JavaScriptowa fizyka kwantowa

 czyli Twoja pierwsza, użyteczna apka w Electronie

👨‍💻1️⃣

 • Krystian Kościelniak
 • Front-End Developer @ Brainhub
 • Zdalnie @ Kraków
 • Zespół @ BH Bielsko-Biała

👨‍💻2️⃣

 • Łukasz Pluszczewski
 • Full-stack developer @ Brainhub
 • Zdalnie @ Kraków

📅

 • Electron Framework?
 • Co stworzymy?
 • Jakich narzędzi użyjemy?
 • Jak uruchomić projekt?
 • Show Time!

 • 4 zadania
 • GUI
 • Git-branche exercise-* zawierają rozwiązania zadań

⚛︎

 • Otwartoźródłowy, multiplatformowy framework dla aplikacji desktopowych
 • Aplikacje są pisane w JavaScript
 • Bazuje na projekcie Chromium i Node.js
 • Obsługuje natywne funkcjonalności systemów operacyjnych
 • Używany m.in. przez Atom, VS Code i Notion

🏗

 • Funkcjonalna aplikacja w Electronie
 • Wyświetlająca dane pogodowe
 • Korzystająca z natywnych funkcjonalności systemu operacyjnego

🛠

 • Maszyna wirtualna z istniejącym środowiskiem
 • Git-branche z poszczególnymi zadaniami
 • https://wttr.in/ proxy API

🚀

 1. Uruchomienie maszyny wirtualnej
 2. osboxes/osboxes.org
 3. Uruchomienie terminala
 4. cd electron-workshop
 5. git fetch origin
 6. npm install
 7. npm start

🚀

1️⃣ 

 • Pobranie danych z Wttr.in
 • Wyświetlenie ich w oknie mainWindow

💡

 • renderer.js

API

https://pogodynka.ml/Bielsko-biała

// OR

https://wttr.pluszczewski.pl/Bielsko-biała

const getWeatherData = (city = 'Bielsko-biała') => {
 return fetch(`https://pogodynka.ml/${encodeURI(city)}`)
  .then(response => response.json());
};

getWeatherData()
 .then(weatherData => updateCurrentWeather(weatherData.now));

2️⃣

 • Zapisanie danych do storage
 • Wyświetlenie zapisanych danych gdy brakuje dostępu do sieci

💡

 • electron-json-storage
 • renderer.js
 • Chrome DevTools

const storage = require('electron-json-storage'); // 👈

const getWeatherData = (city = 'Bielsko-biała') => {
 return fetch(`https://pogodynka.ml/${encodeURI(city)}`)
  .then(response => response.json())
  .then(weatherData => {
   storage.set('weatherData', weatherData); // 👈
   return weatherData;
  })
  .catch(() => { // 👈
   return new Promise((resolve, reject) => 
    storage.get('weatherData', (error, data) => { 
     error ? reject(error) : resolve(data);
    }));
  });
};

3️⃣

 • Zapisywanie danych do pliku JSON
 • Skrót klawiaturowy

💡

 • Szyna IPC

 • dialog
 • Menu
 • fs

Main

 • proces główny
 • pojedynczy
 • kontroluje cykl życia aplikacji
 • zarządza natywnymi komponentami
 • zawiera pełne Node API
 • proces przeglądarki

Renderer

 • proces renderowania
 • może być ich wiele
 • zarządza treścią pojedynczego oknem aplikacji
 • w osobnych procesach
 • zawiera część Node API 
 • proces zakładki

Komunikacja

 • Oparta o zdarzenia
 • Wykorzystuje szynę IPC (Inter-Process Communication) do komunikacji pomiędzy procesami Main i Renderer
 • Komunikacja pomiędzy oknami odbywa się za pośrednictwem procesu Main

Komunikacja

ipcMain

ipcRenderer

// emisja zdarzeń

window.webContents.send(
  'event-name', 
  dataToSend
);

// obsługa zdarzeń

const { ipcMain } = 
  require('electron');

ipcMain.on(
  'another-event', 
  (event, data) => {
    console.log(data);
  }
);
// emisja zdarzeń 

const { ipcRenderer } = 
  require('electron');

ipcRenderer.send(
  'another-event', 
  data
);

// obsługa zdarzeń

ipcRenderer.on(
  'event-name', 
  (event, data) => {
    console.log(data);
  }
);  

// renderer.js

const { ipcRenderer } = require('electron'); // 👈

const saveToJson = async () => { // 👈
 try {
  const data = await getWeatherData();
  updateCurrentWeather(data);
  ipcRenderer.send('save-to-json', data);
 } catch (error) { /* [...] */ }
};

getWeatherData()
 .then((weatherData) => {
  // [...]
  document.getElementById('saveToJsonBtn')
   .addEventListener('click', saveToJson); // 👈
 });
// main.js

const { ipcMain, dialog } = require('electron'); // 👈
const fs = require('fs');

ipcMain.on('save-to-json', (event, data) => { // 👈
 dialog.showSaveDialog(mainWindow, {
  title: 'Save to JSON',
 }, (filename) => {
  if (filename) {
   const serializedData = JSON.stringify(data, null, 2);
   fs.writeFile(filename, serializedData, (error) => { // 👈
    if (error) {
     console.error(error);
    }
   });
  }
 });
});
// main.js

const { Menu } = require('electron');

const menuTemplate = [{ // 👈
 label: app.getName(),
 submenu: [
  {
   label: 'Save to JSON',
   click: () => {
    window.webContents.send('save-to-json-shortcut'); // 👈
   },
   accelerator: 'CmdOrCtrl+S',
  },
  // [...]
 ],
}];

const menu = Menu.buildFromTemplate(menuTemplate); // 👈
Menu.setApplicationMenu(menu);
// main.js

app.on('ready', () => {
 const window = createWindow();
 createMenu(window); // 👈
});
// renderer.js

getWeatherData()
 .then((weatherData) => {
  // [...]
  ipcRenderer.on('save-to-json-shortcut', saveToJson); // 👈
 });

4️⃣

 • Ikona Tray'a
 • Menu kontekstowe
 • Powiadomienie po kliknięciu Show weather

💡

 • getWeatherData()
 • Tray
 • Menu
 • electron-main-notification

// main.js

let tray;

const createTray = (window) => {
 const trayMenuTemplate = [{ // 👈
   label: 'Show application',
   click: () => { window.show(); },
  },
  { label: 'Show weather', click: showNotification }, // 👈
  { role: 'separator' },
  { label: 'Quit', click: () => app.exit(0) },
 ];

 tray = new Tray('icons/cloud.png'); // 👈
 const contextMenu = Menu.buildFromTemplate(trayMenuTemplate); // 👈
 tray.setContextMenu(contextMenu); // 👈
};
// main.js

app.on('ready', () => {
 const window = createWindow();
 createMenu(window);
 createTray(window); // 👈
});
// main.js

const notify = require('electron-main-notification');
const getWeatherData = /* require it */

const showNotification = async () => {
 const weatherData = await getWeatherData();

 notify('Weather', {
  body: `
   Temperature: ${weatherData.now.temperatureLow}, 
   Wind direction: ${weatherData.now.windDirectionIcon},
   Wind speed: ${weatherData.now.windLow} km/h`,
 });
};

*️⃣

 • Dynamiczna ikona Tray'a
 • Globalny skrót klawiaturowy

💡

 • Tray.setImage()
  
 • globalShortcut

Podsumowując

 • Napisaliśmy pierwszą aplikacje w Electron
 • Wykorzystaliśmy 3 natywne API 
  • Stworzyliśmy okno aplikacji z menu
  • Dodaliśmy ikonę zasobnika
  • wykorzystaliśmy zapisywanie danych na dysku
  • Użyliśmy systemowych powiadomień
 • I zrobiliśmy to w niecałe dwie godziny

Dzięki!

 • @kkoscielniak
 • @Lukasz-pluszczewski

JavaScriptowa fizyka kwantowa

By kkoscielniak

JavaScriptowa fizyka kwantowa

...czyli Twoja pierwsza, użyteczna apka w elektronie

 • 263

More from kkoscielniak