86430 width=140) 
 (actual time=0.274..35.983 rows=86430 loops=1)
 Total runtime: 40.492 ms
(2 rows)

Begin;
Explain analyze delete from table_1; 
Rollback;

Explain (format JSON) select * from table_1;

Farklar ile Öğrenme


Konseptlerin ortak yönlerini, kullanım amaçlarını, birbirlerinden ayrıldıkları noktaları bulmak detayı görmenize yardım edecektir. Bu farkları bulmakla devam edebilirsiniz.

 • Constraint vs Index
 • Trigger vs Function
 • Index Scan vs Index-Only Scan
 • Vacuum vs Full Vacuum
 • pg_dump vs pg_basebackup
 • ...
 • Postgres'i Anlamak

  "When elephants fight it is the grass that suffers."
  "Filler dövüşür çimenler ezilir."

  Postgres'i Anlamak

  Uzun uzuuuun log incelemektir.
  tail -f postgresql-Fri.log | perl -pe 's/.*ERROR.*/\e[1;31m$&\e[0m/g'
                          

  Postgres'i Anlamak

  Postgres eklentisi kurmak istedik. Belge bize ne önerdi?
  Select * from pg_available_extensions;
  Select * from pg_available_extension_versions;
  
  gulcin=# Create extension pg_stat_statements;
  CREATE EXTENSION
  gulcin=# Select * from pg_stat_statements;
  ERROR: pg_stat_statements must be loaded via shared_preload_libraries
  
  gulcin=# Show config_file;
          config_file
  -----------------------------------------
   /var/lib/pgsql/9.2/data/postgresql.conf
  (1 row)
  
  gulcin=# vim /var/lib/pgsql/9.2/data/postgresql.conf
  
  #---------------------------------------
  # RESOURCE USAGE (except WAL)
  #---------------------------------------
  # - Memory -
  shared_preload_libraries ='pg_stat_statements'#(change requires restart)
  

  Postgres'i Anlamak

  Diyelim ki bir tabloyu kaldırmak istedik...
  gulcin=# select * from pg_stat_all_tables where relname = 'table_1';
  -[ RECORD 1 ]-----+-------------------------------------------------
  relid       | 28193
  schemaname    | public
  relname      | table_1
  seq_scan     | 30686799 /* okuma ile ilgili parametreler */
  seq_tup_read   | 28979969846 /* okuma ile ilgili parametreler */
  idx_scan     | 2541503146 /* okuma ile ilgili parametreler */
  idx_tup_fetch   | 1119955873 /* okuma ile ilgili parametreler */
  n_tup_ins     | 129 /* kaç kayıt eklenmiş */
  n_tup_upd     | 123199 /* kaç kayıt güncellenmiş */
  n_tup_del     | 0 /* kaç kayıt silinmiş */
  n_tup_hot_upd   | 122323
  n_live_tup    | 1011
  n_dead_tup    | 58
  last_vacuum    | 2014-03-01 06:03:44.979917+02
  last_autovacuum  | 2014-03-01 17:08:39.960498+02
  last_analyze   | 2014-03-01 06:03:45.003016+02
  last_autoanalyze | 2014-03-01 17:15:39.937703+02
  vacuum_count   | 184
  autovacuum_count | 591
  analyze_count   | 185
  autoanalyze_count | 754
  gulcin=# select * from pg_stat_statements where query like '%table_1%'; 
  (No rows)
  
  Loglara bakarım, yetkilerini alırım. Kaldırırım.

  Postgres'i Anlamak

  Konfigürasyon parametrelerini anlamaktır.
  Loglara bakabilmek için log parametrelerini doğru ayarlamak gerek.
  Where, When, What to Log
   
  #-------------------------------------------------
  # ERROR REPORTING AND LOGGING
  #-------------------------------------------------
  
  # - Where to Log -
  
  log_destination = 'stderr'
  logging_collector = on
  log_directory = 'pg_log'       
  log_filename = 'postgresql-%a.log'
  log_truncate_on_rotation = on      
  log_rotation_age = 1d          
  log_rotation_size = 0          
  
  # - When to Log -
  
  log_min_duration_statement = 500
  
  # - What to Log -
  
  log_checkpoints = on
  log_duration = off
  log_line_prefix = '%t [%v]-[%p]: [%l-1] user=%u,db=%d ' # special values:
                      #  %a = application name
                      #  %u = user name
                      #  %d = database name
                      #  %r = remote host and port
                      #  %h = remote host
                      #  %p = process ID
                      #  %t = timestamp without ms
                      #  %m = timestamp with ms
                      #  %i = command tag
                      #  %e = SQL state
                      #  %c = session ID
                      #  %l = session line number
                      #  %s = session start timestamp
                      #  %v = virtual transaction ID
                      #  %x = transaction ID (0 if none)
                      #  %q = stop here in non-session
                      #    processes
                      #  %% = '%'
                      # e.g. '<%u%%%d> '
  log_lock_waits = on           # log lock waits >=deadlock_timeout
  log_timezone = 'Turkey'
  

  Postgres'i Anlamak

  
  #----------------------------------------------
  # RUNTIME STATISTICS
  #-----------------------------------------------
  # - Query/Index Statistics Collector -
  track_activities = on
  track_counts = on
  track_functions = pl # none, pl, all
  

  Konfigürasyon dosyasındaki bu parametreler sunucu çapındaki koleksiyon özelliklerini kontrol eder. İstatistik toplama açık ise, üretilen veri pg_stat ve pg_statio ailesindeki (pg_stat_activity, pg_stat_database, pg_statio_all_indexes) sistem tabloları tarafından erişilebilir.

  Postgres'i Anlamak

  Kilitleri görmek ve yönetmektir.
  SELECT pg_stat_activity.datname,
      pg_class.relname,
      pg_locks.mode,
      pg_locks.granted,
      pg_stat_activity.usename,
      substr(pg_stat_activity.query,1,10),
      pg_stat_activity.query_start,
      age(now(),pg_stat_activity.query_start) AS "age",
      pg_stat_activity.pid
  FROM pg_stat_activity,
     pg_locks
  LEFT
  OUTER JOIN pg_class ON (pg_locks.relation = pg_class.oid)
  WHERE pg_locks.pid=pg_stat_activity.pid
   AND MODE LIKE 'Exclusive%'
   AND datname= 'warehouse'
  ORDER BY query_start;
  
  Select * from pg_stat_activity where pid = 0001Select pg_terminate_backend(0001);

  Postgres'i Anlamak


  Nagios, PRTG, New Relic, Cacti gibi yazılımlarla veri tabanı sunucularımızı ve veri tabanlarımızı kontrol edebilirsiniz.

  Tavsiye: check_postgres bir bucardo projesidir.

  check_postgres veri tabanımızın çeşitli özelliklerini izleyip kontrol edebilmemize yarayan bir betiktir.  Nagios  gibi yazılımlarla veya bağımsız betiklerle çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  Postgres'i Anlamak

  Nagios


  Postgres'i Anlamak

  Logları toplayıp analiz edersek çok daha iyi anlamış oluruz. Bunun için aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz.


  Log analiz etmek üzere tasarlanmış bu araçlar log incelemenizi ve bunlardan yola çıkarak kararlar almanızı sağlayacaktır.


  pgbadger  ve pg_fouine


  Postgres'i Anlamak

  Onunla aynı dili konuşabilmektir.
   SQL dili ile sorgulama yapabileceğimiz Postgres çeşitli prosedürel dilleri de temel dağıtımında içermektedir.
  PL/pgSQL PL/Tcl PL/Perl  ve  PL/Python 
  Adı Dili
  PL/Java Java
  PL/PHP PHP
  PL/R R
  PL/Ruby Ruby
  PL/sh Unix shell


  Postgres ve DBA hayatı

  "PostgreSQL: making very hard things possible, and simple things hard."

  "PostgreSQL: çok zor şeyleri mümkün, çok basit şeyleri zor kılar."

  Postgres ve DBA Hayatı

  • İşleri olabildiğince otomatize edin.
  • Bir yedekleme politikanız olsun.
  • Yedekleriniz güvenli ve kullanılabilir olsun.
  • Tablo ve dizin (index) boyutlarının artışını kontrol edin.
  • Uzun süren sorguları loglayın ve bu sorguları düzenli aralıklarla iyileştirin.
  • Loglara düşen hataları inceleyin ve nasıl bir soruna işaret ettiklerini anlamaya çalışın, araştırın.
  • Vacuum analyze, autovacuum, full vacuum işlerini planlayın.
  • Veri tabanı kilitleri hakkında fikir edinin ve nasıl izleyip kontrol edeceğinizi bilin.

  Postgres ve DBA Hayatı

  İşleri otomatize etmek için 'crontab' komutu çok faydalı olacaktır. Yedekleme, vacuum yapma gibi rutinler her DBA'in hayatını kurtaran faydalı alışkanlıklardır. 
  gulcin# crontab -l
  00 02 * * * sh /home/postgres/scripts/getbackup.sh
  0 05 * * * sh /home/postgres/scripts/daily_vacuum_analyze.sh
  #WAL Archive CleanUp
  0 02 * * * sh /var/lib/pgsql/removewal_archive.sh
  
   crontab -e // crontab dosyasını düzenlemeye yarar.
  # * * * * * çalıştırılacak komut
  # ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
  # │ │ │ │ │
  # │ │ │ │ │
  # │ │ │ │ └───── haftanın günü (0 - 7) (0'dan 6'ya Pazar'dan Cumartesi'ye demektir; 7 Pazar, 0 da Pazar.)
  # │ │ │ └────────── ay (1 - 12)
  # │ │ └─────────────── ayın günü (1 - 31)
  # │ └──────────────────── saat (0 - 23)
  # └───────────────────────── dakika (0 - 59)
  

  Cron için örnek

  Ne kadar çok planlanmış iş o kadar çok kolaylık demektir.

  exec &> /tmp/devfestwomen.log
  echo -e "Script Started at\t`date`\n\n"
  drop_database() # dbname
  {
    echo " "
    echo "Restoring the database \"$1\""
    echo " "
    psql -U postgres -d postgres -c "ALTER DATABASE $1 CONNECTION LIMIT 0;"
    psql -U postgres -d postgres -c "SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity where datname='$1';"
    psql -U postgres -d postgres -c "DROP DATABASE $1;"
  }
  create_database() # dbname,owner,dumpfile
  {
    psql -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE $1 OWNER $2 TABLESPACE new_tablespace;"
    psql -U postgres -d postgres -c "ALTER DATABASE $1 CONNECTION LIMIT 0;"
    psql -U postgres -d postgres -c "COMMENT ON DATABASE $1 IS 'DB updated at `date`'; "
    pg_restore -U postgres -j 4 -x -O --no-tablespaces -d $1 $3
  }
  open_database() # dbname
  {
    psql -U postgres -d $1 -c "ANALYZE;"
    psql -U postgres -d postgres -c "ALTER DATABASE $1 CONNECTION LIMIT -1;"
  }
  reload_devfestwomen()
  {
    pg_dump -U postgres -h 127.0.0.1 -F c -b -f "/tmp/devfestwomen.dump" devfestwomen
    drop_database devfestwomen
    create_database devfestwomen postgres /tmp/devfestwomen.dump
    psql -U postgres -d devfestwomen < /scripts/devfestwomen_extra.txt
    open_database devfestwomen
  }
  reload_devfestwomen
  ls -lh /tmp/*.dump
  cat /tmp/devfestwomen.log | mail -s "DevFest Women Log" yildirim.gulcin88@gmail.com
  rm -f /tmp/devfestwomen.dump
  

  Git kullanın!

   
  apt-get install git // Debian tabanlı dağıtım Ubuntu gibi.
  yum install git // RHEL
  yum install git-core // Fedora vs.
  
  Gitlab çok güzel. Demo ile hemen öğren.
  
  ssh-keygen -t rsa -C "yildirim.gulcin88@gmail.com"
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub
  
  
  git config --global user.name "Gulcin Yildirim"
  git config --global user.email "yildirim.gulcin88@gmail.com"
  
  
  mkdir devfestwomen
  cd devfestwomen
  git init
  touch README
  git add README
  git commit -m 'Welcome to DevFest Women 2014!'
  git remote add origin git@demo.gitlab.com:gitlab/devfestwomen.git
  git push -u origin master
  

  Terminal ve psql


  Terminal ve psql

  psql Postgres'in etkileşimli (interaktif) terminalidir.

   psql -h 127.0.0.1 -U gulcin -d database_1 
  Komutlar size çok hız kazandıracaktır.
  
  \l ve \l+
  \c 
  \dt ve \dt+
  \di ve \di+
  \d ve \d+
  \du
  \dp
  \df
  \db
  \x
  \q
  \?
  

  Linux Komutları

  psql ile çalışıyorsanız terminalde çalıştıracağınız komutlar ile istediklerinizi daha hızlı yapabilirsiniz.
  
  ls -la
  ls -lh
  pwd
  locate
  which
  df -kh
  free -g
  htop/top/atop
  ping
  traceroute
  mount
  tail 
  less 
  vim
  nano
  cat
  scp
  rsync
  cp
  mv
  rm -rf
  mkdir
  rmdir
  iostat
  ifconfig
  

  Teşekkürler.

  Soru var mı?  Beni bul!

    Gulcin Yildirim
  +gülçinyıldırım
  apatheticmagpie
  @ apatheticmagpie

  PostgreSQL'i öğrenmek ve yönetmek

  By Gülçin Yıldırım Jelínek

  PostgreSQL'i öğrenmek ve yönetmek

  Bu sunum DevFest Women 2014 için hazırlanmıştır.

  • 18,415